EN

rich {melléknév}

volume_up
In fact, chemistry's extremely rich, and our body uses a lot of them.
Tulajdonképpen a kémia végtelenül bőséges, és a testünk nagyon sokat használ belőle.
Bőséges fegyverarzenál, szegényes oktatás.
The magenta tree seemed much too small to need all that root area, but the sunlight was rich, and maybe the soil was poor.
A lila fa túl kicsinek tűnt ehhez a nagy gyökérzethez, de a napfény bőséges, és a talaj talán gyenge.
Mr President, this rich debate shows the quality of the reports made.
Ez az élénk vita megmutatja a jelentések minőségét.
I think that we have had a rich and lively debate here today.
Úgy vélem, igen gazdag és élénk vitában volt részünk itt ma.
I'm not meaning just the idle rich, the people who give big parties, and so on.
Nem éppen csak a munkátlan gazdagokra gondolok, azokra, akik nagy társaságokat hívnak meg és élénk társas életet élnek.
The campaign has brought a rich harvest in agents of sympathy and influence.
A kampány gazdag termést hozott rokonszenvből és befolyásoló ügynökökből.
It is rich in mineral resources, natural mineral resources.
Gazdag ásványkincsekben, természetes ásványkincsekben.
That and dancing with the wallflower daughters of rich clients!
És azután táncolni gazdag vendégek petrezselymet áruló lányaival.
Fourmyle of Ceres was enormously rich; he was also enormously amusing.
Ceresi Fourmyle roppant gazdag volt, ráadásul roppant szórakoztató.
Then the loose bell sleeve of her rich velvet gown fell down again around her wrist.
Drága bársonyruhájának harangszabású, ujja visszahullott, és csuklóig eltakarta a kart.
Since Verlaine Keep had risen on the heights between two treacherous capes, the sea had brought its lords a rich harvest.
Mivel Verlaine vára két veszélyes hegyfok között épült, a tenger itt termést hozott.
The skirt was loose, but the waist was snug, the material rich and unfamiliar against her skin, which was used to only cotton and wool.
A szoknya , de derékban testhezálló, a pompás anyag érintése pedig szokatlan a bőrén, mely addig csak pamuthoz és gyapjúhoz szokott.
But the hidden man of the heart, in the incorruptibility of a quiet and a meek spirit which is rich in the sight of God.
Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
Európa kulturális gazdagsága értékes árucikk, amelyet fontos megőriznünk.
There was a general appearance of rich red velvet and plushy coziness.
Meleg vörös bársonyosság, puha lakályosság uralkodott az egész teremben.
She hugged his warm body; she nestled in the smell of her own rich sex all over him.
Majd hozzátörleszkedett meleg testéhez, és szinte belesajtolta nemének illatát.
A rich and abundant light poured forth from the door of the stone passage.
Dús, meleg fény áradt a sziklába vájt folyosó nyílásából.
And there were rich candelabra of gold and silver.
Új bronzlámpák, pompás arany és ezüst gyertyatartók kerültek a kegyhelyre.
Lancelet unfastened his rich cloak and gently covered the ghastly, drained corpse of his mother.
- Lancelet levette pompás köpenyét, és gyengéden anyja ijesztő, kivérzett holttestére terítette.
- Pompás város - szólt.
His voice was deep, the tones rich and varied, the gestures of his trunk low and graceful.
Mély, zengzetes, változatos hangok, visszafogott, finom ormánymozgás.
Deep in the center darkness lies a rich reservoir of nectar.
A közepükben rengeteg finom nektár rejtőzik.
There came a loud flick, a crackle, a snap, and then the rich fragrance of fine tobacco.
Valami sercent, roppant, aztán a drága dohány finom illatát éreztem.
He spoke softly, his rich baritone exuding sympathy and compassion.
Halkan beszélt, zengő baritonjából együttérzés és szenvedély áradt.
It was a gorgeous voice, rich, silken, violent and piercing though deep.
Gyönyörű hangja volt, mély és bársonyosan zengő, mégis erőteljes és indulatos.
His voice was a rich deep bass with a rather fruity and pedantic tone.
Mély, basszus hangja volt, zengő és meglehetősen tudálékos.
Secondly - but this is rich - you say: 'why postpone further?'
Másodsorban - és ez mulatságos - Ön azt mondja: "miért halasztanánk tovább?”
They thought it amusing and eccentric that a rich man should decorate his own walls.
Mulatságos hóbortnak találták, hogy egy gazdag ember maga fesse ki a házát.
He was aware suddenly of a perfume rising from her, a rich, sweet and altogether lovely perfume.
Hirtelen ráébredt, hogy parfüm illatát érzi rajta; valami buja, édes és nagyon is kellemes illatszerét.
There were lemon trees, and many a marble statue of a lazy, sensuous god or goddess, round which flowers grew in rich purple or blue.
Voltak citromfák, és számos buja isten meg istennő szobra álldogált lustán mélybíbor vagy kék virágok gyűrűjében.
But where Lothian was high and barren, Uriens' country was all green and fertile, lush with trees and flowers, and the soil was rich and the crops good.
De amíg Lothian felföldje kopár volt, Uriens országa zöld volt és termékeny, buja fákkal és virágokkal, és a dús föld bő termést hozott.
The lora is a species-rich one that includes productive wild nut trees (oak and I 5 2.
Növényvilága fajokban gazdag, és több termékeny makktermésű fát kínál (például a tölgyet és hikorit).
Once, when Old Sun was young, all this land was rich and there were great cities.
Valaha, amikor az Öreg Nap még fiatal volt, ez az egész vidék termékeny volt, és egymást érték a nagyvárosok.
I am strongly convinced that the tragedy of the Mayfair women will come to an end in this strange and fertile place, this rich and exotic land.
Szilárd meggyőződésem, hogy a Mayfair nők tragédiája itt ér véget, e különös és termékeny helyen, e dús, egzotikus földön.
It was a gorgeous voice, rich, silken, violent and piercing though deep.
Gyönyörű hangja volt, mély és bársonyosan zengő, mégis erőteljes és indulatos.
His voice was deep, the tones rich and varied, the gestures of his trunk low and graceful.
Mély, zengzetes, változatos hangok, visszafogott, finom ormánymozgás.
As such, the gap between rich and poor remains too wide in India.
Így a gazdagok és a szegények közötti szakadék túlságosan mély marad Indiában.
Why the surface rocks were pulverized, turning them into rich black soils!
Hogy miért porítódtak szét a sziklafelületek, miért változtak dús, fekete termőfölddé!
A rich and abundant light poured forth from the door of the stone passage.
Dús, meleg fény áradt a sziklába vájt folyosó nyílásából.
Vast, rich blankets of pulverized stone, mixed with organic material to an average depth of about.
Vastag, dús talajrétegek, amelyeket porított kővel összekevert organikus anyagok alkotnak.
Yet the city was rich, dense and full of delights for the eye.
Holott gazdag város volt, a szemet gyönyörködtető szépségek csordultig telt kupája.
And her voice, it had a rich musical dimension to it.
És a hangjának lett valamilyen dallamos, telt mellékzöngéje.
This was the supreme dream, for its colors were rich and I could see all the mountains around us.
Ez volt az álmok legszebbike, telt színeivel, körülöttünk a hegyekkel.
He stared up at the sky, perhaps seeing for the last time the forests and waters, rich in game and fish, of his homeland.
Tekintetét az égre emelte, talán még egyszer megjelentek előtte szülőföldje vadban, halban bővelkedő erdei és vizei.
And all about you lies this evil world, this wilderness of men no better than beasts who will yield up a blood as sweet and rich for you as innocent blood.
Itt van körülötted ez a gonosz világ, ez a bestiáknál nem különb emberekben bővelkedő vadon, akiknek vére ugyanolyan sűrű és édes mint az ártatlanoké.

