EN

push {főnév}

volume_up
When push comes to shove, if they don't know who they're supposed to be defending against, they'll get so jittery, they'll start swinging baseball bats at one another.
Ha jön a támadás, és nem tudjuk, kik az ellenfeleink, olyan idegesek leszünk, hogy a végén egymást gyepáljuk majd a baseballütőkkel.
A gentle push aft -- and ghostly hands grasped my legs.
Egy gyenge lökés a tat irányába és szellemkezek ragadták meg a lábamat.
One push and the whole land will fall into the filthy dust which should have buried it long ago.
Egyetlen lökés, és az egész föld belezuhan a mocsokba, amiben már régen el kellett volna süllyednie.
Most már csak egy jó lökés kell hozzá...
And this energy, according to Einstein, exerts a push on the universe.
És ez az energia, Einstein szerint, nyomást fejt ki az univerzumra.
Glover pushed harder, taking his share of the slack.
Glover erősebben nekifeszült, hogy kivegye részét a hiányzó energia pótlásából.
We rely on you, President-in-Office, to push forward the single market in energy, in telecoms, in health-care services.
Támaszkodunk önre, hivatalban lévő elnök úr, hogy lendítse előre az energia, a távközlés és az egészségügyi szolgáltatások belső piacát.
As he pushed the door openthat effort alone enough to set his head spinninghe caught sight of Tesla rummaging in the glove compartment.
Amint kilökte az ajtót - már ez az erőfeszítés is megszédítette -, látta, hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban.

Példamondatok a(z) "push" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSince we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Mivel hiányunk nem lehet, egyre több kötelezettségvállalást halasztunk a jövőre.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
Ezzel lökést adhatnánk az adóhatóságok közötti jelenleg döcögő együttműködésnek.
EnglishGrishin watched him push at the revolving doors of the hotel and disappear inside.
Grisin látta, hogy megtaszítja a forgóajtó keresztrúdját, aztán eltűnik odabent.
EnglishHe tried to push himself up, but the muscles of his arms failed and he collapsed.
Megpróbált feltápászkodni, de karizmai összecsuklottak, így visszazuhant a földre.
EnglishA united tong is powerful enough to push other syndicates... out of business.
Az egyesült tong elég erős, hogy kiszorítson más szindikátusokat... az üzletből.
English'No, Frang, no,' he said, shaking his head and trying to push my hands away.
Ne, Frang, ne kérlelt, a fejét rázta, és megpróbálta ellökni magától a kezemet.
EnglishYou're gonna push hard for a big verdict, lots of punitives and stuff like that.
Maga jó zsíros ítéletekért fog kardoskodni, büntető kártérítésért vagy mi a fenéért!
EnglishA widget made up of a line edit and push button, for selecting files and folders
Egy nyomógombból és egy szövegmezőből álló elem, fájlok és könyvtárak kiválasztásához
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Görögországnak jelentős strukturális reformokat és privatizációt kell végrehajtania.
EnglishPausing to push up his lopsided sleeves and cinch tight his trousers, he frowned.
Megtorpant, hogy megrángassa felemás ingujját, és feljebb húzza a nadrágját.
EnglishAnd really when you think [you] cannot do it, she will push you, and I can do it.
És tényleg, mikor azt hiszed nem tudsz, tovább hajt, és meg tudod csinálni.
EnglishA film of force formed around his body, expanding to push aside all that resisted.
Energiahártya képződött teste köré, kitágult, és félrelökött mindent, ami ellenállt.
EnglishBattle said gently, in a low voice: I'm sorry, but I had to push him over the edge...
Sajnálom, de be kellett löknöm Tedet a vízbe mondta Battle szelíd, halk hangon.
EnglishAnd he seemed to me to push luxury upon his father to an almost ludicrous point.
Az apjával kapcsolatos fényűzést szinte nevetséges módon túlzásba vitte.
EnglishWe will also push for progress on the conclusion of a maritime agreement.
Szorgalmazzuk az előrelépést a tengerészeti megállapodás lezárása érdekében is.
EnglishIt's diving through the plane of the galaxy; it wouldn't have to push in from the rim.
Áthatol a Galaxis síkján; az nem lehet, hogy a peremvidékről lökte be valami.
EnglishSeedeck gave the saddle a push, and it skittered back down the cable to Atlantis.
Utána megtolta a nyerget, és az a kábelen visszacsúszott az Atlantishoz.
EnglishBut there were enough to push his velocity steadily higher, and that was what counted.
Ahhoz azonban elég, hogy fennakadás nélkül nőjön a sebessége, és csak ez számított.
EnglishBoth are extremely important, but innovation needs to get an extra push.
Mindkettő rendkívül fontos, azonban az innovációnak további lendületet kell adni.
EnglishWe hope in the next six months to push forward an agreement on the Middle East.
Reményeink szerint a következő hat hónapban megállapodást tudunk kötni a Közel-Keletről.