EN

representative {melléknév}

volume_up
Every care shall be taken to ensure that the reproductive material, including the standards, is representative of the basic material being studied.
Mindent meg kell tenni annak biztosítására, hogy a szaporítóanyag, beleértve a standardokat, a tanulmányozott bázisanyagra jellemző legyen.
Yemen is representative of all these problems and we should not delude ourselves into thinking that we are dealing with a local problem.
Jemenre jellemző ezeknek a problémáknak mindegyike, és nem szabad abban az illúzióban ringatnunk magunkat, hogy egy helyi problémával állunk szemben.
The report also contains some negative references to part-time work which the Delegation considers is in no way representative of the UK situation.
A jelentés tartalmaz néhány negatív utalást is a részmunkaidővel kapcsolatban, amivel kapcsolatban a delegáció úgy véli, hogy ez semmilyen módon nem jellemző a brit helyzetre.
Actually, the beetle family is representative of desert insects.
Hiszen a futóbogár - a homokbuckák jellegzetes rovara.
You're thoroughly representative of your generation, and I dare say I am of mine.
Nemzedékednek jellegzetes terméke vagy, ahogy én is az én nemzedékemnek.
representative (és: representational)
representative
The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
Az EU - a Lisszaboni Szerződéssel összhangban - képviseleti demokráciaként működik.
Until now, the European construct was based on representative democracy.
Európa felépítése mindmáig képviseleti demokrácián alapult.
Open government is essential in a representative democracy.
A nyílt kormányzás, ugyanakkor, alapvető a képviseleti demokráciában.
representative
The High Representative also visited Syria, Lebanon and Turkey.
A különleges képviselő ellátogatott emellett Szíriába, Libanonba és Törökországba.
I also welcome the appointment of Pieter Feith as EU Special Representative in Kosovo.
Szintén üdvözlöm Pieter Feith uniós különleges képviselő koszovói kinevezését.
We called for the appointment of a special EU representative on human rights.
Egy uniós különleges emberi jogi képviselő kinevezését is sürgettük.
representative
representative (és: typical)

Példamondatok a(z) "representative" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd indeed of the Jaghut dwellings, representative as they were of the Ice Hold.
A jaghuta épületekkel is ez volt a helyzet ezek a Jég Kunyhóját szimbolizálták.
English'Then you may get to share my fate,' the ship's representative told him breezily.
- Akkor osztozol a sorsomban - vont vállat a hajó küldötte -, bármi legyen is az.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
A főképviselő által hétfőn kiadott nyilatkozat ennek a véleménynek adott hangot.
EnglishI am grateful to the Hungarian representative for speaking Italian and Spanish ...
Hálás vagyok a magyar képviselőnek, hogy olasz és spanyol nyelven szólalt fel ...
EnglishWe have at last secured our representative and thank you for pointing that out.
Végre sikerült biztosítani a képviselőnket, és köszönöm, hogy erre rámutatott.
EnglishTheir reply is that Mr Ackroyd did purchase a dictaphone from their representative.
Válaszuk az volt, hogy Mr. Ackroyd megvásárolt egy diktafont a képviselőjüktől.
EnglishThe EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
Az EU - a Lisszaboni Szerződéssel összhangban - képviseleti demokráciaként működik.
EnglishThen he wondered how representative of the religious community his father was.
Aztán arra gondolt, mennyire képviseli a vallási közösség véleményét az apja.
EnglishIn fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
Valójában, az EU különleges képviselői között jelenleg egyetlen egy nő sincs.
EnglishHigh Representative Solana, you said that this is your first time before us this year.
Solana Főképviselő úr! Ön azt mondta, hogy ebben az évben először van körünkben.
EnglishI now invite the representative of the Council, Jean-Pierre Jouyet, to address us.
Most felkérném a Tanács képviselőjét, Jean-Pierre Jouyet-t hogy tartsa meg beszédét.
EnglishWhat has Parliament managed to win in the negotiations with the High Representative?
Mit sikerült elérnie a Parlamentnek a főképviselővel folytatott tárgyalásokon?
EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Ezenfelül most már van egy főképviselőnk, akinek kétszeres megbízatása van.
EnglishThe EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy also takes part.
Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén részt vesz az üléseken.
EnglishTHE MANUFACTURER OR HIS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL BE HELD RESPONSIBLE FOR :
A gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét felelősnek kell tekinteni a következőkért:
EnglishMadam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Főképviselő asszony! Szomália partjainál sikeres volt az Atalanta-művelet.
EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Úgy vélem, Ashton főképviselőnek tennie kellene e feszültségek csökkentése érdekében.
EnglishI would like to ask a representative of the EFD Group to say something about this.
Kérem a képviselőcsoport egyik képviselőjét, hogy fejtse ki álláspontjukat.
EnglishI hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
Remélem, hogy a főképviselő úr hajlandó ennek elérése érdekében erőfeszítéseket tenni.
EnglishDr Crusher will be involved in these negotiations as your representative.
Dr. Crushert bíztam meg, hogy vegyen részt a tárgyalásokon és képviseljen minket.

Szinonimák (angolul) a(z) representative szóra:

representative