EN

relation {főnév}

volume_up
What was the relation between them, and what the object of his repeated visits?
Vajon milyen kapcsolat lehet köztük, miért jár oda olyan gyakran?
I can't believe there's no relation between what happened last night and the dead judges.
Nem tudom elhinni, hogy nincs kapcsolat a múlt éjjeli történések és a halott bírók között.
Subject: Development of relations between the EU and the Western Balkan countries
Tárgy: Az EU és a nyugat-balkáni országok közötti kapcsolat
relation (és: cousin, kin, kindred)
It looked like something that might have come out of a poor relation's attic.
Mintha valami szegény rokon padlásáról söpörték volna le.
Valójában nem is rokon vagyok.
- Nem vagyok rokon.
That is the importance of relations with the United States of America.
Ez pedig az Egyesült Államokkal való viszony fontossága.
Good relations with neighbours are an absolute necessity.
A jó szomszédi viszony teljességes elengedhetetlen.
Relations between the orders have not been cordial of late, I've been told.'
Úgy tudtam, a rendek között mostanában nem éppen felhőtlen a viszony.

Példamondatok a(z) "relation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe future Treaty introduces two types of innovation in relation to this system.
A jövőbeli szerződés kétfajta újítást vezet be ezzel a rendszerrel kapcsolatban.
EnglishFirstly, I should like to endorse what Ms Harkin said in relation to resources.
Először is támogatom, amit Harkin asszony az erőforrásokkal kapcsolatban mondott.
EnglishAll of this has a dimension in relation to the family, the basic unit of society.
Valamennyinek van a családhoz, a társadalom alapvető egységéhez kötődő dimenziója.
EnglishMr Toubon has pointed out that this is in relation to other international texts.
Toubon úr rámutatott arra, hogy ez más nemzetközi szövegekkel is összefüggésben van.
EnglishI voted against Mr Reul's report on challenges in relation to the oil supply.
Az olajellátással kapcsolatos kihívásokról szóló Reul-jelentés ellen szavaztam.
EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Az utasok kártalanítása összefügg a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel is.
EnglishI had tried to memorise the position of the blocks in relation to the paint shed.
Megpróbáltam megjegyezni az épületek elhelyezkedését a festékesraktárhoz viszonyítva.
EnglishIn relation to this, I would like someone to speak in favour of the motion.
Ezzel kapcsolatban szeretnék felkérni valakit, hogy szóljon az indítvány mellett.
EnglishI agree with the re-established ceilings in relation to the cuts made by the Council.
Egyetértek a Tanács általi csökkentésekkel kapcsolatos plafonok visszaállításával.
EnglishHowever, the funding provided is a pittance in relation to what is needed.
A biztosított források azonban eltörpülnek azok mellett, amelyekre szükség lenne.
EnglishIn relation to toys and unsafe products; Mrs McCarthy has alluded to that.
Ami a játékokat és a veszélyes termékeket illeti, McCarthy asszony utalt rájuk.
EnglishAfter all, Ranats were no relation whatsoever to the nonsentient Tatooine womp rats!
Elvégre a ranatok távoli rokonságban sem állnak a tatuini womp-patkányokkal!
EnglishI wish to reply to Chairman Costa in relation to the national safety authorities.
Szeretnék válaszolni Costa úr kérdésére a nemzeti biztonsági hatóságokkal kapcsolatban.
EnglishSo, there are various important initiatives under way in relation to immigration.
Tehát több fontos kezdeményezés is folyamatban van a bevándorlás kapcsán.
EnglishHowever, we will need all our efforts to make progress in relation to China.
Azonban minden erőfeszítésünkre szükségünk lesz a Kínával kapcsolatos előrelépéshez.
EnglishI feel, however, that in relation to this issue the remarks are extremely unjustified.
Úgy érzem azonban, hogy ebben a kérdésben e megjegyzések rendkívül indokolatlanok.
EnglishI would also note your comment in relation to the non-agriculture side of the WTO.
Továbbá megjegyzendőnek tartom a WTO nem mezőgazdasági oldaláról tett észrevételét is.
EnglishI would like to make a fervent appeal in relation to the situation in Kyrgyzstan.
Szenvedélyes felhívást szeretnék megfogalmazni a kirgizisztáni helyzettel kapcsolatban.
EnglishParliament has a series of different proposals in relation to the other institutions.
A Parlament több különböző javaslatot tett a többi intézménnyel kapcsolatban.
EnglishPrice distortion in relation to product quality is a matter of concern to the consumer.
A termékminőséggel kapcsolatos ártorzítás problémát jelent a fogyasztó számára.