Példamondatok a(z) "rich" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishHe hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away.
De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
EnglishPalmValley is one of the golf communities for rich folks, Spicer explained proudly.
Ez a Palm Valley a golfozós gazdagok paradicsoma magyarázta Spicer nagy büszkén.
EnglishRich Eisen: And Kenny, how about the way Reynolds jumped in to protect Cambridge?
És Kenny, mit szólsz ahhoz,...ahogy Reynolds beugrott, hogy védje Cambridge-t?
EnglishIreland, in particular Ireland South, has a rich cultural and creative history.
Írország, különösen Dél-Írország gazdag kulturális és kreatív múlttal rendelkezik.
EnglishAnd we don't steal from the rich and give to the poor, Dick Fancy hurried on.
- És nem a gazdagoktól lopunk, hogy a szegényeknek adjuk - folytatta Dick Fancy.
EnglishWhile the rest of us obey the law, rich playboys like himself get to laugh at it.
Amíg mindannyiunknak be kell tartanunk a törvényt, addig a gazdagok nevetnek azon.
EnglishThese are pipeline routes, which emerge from Kurdistan, which is an oil-rich region.
Ezek olajvezeték-utak, amik Kurdisztánból indulnak, egy olajban gazdag régióból.
EnglishLollius is noble, handsome, and rich, and a dancing-girl treats him with scorn!
Lollius nemes; azonkívül szép és gazdag is, és íme egy fuvoláslány visszautasítja."
EnglishThe wine was a local Cotes du Rhone, full, rich and in a bottle with no label.
Testes, bukés vörös bor volt, amit nyilvánvalóan a pincében fejtenek hordóból.
EnglishShe had a rich deep down around the ankles contralto that was pleasant to listen to.
Gazdag, valahol a boka körül vibráló, mély, alt hangját kellemes volt hallgatni.
EnglishIf it weren't for him, Hugo would be rich... able to marry the girl he loved...
Ha nem született volna meg, Hugo gazdag lenne elvehetné a lányt, akit szeret
EnglishA glow began to build, surrounding the beast soon in a rich purple lambience.
Különös izzás ragyogott fel, ami hamarosan eleven bíborfénybe burkolta a madarat.
EnglishHe picked up the goblet, a rich fancy thing of inlaid silver with tiny stones.
Felkapta az ékes serleget, amelyet ezüstintarzia és parányi drágakövek díszítettek.
EnglishAs the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
Ahogy azt a biztos is mondta, "egy sokrétű és átfogó jelentést” sikerült készítenie.
EnglishShe hugged his warm body; she nestled in the smell of her own rich sex all over him.
Majd hozzátörleszkedett meleg testéhez, és szinte belesajtolta nemének illatát.
EnglishJohn Wolf said you were going to be rich and famous, Duncan told his father.
- John Wolf azt mondta, híres és gazdag ember leszel - tudatta Duncan az apjával.
EnglishWe weren't really aware that it would be so rich with sulfides, hydrogen sulfides.
Nem is sejtettük eddig, hogy ennek milyen magas a hidrogén-szulfid tartalma.
EnglishThe kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
A gyerekek találják ki az országok nevét -- némelyik gazdag, némelyik szegény.