EN

resolution {főnév}

volume_up
Despite the laudable intentions, this resolution is incomplete.
A jó szándék dacára ez az állásfoglalási indítvány nem megfelelő; nem teljes.
(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
(PT) Ez a szándék felfedi az európai politikák szembetűnő hiányosságait az energia terén.
Let us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Hagyjunk fel a szokásos kiáltványokkal, jól hangzó határozatokkal, szándék-nyilatkozatokkal!
'... there may be twenty or thirty days before... before some sort of resolution is reached.
- Talán négyöt hét, mieltt... mieltt végleges döntés születik.
A resolution of the European Parliament on Belarus adopted in March will be necessary, but it is even more necessary now.
A döntés hiánya is egyfajta döntés. Az Európai Parlament Fehéroroszországról szóló, márciusban elfogadott indítványára szükség lesz, de most még nagyobb szükség van rá.
It is obvious that the basis for the decision is not political but party-political, because of the fact that this is a debate without resolution.
Nyilvánvaló, hogy a döntés alapja nem politikai, hanem pártpolitikai. azon tény miatt, hogy ez egy állásfoglalás nélküli vita.
And some fatal resolution would come before we left this room.
Itt valami végzetes elhatározás fog születni, mielőtt elhagynánk a szobát.
What a transformation in me, this resolution.
Minő átváltozást indított el bennem ez az elhatározás!
The resolution rightly urges freedom of religion and freedom of expression.
A határozat helyesen sürgeti a vallás- és szólásszabadságot.
The resolution in this form diverges somewhat from Poland's views.
Ebben a formában a határozat némiképp eltér Lengyelország nézeteitől.
The chapter of this resolution dealing with organ trafficking is directly linked to it.
A fenti határozat szervkereskedelemmel foglalkozó fejezete közvetlenül kapcsolódik ehhez.
resolution (és: oath, pledge, vow)
[Chuckles, sighs] New Year's resolution-- drink less.
Újévi fogadalom: kevesebbet iszom.

Példamondatok a(z) "resolution" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English. - (NL) Two key reasons prevented me from supporting this resolution.
, írásban. - (NL) Két főbb oka volt annak, hogy nem támogattam az állásfoglalást.
EnglishIt is also a resolution which guarantees the protection of refugees and migrants.
Ezenkívül az állásfoglalás biztosítja a menekültek és a bevándorlók védelmét is.
EnglishThe Commission takes note of this Parliament resolution and its recommendations.
A Bizottság figyelembe veszi ezt a parlamenti állásfoglalást és annak ajánlásait.
EnglishI have taken due note of the suggestions made in this motion for a resolution.
Az állásfoglalásra irányuló indítványhoz beadott javaslatokat figyelembe vettem.
EnglishYou spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
Említette az Európai Parlament által 2009 novemberében jóváhagyott állásfoglalást.
EnglishI particularly want to stress the importance of paragraph 16 of the resolution.
Szeretném különösen kihangsúlyozni az állásfoglalás 16. bekezdésének fontosságát.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Támogattam a 2011. évi bizottsági munkaprogramról szóló állásfoglalás elfogadását.
EnglishTherefore, we are asking in this resolution for there to be an actual ceasefire.
Ezért azt kérjük ebben az állásfoglalásban, hogy ténylegesen kössenek tűzszünetet.
EnglishI would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Szeretném azonban megjegyezni, hogy ennek kell állásfoglalásunk lényegét képeznie.
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Sajnálatos módon Schmitt úr állásfoglalása nem tartja magát bevezető ígéretéhez.
EnglishThe vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
Az állásfoglalásról a szavazásra holnap kerül sor (2009. január 15. csütörtök).
English. - (PT) Some aspects of the resolution are more important than others.
írásban. - (PT) Az állásfoglalásnak vannak fontos és kevésbé fontos vonatkozásai.
EnglishHowever, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
Az állásfoglalás azonban kissé megkésett, és nem felel meg minden várakozásnak.
English(HU) Madam President, Mrs Lulling asked us to support the motion for a resolution.
(HU) Lulling asszony azt kérte tőlünk, hogy támogassuk a határozati indítványt.
Englishfor amendments and joint motions for a resolution, Monday, 10 December at 7 p.m.
módosítások és közös állásfoglalási indítványok december 10., hétfő 19 óráig;
EnglishFor these reasons, we have voted against this specific motion for a resolution.
Ezek miatt ez a speciális állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavaztunk.
EnglishThis resolution pursues that objective and is therefore supported by my group.
Ez az állásfoglalás ezt a célkitűzést követi, és ezért az én csoportom támogatja.
EnglishPresident Barroso called at the previous summits for a resolution of this matter.
Barroso elnök úr a korábbi csúcstalálkozókon a probléma megoldására szólított fel.
EnglishFor these reasons, which were expressed in the resolution, I voted in favour.
Ezek miatt az állásfoglalásban is leírt okok miatt a javaslat mellett szavaztam.
EnglishObviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
A ma elfogadott állásfoglalásnak egyértelműen konkrét következménnyel kell bírnia.

Szinonimák (angolul) a(z) resolution szóra:

resolution
resolutely
English
resolute