EN

regard {főnév}

volume_up
With regard to mutual recognition, intelligent solutions have been found in relation to precious metals and to weapons, both of which had been problematic.
A kölcsönös elismerés terén ésszerű megoldás született a nemesfémek és a fegyverek kérdésében, noha kezdetben mindkét téma igen problematikusnak mutatkozott.
It is all the more worrying, however, that Member States of the European Union have failed to reach unanimity regarding recognition of Kosovo.
Az azonban már annál nyugtalanítóbb, hogy az elismerés tekintetében nem alakult ki egységes álláspont az Európai Unió tagállamai között.
I can only express my fullest admiration with regard to the progress of the practical transposition of the Treaty of Lisbon, although there are countless open issues still ahead of us.
Csak a teljes elismerés hangján tudok szólni arról is, hogy előrehaladt a Lisszaboni Szerződés gyakorlati átültetése, bár rengeteg nyitott kérdés maradt.
The most important aspect with regard to this data is the quantity of data.
Ezekkel az adatokkal kapcsolatban a legfontosabb szempont az adatok mennyisége.
There are two aspects that I would like to highlight in particular with regard to Astana.
Astana vonatkozásában van két szempont, amelyet szeretnék külön kiemelni.
One important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4.
Az egyik fontos szempont a szolgáltatások liberalizációjához kapcsolódik, különösen a 3. és 4. rész tekintetében.
While they had abandoned their practice of direct involvement in the affairs of the Races, they were still regarded with a certain deference and respect.
Noha már nem avatkoztak be közvetlenül a fajok ügyeibe, még mindig bizonyos tisztelet és megbecsülés övezte őket.
And we engage this ministry without regard to self-interest.
Ezt a szolgálatot önérdekeinkre tekintet nélkül végezzük.
You kill without regard for age or sex or will to live.
Ölsz, nemre és korra való tekintet nélkül, nem nézed, akar-e még élni zsákmányod.
We had what was meant to be a mass vaccination programme organised without any regard for common sense.
A józan észre való mindennemű tekintet nélkül láttunk hozzá a tömeges oltási program megszervezéséhez.
How many times has Russia attracted attention in this regard?
Hányszor fordult már a figyelem Oroszország felé emiatt?
The flicker vanished, replaced by a cool regard that slipped effortlessly through his defences, driving like a knife into his chest.
A szikra elenyészett, helyébe hűvös figyelem került, mely könnyedén áthatolt védelmi vonalain, s szinte a mellébe hasított.
For too long coal has been seen as a dirty fuel and scant regard has been given to the possibility of cleaning up coal by use of new technologies.
Túl hosszú ideig tekintették a szenet "koszos”, szennyező energiaforrásnak, és alig jutott figyelem az új, tisztább szén-technológiákra.
Shared regard, and my fondness for a wise and gracious lady.
- A kölcsönös tisztelet és a gyengédség egy bölcs és nemes hölgy irányában.
The first word is 'respect': it was not this Parliament that made the European Parliament colegislator with regard to economic governance.
Az első a "tisztelet”: nem ez a Parlament volt az, amelyik társ-jogalkotói szerepet adott az Európai Parlamentnek a gazdasági kormányzás kapcsán.
While they had abandoned their practice of direct involvement in the affairs of the Races, they were still regarded with a certain deference and respect.
Noha már nem avatkoztak be közvetlenül a fajok ügyeibe, még mindig bizonyos tisztelet és megbecsülés övezte őket.

Példamondatok a(z) "regard" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis applies particularly in regard to possible regulations for social services.
Ez különösképp vonatkozik a szociális szolgáltatások esetleges szabályozásaira.
EnglishWith regard to funding and simplification, there are more significant measures.
Ami a finanszírozást és az egyszerűsítést illeti, vannak fontosabb intézkedések.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Köszönöm a jelentéstevőnek együttműködését a módosító indítványaim tekintetében.
EnglishStructured human rights dialogues are indeed of great importance in this regard.
E tekintetben a strukturált emberi jogi párbeszédek valóban óriási jelentőségűek.
EnglishSo, my question in this connection, too, is: what are your plans in this regard?
A kérdésem ezzel kapcsolatban is az, hogy mik az Ön tervei ebben a vonatkozásban?
EnglishIt has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
Eredményekkel kell szolgálnia az éghajlatváltozás és az energiaügy tekintetében.
EnglishIn contrast to the Council, Parliament has given specific figures in this regard.
A Tanáccsal ellentétben a Parlament e tekintetben konkrét számadatokkal szolgált.
EnglishWith regard to the results, I can say, firstly, that we have trodden a new path.
Ami az eredményeket illeti, először is elmondhatom, hogy új ösvényt tapostunk.
EnglishSlovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
A szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
EnglishEven Bert, a landlubber if ever there was one, began to regard her with respect.
Még Bert, az igazi "szárazföldi patkány" is tisztelni kezdte az Eilean Mor-t.
EnglishWe have an announcement before we start with regard to this afternoon's debates.
. - Mielőtt nekikezdenénk, van egy bejelentésünk a ma délutáni vitákra vonatkozóan.
EnglishI notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard.
Úgy vettem észre, hogy a jelentés is tesz ez irányú ajánlást a Bizottság felé.
EnglishWe must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
Jelentős támogatást kell felajánlanunk a fejlődő országoknak ebben a tekintetben.
EnglishWith regard to policy, improving the lot of the poorest is not as straightforward.
Áttérve a politikára: a szegények életkörülményeinek javítása nem ilyen egyszerű.
EnglishWith regard to the package, I am concerned that auctioning is being questioned.
Ami a csomagot illeti, aggodalommal tölt el, hogy megkérdőjelezik az árverést.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
Schaake asszony, ezzel kapcsolatosan két pontot szeretnék kiemelni a jelentéséből.
EnglishIn this regard, the EU 2020 strategy includes some ideas about the future CAP.
E tekintetben az EU 2020 stratégia tartalmaz néhány elképzelést a leendő KAP-ról.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
E tekintetben különösképpen a Parlament továbbra is jelentős szereppel bír majd.
EnglishWith regard to the elections too, Mr Solana, I can only echo your sentiments.
A választásokkal kapcsolatban csak megismételni tudnám az Ön nézeteit, Solana úr.
EnglishI look forward to continuing to work together with Parliament in this regard.
Örömmel várom, hogy e tekintetben a Parlamenttel továbbra is együtt dolgozhatunk.