EN

resolutely {határozószó}

volume_up
1. általános
It reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Gyorsan és határozottan reagál a világszerte történő emberi tragédiákra.
Polyxena gently, but resolutely, removed the old arms which held her.
Polüxéna szelíden, de határozottan kibontakozott az öreg karok öleléséből.
I am resolutely opposed to such a deployment and will campaign against it.
Határozottan ellenzem e telepítést, és ellene fogok kampányolni.
Incidentally, no one will defend European law as resolutely as I do.
Mellesleg senki nem fogja olyan eltökélten védeni az európai jogot, mint én.
I voted resolutely in favour of this text.
. - (FR) Eltökélten megszavaztam ezt a szöveget.
Still ... resolutely she banished the temptation.
Mégis... eltökélten utasította el a kísértést.
2. köznyelvi
resolutely
...on the soil of the country he defended so resolutely during his lifetime...
...annak az országnak a földjén, amelyet olyan elszántan védett egész életében...
I thus hope that the European Commission defends resolutely this legitimate position.
Remélem tehát, hogy az Európai Bizottság elszántan védelmezi e törvényes helyzetet.
Faran bared his teeth and shifted around until he was resolutely facing aft.
Faran a fogát vicsorítva helyezkedni kezdett, és elszántan a hajó hátulja felé fordult.

Példamondatok a(z) "resolutely" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English...on the soil of the country he defended so resolutely during his lifetime...
...annak az országnak a földjén, amelyet olyan elszántan védett egész életében...
EnglishI thus hope that the European Commission defends resolutely this legitimate position.
Remélem tehát, hogy az Európai Bizottság elszántan védelmezi e törvényes helyzetet.
EnglishI am resolutely opposed to any measure favouring harmonisation of taxes across the EU.
Határozottan ellenzem az adó EU-szintű harmonizációja felé irányuló lépéseket.
EnglishIt made her sad to think of that, but she pushed the sadness aside resolutely.
Szomorú gondolat... de Helen hirtelen elhatározással elkergette magától a szomorúságot.
EnglishFaran bared his teeth and shifted around until he was resolutely facing aft.
Faran a fogát vicsorítva helyezkedni kezdett, és elszántan a hajó hátulja felé fordult.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Gyorsan és határozottan reagál a világszerte történő emberi tragédiákra.
EnglishI am resolutely confident that the CAP will become more sustainable over time.
Szilárd meggyőződésem, hogy idővel a KAP sokkal fenntarthatóbb lesz.
EnglishWe resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
Határozottan elutasítjuk a halálbüntetést, bármilyen formában és bármilyen okból is történik.
EnglishHe waved back and then turned and walked resolutely up towards the road.
Visszaintett, aztán megfordult, és határozott léptekkel fölfelé indult, az út irányába.
EnglishKabe went over and, resolutely ignoring the human, began to disconnect it.
Kabe odament, és ügyet sem vetve az emberre, elkezdte lecsatlakoztatni.
EnglishIncidentally, no one will defend European law as resolutely as I do.
Mellesleg senki nem fogja olyan eltökélten védeni az európai jogot, mint én.
EnglishPolyxena gently, but resolutely, removed the old arms which held her.
Polüxéna szelíden, de határozottan kibontakozott az öreg karok öleléséből.
EnglishBut I am a modest man, and I must resolutely decline the honour.
Ugyanakkor őszinte ember vagyok, és ezért tisztelettel elutasítom a megbízást.
EnglishThat will not stop me from joining the hunt, Rinaldi said resolutely.
Ez nem akadályoz meg abban, hogy csatlakozzak a vadászathoz mondta Rinaldi határozottan.
EnglishI am, however, resolutely opposed to the calls for health warnings.
Én azonban eltökélten ellenzem az egészségi figyelmeztetésekre vonatkozó felhívásokat.
EnglishOn the morning of the third day, Sephrenia rose and resolutely began to gather up her things.
A harmadik nap reggelén Sephrenia felkelt, és eltökélten elkezdte összeszedni a holmiját.
EnglishHer eyes were bright and she blinked once or twice, but she kept resolutely cheerful.
Fényes volt a szeme, pislogott egyet-kettőt, de egyébként elszántan igyekezett vidámnak látszani.
EnglishI am resolutely opposed to such a deployment and will campaign against it.
Határozottan ellenzem e telepítést, és ellene fogok kampányolni.
EnglishI resolutely reject these attacks against the Secretary General of the European Parliament.
Határozottan visszautasítom az Európai Parlament főtitkára ellen intézett ilyen támadásokat.
EnglishCaptain Jhijun Lin of the People's Liberation Army Navy destroyer Jinan nodded resolutely.
A Dzsinan romboló kapitánya, Csidzsun Lin határozottan bólintott.

Szinonimák (angolul) a(z) resolutely szóra:

resolutely
English
resolution
resolute