EN

revolution {főnév}

volume_up
We have also pursued evolution rather than revolution.
Sokkal inkább a fejlődés és nem a fordulat irányába haladtunk.
We also know that this Copernican revolution is vital for our production system, European industry, to remain competitive.
Azt is tudjuk, hogy ez a kopernikuszi fordulat alapvető fontosságú termelési rendszerünk, az európai ipar számára, hogy versenyképes maradhasson.
This is completely different than what we've seen since the industrial revolution.
Ez tökéletesen különbözik attól, amihez az ipari forradalom óta hozzászoktunk.
(Laughter) Meanwhile, there's no scientific revolution anywhere else.
(Nevetés) Ugyanakkor, sehol máshol nem ment végbe tudományos forradalom.
He had read complex and exhilarating discussions of the Industrial Revolution.
Összetett és kimerítő értekezéseket olvasott az ipari forradalom-ról.

Példamondatok a(z) "revolution" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut, after all, it was only the beginning of a revolution, not the complete thing.
Végül is csak a forradalom kezdetének voltunk tanúi, nem a teljes forradalomnak.
EnglishThere will be no revolution in England while there are aspidistras in the windows.
Addig szó sem lehet forradalomról Angliában, míg fikuszok virítanak ablakainkban.
EnglishLadies and gentlemen, we need a policy revolution in this area of human rights.
Hölgyeim és uraim, politikai fordulatra van szükség az emberi jogok területén.
EnglishThis is completely different than what we've seen since the industrial revolution.
Ez tökéletesen különbözik attól, amihez az ipari forradalom óta hozzászoktunk.
EnglishThe revolution is coming, Walter - sooner than you know, said Mary Kathleen.
Közeledik a forradalom, Walter, észre se veszed, és itt van mondta Mary Kathleen.
EnglishThe digital revolution has created new challenges within this dual system.
A digitális forradalom új kihívásokat idézett elő ezen a kettős rendszeren belül.
EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
Forradalmi változásokon esett át nem is olyan rég mindaz, amit a gépi tanulásról tudunk.
EnglishWe have not fallen, as other countries have, either to revolution or to dictatorship.
Ellentétben más országokkal, mi sem forradalomba, sem diktatúrába nem buktunk bele.
EnglishAfter drawing a lesson from the crisis, we need real economic revolution.
A válság tanulságait levonva, valódi gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.
EnglishWe need a revolution because things aren't working; they're just not working.
Azért van szükségünk forradalomra, mert a dolgok nem működnek; egyszerűen nem működnek.
EnglishThen I came upon the ruins of a church that had been gutted and burnt in the revolution.
Azután egy, a forradalom idején feldúlt és felgyújtott templom romjaira bukkantam.
EnglishI tell you, Jimmy, I can be jolly useful in a revolution - to one side or the other.
De a munka, amelyről szó van, nem Dél-Amerikában adódnék, hanem Angliában.
EnglishHowever, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Az a forradalom azonban a hatalomra való törekvés, az egyeduralom ellen lépett fel.
EnglishMr Kasoulides referred to the role of young people in the recent revolution in Egypt.
Kasoulides úr említette a fiatalok mostani egyiptomi forradalomban betöltött szerepét.
EnglishDan Barber and Alice Waters are leading passionately the green food Delicious Revolution.
Dan Barber és Alice Waters lelkesen áll a zöld ételek Ízletes Forradalma élén.
EnglishA soldier of the revolution must not allow himself to be carried away by mere enthusiasm.
A forradalom katonája nem engedheti meg magának, hogy elragadja a lelkesedése.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the course of a revolution is seldom predictable.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy forradalom kimenetele ritkán látható előre.
EnglishIt is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.
Hatalmas ország, amelyet a narancsos forradalom elindított a demokrácia felé vezető úton.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
A kínai kulturális forradalom idején sok négyzetkilométernyi erdőt kivágtak.
EnglishThis is the new revolution that we need in order to have a fairer world in the future.
Ez az az új forradalom, amelyre szükségünk van egy tisztességesebb jövőbeni világhoz.

Szinonimák (angolul) a(z) revolution szóra:

revolution