EN resolve
volume_up
{főnév}

Pride, resolve and faith in the good Lord Almighty.
Büszkeség, szándék és állhatatosság a jó Mindenható Úrban.
This resolve provides political momentum for the French G20 Presidency that will take up a comprehensive reform of the international monetary system.
Ez a döntés politikai lendületet ad a francia G20-elnökségnek, amely a nemzetközi pénzügyi rendszer átfogó reformjára vállalkozik.
There was a gathering of resolve and a quiet voice saying, "I will bypass you."
Gyűlt bennem az elhatározás, és egy halk hang azt mondta: "inkább kitérek az útjából".
- Még csüggedt volt, de már formálódott benne az elhatározás.
Nem volt elsietett elhatározás.
As we well know, these are important issues to resolve before taking any decision.
Mint jól tudjuk, ezek olyan fontos kérdések, melyeket bármiféle határozat meghozatala előtt meg kell oldani.
I hope this problem will be resolved by the European Protection Order.
Remélem, hogy az európai védelmi határozat meg fogja oldani ezt a problémát.
resolve
Their resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
Dicséretes az az eltökéltség, amellyel megragadták a számukra lehetőségnek tűnő esélyt.
Ehlana had paused again, her young face Lifted in vengeful resolve.
Ehlana ismét szünetet tartott, fiatal arcáról bosszúszomj és határozott eltökéltség sugárzott.
She paused, her face intense, a fierce resolve apparent in hei dark eyes.
Elhallgatott, arca megfeszült, ádáz eltökéltség ült sötét szemében.

Példamondatok a(z) "resolve" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Ezért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.
EnglishBut the only way we can resolve this situation is if we can talk things through.
De az egyetlen módja, hogy megoldjuk ezt a helyzetet ha megbeszéljük a dolgot.
EnglishI admire you for your resolve, Bremen, but I think you misguided and deceived.
Csodállak a magabiztosságodért, de azt hiszem, hogy félrevezettek és becsaptak.
EnglishI therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
Ezért környezetbarát lépésekre szólítok fel a probléma megoldása érdekében .
EnglishWe cannot solve one without solving the other; we must resolve both in parallel.
Az egyiket a másik nélkül nem tudjuk megoldani, a kettőt egyidejűleg kell orvosolni.
EnglishCallista froze when she heard him calling her name, and her resolve began to melt.
Callista megdermedt, amikor a nevét meghallotta, és elhatározása kezdett megingani.
EnglishThe EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Az EU és a tagállamok összehangolt erőfeszítést tettek a probléma megoldására.
EnglishIt failed to resolve the important questions due to the absence of key players.
Nem tudott választ adni a legfontosabb kérdésekre a kulcsrésztvevők távolléte miatt.
EnglishWhat are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
Mit tesz a Tanács és a Bizottság e szerencsétlen helyzet megoldása érdekében?
EnglishI believe there's a way to resolve this difficulty without unpleasantness.
Azt hiszem, további kellemetlenségek nélkül is elháríthatjuk ezt a kis akadályt.
EnglishWe also expect greater resolve from the Council and the Commission in their actions.
Nagyobb határozottságot is várunk a Tanácstól és a Bizottságtól fellépéseik során.
EnglishWe can resolve disputes by listening carefully to all of the parties involved.
Vitákat oldhatunk meg, ha figyelmesen meghallgatjuk mindkét érintett felet.
EnglishShimrod temporized, since he would far prefer to resolve the puzzle himself.
Shimrod tétovázott, mert sokkal jobban szerette saját maga megoldani a rejtélyeket.
EnglishThey are of no benefit to anyone, nor do they resolve fundamental, structural problems.
Senkinek nem használnak, és az alapvető strukturális problémákat sem oldják meg.
EnglishIt may also be a difficult matter, but the Italians should resolve it themselves.
Lehet, hogy ez egy nehéz ügy, de az olaszoknak maguknak kell megoldaniuk.
EnglishI feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.
Alapvető fontosságúnak éreztem, hogy megoldjuk az európai szabadalom kérdését.
EnglishIs that compatible with the WTO and, if not, how are you going to resolve that?
Összeegyeztethető-e ez a WTO-val, és ha nem, hogy kívánják ezt megoldani?
EnglishI hope that we will be able to resolve these issues before a decision is taken.
Remélem, sikerül megoldanunk ezeket a kérdéseket, mielőtt döntést hozunk.
EnglishLet us wait awhile, said I, unable to resolve upon a return to the woods.
- Várjunk - mondtam, mert nem tudtam rászánni magam, hogy visszamenjek az erdőbe.
EnglishThis is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Ez az igazi ellentmondás vagy dilemma, amelynek holnap meg kell oldódnia.