EN

to restrict [restricted|restricted] {ige}

volume_up
The current leadership is openly restricting all political activity and the freedom of the press and other media.
A jelenlegi vezetés nyíltan korlátoz mindenféle politikai tevékenységet, valamint korlátozza a sajtó- és médiaszabadságot.
to restrict

Példamondatok a(z) "to restrict" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe do not want to restrict the right of European citizens to individual mobility.
Nem akarjuk korlátozni az európai polgároknak az egyéni mobilitáshoz fűződő jogát.
EnglishThe purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
A nyilvántartás célja nem a lobbisták munkájának korlátozása vagy akadályoztatása.
EnglishSome countries have significant reserves which they continue to restrict to export.
Bizonyos országoknak jelentős tartalékaik vannak, amelynek exportját korlátozzák.
EnglishIt does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
EnglishThis would restrict circular migration which we increasingly want to see developing.
Ez korlátozná a körkörös migrációt, amelynek kialakulását egyre jobban várjuk.
EnglishNo regulation should therefore restrict one of the basic rights of citizens.
Ezért semmilyen szabályozás nem korlátozhatja a polgárok egyik alapvető jogát.
EnglishIt is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
Biztonsági és közegészségügyi okokból szükség van használatuk korlátozására.
English1. civilian measures to restrict and control the influence of the military in Turkey;
1. polgári intézkedések: a török hadsereg befolyásának korlátozása és ellenőrzése;
EnglishHowever, it is important that we do not restrict innovation to research and technology.
Fontos azonban, hogy ne korlátozzuk az innovációt a kutatásra és a technológiára.
EnglishWe'll restrict knowledge of this to the Cabinet, but the Cabinet must be involved.
A kormánynak nem mondunk el mindent, de teljesen nem is titkolhatjuk el az eseményeket.
English(DA) Minister, at this late hour I will restrict myself to just one point.
(DA) Miniszter úr, ezen a késői órán mindössze egy pontra fogok szorítkozni.
EnglishIf we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
De ha nem akarjuk a mobilitást korlátozni, akkor nekünk kell változni.
EnglishSo how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
Hogyan lehet tehát a költségvetési problémák megoldása hirtelen a rugalmasság korlátozása?
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
A határokon átnyúló egészségügyi ellátást nem korlátozhatjuk azokra, akik meg tudják fizetni.
EnglishThe clauses in question have actually been used to restrict freedom of opinion and expression.
A kérdéses rendelkezéseket valójában a szólásszabadság megkurtítására használták.
EnglishTherefore, I have voted in favour of this report, which aims to restrict these practices.
Ezért a jelentés mellett szavaztam, amely az ilyen gyakorlatok korlátozására törekszik.
EnglishThe situation is therefore clear but it does not restrict the choices available to institutions.
Tehát a helyzet világos, de ne korlátozza az intézmények választási lehetőségét.
EnglishA lack of a payment moral, especially in times of crisis, can severely restrict liquidity.
A fizetési morál hiánya különösen a válság idején súlyosan korlátozhatja a likviditást.
EnglishThe adoption of Community regulations is necessary if we are to restrict illegal immigration.
Szükség van a közösségi előírásokra, ha korlátozni akarjuk az illegális bevándorlást.
EnglishLarge industrial groups have already started to restrict their use.
A nagy ipari csoportok már megkezdték az említett anyagok alkalmazásának korlátozását.

Szinonimák (angolul) a(z) restricted szóra:

restricted
English
restriction