EN

restrained {melléknév}

volume_up
A Nulladik Törvény korlátozott változata...
Yet the Czech Presidency is pursuing restrained objectives and sensible priorities, and will be very successful.
A cseh elnökség ennek ellenére mérsékelt célokat és ésszerű prioritásokat tűzött ki, és nagyon sikeres lesz.
Heart saw her breezy, flirtatious dancing partner transformed into a bundle of restrained rage.
Heart látta, hogy alakul át fesztelen, flörtölő táncpartnere egyetlen visszafojtott düh-csomóvá.

Példamondatok a(z) "restrained" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishVoyles tried to attack Fletcher Coal, and had to be restrained by K. O.
Voyles megpróbált nekimenni Fletcher Coalnak; K. O. Lewisnak kellett visszafognia.
Englishbut he restrained himself.
Claggettnek már a nyelvén volt, hogy: Miért éppen én?, de visszafogta magát.
EnglishThen her arm was restrained again with a harsh, hot pressure around her wrist.
A karját szinte azonnal ismét foglyul ejtette az erős, meleg nyomás a csuklója körül.
EnglishWith his arms restrained, the human could only gaze at the flask longingly.
Az ember, mivel le volt kötve a keze, csak vágyódó pillantásokat vethetett a palackra.
EnglishKing Casmir’s manner was more restrained, and even some what sardonic.
Casmir király Dhrunhoz intézett szavai mögött némi keserű gúny bujkált.
EnglishPoirot's evidence was very restrained.
Az érdeklődés moraja futott át a termen, dePoirot úr tanúvallomása nagyon visszafogott volt.
EnglishYet something restrained him, something deep inside that warned against such a move.
Valami mégis visszatartotta, valami mélyen bent arra figyelmeztette, hogy ne tegyen ilyet.
EnglishI am restrained only because I do not wish to be branded a heretic.
Csak az tart vissza a belépéstől, hogy nem akarom, hogy eretneknek bélyegezzenek.
EnglishHe restrained an urge to shake it off--how in the hell was he supposed to know what it was?
Jack elfojtotta a vágyat, hogy lerázza magáról honnan a fenéből tudhatná, hogy mi ez?
EnglishDwayne restrained himself in the name of elegance rather than safety.
Dwayne inkább az elegancia, mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát.
EnglishLivy grunted and was about to walk off, but Pollio restrained him.
Livius morgott valamit, és éppen el akart menni, de Pollio visszatartotta.
EnglishTwo orderlies lifted Number Four into a bed, and restrained him into it with- Velcro ties.
Két ápoló lefektette a négyest egy ágyba, és gumicsíkokkal rögzítette.
EnglishHe repelled me without violence, but with a movement that suggested tremendous restrained power.
Eltaszított magától, nem durván, de karja nem mindennapi erőről tanúskodott.
EnglishToo restrained and conservative for my taste, but excellent nonetheless.
Túl szigorú és konzervatív az én ízlésemhez képest, de azért remek.
EnglishThe March European Council decided on a more restrained format, to my great regret.
A márciusi Európai Tanács - legnagyobb sajnálatomra - egy korlátozottabb formátum mellett döntött.
EnglishAnd speaking these things, they scarce restrained the people from sacrificing to them.
Így beszéltek, de így is alig tudták lecsillapítani a tömeget, nehogy áldozatot mutasson be nekik.
EnglishFloyt thought about making a crack, but restrained himself.
Floytnak már a nyelvén volt egy ízetlen megjegyzés, de megtartóztatta magát.
EnglishShe tried to sit up, but she was restrained by the single strap across her middle.
Próbált felülni, de a mellén átcsatolt szíj nem engedte.
EnglishHe attempted to arouse himself, but his wife restrained his hand.
Megkísérelte maga korrigálni a dolgot, de a felesége eltolta a kezét.
EnglishTheir panicked outlines were tempting, but the hunter restrained his trigger finger and lowered his rifle.
Félelmet tükröző mozgásuk ingerlő volt, de a vadász elvette ujját a ravaszról.

Szinonimák (angolul) a(z) restrained szóra:

restrained