EN

reserve {főnév}

volume_up
Ordinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.
Rendes körülmények közt a tartalék energia... hónapokra elegendő lenne.
It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Általában beteszik a tartalék információs szolgáltatások tétel alá.
The second reserve relates to the Financial Regulation.
A második tartalék a költségvetési rendelettel kapcsolatos.
Well, you're a doctor, so I think you have that professional reserve.
Nos, ön orvos, Tehát úgy gondolom, hogy Önnél ez bizonyos szakmai óvatosság.
Therefore, my group, without reserve, endorses the position of the Commission.
Ezért képviselőcsoportom fenntartás nélkül támogatja a Bizottság álláspontját.
Without pride, without reserve, I'm begging you, don't leave me.
Gőg nélkül, fenntartás nélkül könyörgök, hogy ne hagyjál el!
He was guarded behind a hundred fences of reserve and anger.
Kevin a tartózkodás és a harag ezernyi fedezéke mögé rejtőzött.
Reserve should turn into thought-provoking policy.
A tartózkodás helyett gondolatébresztő politikára van szükség.
But there was a certain reserve in his tone.
A hangjában azonban bizonyos tartózkodás volt,.
The river forms a delta as it approaches the Black Sea, which is a wildlife reserve for countless native and migratory birds.
A Fekete-tengernél a Duna hatalmas deltatorkolatot képez; a vidék természetvédelmi terület, ahol számtalan állandó és vándorló madárfaj megtalálható.

Példamondatok a(z) "reserve" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI needed them in reserve in case one of other of the boats was dashed to pieces.'
Tartaléknak szántam őket, arra az esetre, ha valamelyik csónak darabokra törik.
EnglishFor just a moment, Takkata-Jim's cool reserve broke under the youth`s fierce gaze.
Egy pillanatra le is foszlott róla a hűvös nyugalom a fiú tüzes tekintete alatt.
EnglishWith great reserve, they reached forward, took the papers, and tried to read them.
Nagyon óvatosan nyúltak a papírokhoz, kézbe vették, és megpróbálták elolvasni.
EnglishTherefore, my group, without reserve, endorses the position of the Commission.
Ezért képviselőcsoportom fenntartás nélkül támogatja a Bizottság álláspontját.
EnglishEven Aunt Queen had mentioned to me with some reserve that Patsy could really sing.
Még Queen néni is említette némileg hűvösen, hogy Patsy csakugyan tud énekelni.
EnglishI turn my back to the front of the library and try to hide in the reserve shelves.
Hátat fordítok a könyvtár bejárati részének, és megpróbálok a polcok közé rejtőzni.
EnglishShe smiled sweetly and said: But I am holding that in reserve to use after this if he
Édesen elmosolyodott, úgy mondta: És ha nem hozakodnék elő vele, csak amikor már
EnglishHe'll have kept some important detail in reserve, as a further negotiation tactic.
Valami fontos részletet visszatartott, hogy felhasználhassa a további tárgyalásokhoz.
EnglishI, as a British Conservative, reserve the right to object - that is my final word.
Én brit konzervatívként fenntartom magamnak a tiltakozás jogát - ez az utolsó szavam.
EnglishRapid adoption of this text will also guarantee the Agency's reserve for the year 2007.
A szöveg gyors elfogadása garantálja az Ügynökség 2007-re szóló tartalékait is.
EnglishHis reserve crewmen were just sitting in their chairs, waiting for some­one to die.
A tartalékai csak üldögéltek a székükön, és várták, hogy valaki meghaljon.
EnglishAnd then he, like Claudia, seemed to rally, to pull on some reserve of strength.
Azután Armand is, mint Claudia láthatóan magához tért, összeszedte a még megmaradt erejét.
EnglishHis ships continued the bombardment until the aliens' reserve fuel tanks detonated.
Turbólézereikkel izzó borotvakéshez hasonlóan hasították fel az élen haladó hajó hasát.
EnglishOrdinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.
Rendes körülmények közt a tartalék energia... hónapokra elegendő lenne.
EnglishUnless they are categorised either as direct investment or as reserve assets.
Kivéve, ha ezeket vagy közvetlen befektetésként, vagy tartalékeszközökként kategorizálják.
EnglishIt is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Általában beteszik a tartalék információs szolgáltatások tétel alá.
EnglishSo the equivalent of the Federal Reserve Bank in Cambodia was bombed.
Az Egyesült Államok központi bankrendszerének megfelelőjét Kambodzsában lebombázták.
EnglishWell, you're a doctor, so I think you have that professional reserve.
Nos, ön orvos, Tehát úgy gondolom, hogy Önnél ez bizonyos szakmai óvatosság.
EnglishI am therefore certain that we will reach an agreement on the reserve.
Így tehát biztos vagyok abban, hogy a tartalék kapcsán valóban magállapodásra jutunk.
EnglishYou might say it took all my reserve to weather that terrible ordeal.
Fogd fel úgy, hogy minden tartalékomat felemésztette az a félelmetes próba.