EN

request {főnév}

volume_up
request (és: call)
The request made by the Republic of Moldova in July 2010 is justified.
A Moldovai Köztársaság által 2010 júliusában benyújtott kérés jogos.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - malformed request.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem jól képzett kérés.
We will proceed in line with the Rules of Procedure and also on the basis of the request made.
Az eljárási szabályzattal összhangban és a kérés alapján fogunk eljárni.
Your request is a very reasonable one, Holmes answered.
Teljesen jogos kívánság felelte Holmes.
Úgy vélte, ez igen egyszerű kívánság.
This was a specific request to the Commission, which today is instead bowing to the will of the multinationals.
Különleges kívánság volt ez a Bizottság felé, amely ma ennek figyelembevétele helyett meghajlik a multinacionális vállalatok akarata előtt.
Request for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
Antonio Di Pietro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (
Request for defence of Mr Valdemar Tomaševski's parliamentary immunity (
Valdemar Tomasevski mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére (folytatás): lásd a jegyzokönyvet

Példamondatok a(z) "request" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn view of the market situation, the request made by Germany should be granted.
A piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni Németország kérésének.
EnglishI hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
Remélem, a Bizottság eleget tesz a kérésünknek, és benyújt egy ilyen irányelvet.
EnglishRequest for defence of the parliamentary immunity of Mr Witold Tomczak (debate)
Witold Tomczak képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (vita)
EnglishThe request for a 5% increase in the next budget is therefore just and necessary.
Ezért a következő költségvetés 5%-os növelését helyesnek és szükségesnek tartom.
EnglishAnd finally, Stefan, consider my request for this mission on two further counts.
Végül, Stefan, vegyél figyelembe még két szempontot, amiért e küldetést kérem.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Szeretnék visszatérni a szolidaritás kérdéséhez, ami sokak szájából elhangzott.
English- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
- (FR) Tisztelt elnök úr, kérelmem az eljárási szabályzat 168. cikkén alapszik.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - unauthorized request.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem engedélyezett válasz.
EnglishYour Director was kind enough to respond favorably to our request for advice.'
Úgyis rongyosra fogják játszani a szalagot, és kiveséznek minden apró mozzanatot.
EnglishThe person you are to escort is Mary Drowerand I must request you not to leave her.
Mary Drowert fogja kísérni, és nyomatékosan kérem, hogy egy percre se hagyja el.
EnglishThat was an important request by the Socialist Group in the European Parliament.
Ez az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportjának fontos kérése volt.
EnglishRequest for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
Antonio Di Pietro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (
EnglishThe report on biogas that you request from the Commission is certainly useful.
Az a biogáz-jelentés, amit ön kér a Bizottságtól, minden bizonnyal hasznos lenne.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - request needs signature.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - a kérést alá kell írni.
EnglishYou request a most-favored-nation trading relationship with the United States.
Önök azt kérik, hogy az Egyesült Államok ismerje el önöket kiemelt partnernek.
EnglishMr Tudor has submitted a request for the exercise of immunity and privileges.
És Tudor úr szintén mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be.
EnglishI would have made the request more demanding if I thought the situation urgent.
Félreérthetetlenül jeleznem kellett volna, ha sürgetőnek találom a helyzetet.
EnglishThis is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
Ez meghaladja az eredeti, 5,2%-os növekedésre vonatkozó igazgatási igény felét.
EnglishUnfortunately, our request is not reflected into the current form of the report.
Sajnálatos módon ez a kérésünk nem tükröződik a jelentés mostani formájában.
English'I myself closed and bolted it earlier in the evening at Mr Ackroyd's request.'
- Magam csuktam be és fordítottam rá a zárat előzőleg, Mr. Ackroyd kérésére.

Szinonimák (angolul) a(z) request szóra:

request
on request