EN review
volume_up
{főnév}

review (és: censure, crab, holding)
If this review gives grounds for amendments, these should not be ruled out.
Amennyiben a felülvizsgálat indokolja a módosításokat, azokat nem lehet elvetni.
However, the mid-term review revealed several areas that need to be developed.
A félidős felülvizsgálat azonban több fejlesztendő területre is rávilágított.
When the time for a review comes, we hope that there will be some further tightening up.
Amikor eljön a felülvizsgálat ideje, akkor remélem további szigorítások várhatók.
Having a peer review seems to me to be really going in the right direction.
Úgy tűnik, hogy a szakértői vizsgálat valóban a helyes irányt jelenti.
Anyway, I'm just really stressed about this review.
Akárhogy is, én tényleg nagyon izgulok emiatt a vizsgálat miatt.
FINDINGS OF THE INVESTIGATION AND TERMINATION OF THE PARTIAL INTERIM REVIEW 1.
A VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS AZ IDÕKÖZI RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLAT MEGSZÜNTETÉSE 1.
There was this wonderful review in The New York Times about the MINI Cooper automobile.
Volt egy nagyszerű ismertetés a New York Times-ban a Mini Cooper autóról.
review (és: parade, survey, muster, visitation)
I left my books scattered on the table, and one plainly labels itself as the Elton Bar Review.
Könyveimet az asztalon szétszórva hagytam, az egyiken jól látható a cím: Elton Jogi Szemle.
In that line, Diotallevi said, what I liked most is this review of Fortian sciences.
Énnekem mondta Diotallevi akkor már ez a fortiánus szemle tetszett legjobban.
It was time for the after action review, or AAR.
Eljött az akció utáni áttekintés, az AUÁ ideje.
EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY: ÁTTEKINTÉS ÉS KILÁTÁSOK
. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to give a brief review of the last reform.
. - (DE) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, szeretnék rövid áttekintés adni az eddigi reformokról.
review (és: periodical)
review
review

Példamondatok a(z) "review" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Így például, biztosítanunk kell a szakértői értékelési mechanizmus felügyeletét.
EnglishIn view of this, it is good that the review conference will take place in Africa.
Ennek fényében üdvös, hogy a felülvizsgálati konferenciára Afrikában kerül sor.
EnglishI voted in favour of the report on the mid-term review of the Galileo programme.
A Galileo program félidős felülvizsgálatáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe Commission does not believe that a review would be justified at this stage.
A Bizottság véleménye szerint jelenleg nem indokolt az irányelvek felülvizsgálata.
EnglishMay I also comment on the direct question by Göran Färm about the budget review.
Reagálnék még a Göran Färm úr költségvetési felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésre.
EnglishWe will finally have the possibility of a full review by the Court of Justice.
Végül is mi lehetőséget akarunk adni a Bíróságnak teljes körű felülvizsgálatra.
EnglishIn this proposal, we call for a more long-term review of Parliament's expenditure.
E javaslatban a parlamenti kiadások hosszabb távú felülvizsgálatára szólítunk fel.
EnglishWe voted in favour of it because it promised a review of the discard system.
Azért szavaztunk mellette, mert a visszadobási rendszer felülvizsgálatát ígérte.
EnglishThe Commission launched the review process with its communication of November 2007.
A Bizottság 2007. novemberi közleményével kezdte meg a felülvizsgálati folyamatot.
EnglishCiaran buried himself in his own copy of the Army Quar-terly and Defence Review.
Ciaran elővett egy Army Quarterly and Defence Review-t, és belefeledkezett.
EnglishThat was the substance of our strategic energy review presented very recently.
Ez volt a nemrégiben ismertetett energia-felülvizsgálati stratégiánk lényege.
EnglishWe believe the review conference can succeed only through a balanced approach.
Úgy véljük, hogy a konferencia csak kiegyensúlyozott megközelítéssel lehet sikeres.
EnglishAt all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
Mindenesetre tovább kell dolgoznunk e stratégián a felülvizsgálatot követően.
EnglishI think a review of the principles of the promotional campaign is called for.
Úgy gondolom, hogy szükség van a promóciós kampány elveinek felülvizsgálatára.
EnglishThe preliminary findings of our review point exactly in the same direction.
Felülvizsgálatunk előzetes megállapításai pontosan ugyanebbe az irányba mutatnak.
EnglishIs this the right time to be conducting a mid-term review of our industrial policy?
Ez a megfelelő időpont iparpolitikánk félidős felülvizsgálatának elvégzésére?
EnglishTherefore, I welcome the strategy, and the fact that we will review the strategy.
Ezért üdvözlöm a stratégiát és azt, hogy felül fogjuk vizsgálni stratégiát.
EnglishIn this context, the review of the Neighbourhood Policy is absolutely necessary.
Ebben a kontextusban okvetlenül szükség van a szomszédsági politika felülvizsgálatára.
EnglishI believe that certain aspects of the CAP have long been in need of review.
Úgy vélem, hogy a KAP bizonyos területeit már régen felül kellett volna vizsgálni.
EnglishThe same applies to the mid-term review of the multiannual financial framework.
Ugyanez vonatkozik a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára is.