EN

proper {határozószó}

volume_up
It allows for there to be proper consideration of the issues.
Ez lehetővé teszi, hogy a kérdéseket alaposan megvitassuk.
He would like to have a bath, a proper wallow with soap.
Aztán megfürödnék, szappannal alaposan lecsutakolná magát.
Hát ennek most már alaposan befűtünk.

Példamondatok a(z) "proper" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
EnglishBehind this was the darkness of the forest proper and the open space of the scar.
E mögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladék sebhelyével.
EnglishThis is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Ezért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.
EnglishThat's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
Ez a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Olaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
EnglishWe have proper regulations and the supervisory system has also been improved.
Megfelelő szabályozásaink vannak, és a felügyeleti rendszer is sokat fejlődött.
EnglishOf course, prevention can't be done without a proper level of financial resources.
Természetesen a megelőzés nem lehetséges megfelelő mértékű pénzügyi forrás nélkül.
EnglishIt looked as though Hercule Poirot would have to work hard to make his proper effect.
Nem tudom mással magyarázni a szerepét, mint hogy Entwhistle-nek elment az esze.
EnglishThe wedding proper took place in a long, low stone hall attached to Karn's house.
A szertartásra Karn házának hosszú fogadótermében gyűlt össze a vendégsereg.
EnglishIn the afternoon the queen holds court and we will all attend her, as is proper.
- Délután pedig a királyné fogadást tart, amin mi is részt veszünk, ahogy az illendő.
EnglishThings began to right themselves; the room found its proper perspective again.
A dolgok kezdték visszanyerni alakjukat, a szoba is megszokott képét mutatta.
EnglishAt the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
A jelentés ugyanakkor megfelelően figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét.
EnglishThey must also have full rights: human rights in the proper sense of the word.
Teljes körű jogokkal is kell rendelkezniük: emberi jogokkal a szó valódi értelmében.
EnglishWhatever faults Ding might have, John told himself, he always showed proper respect.
Meglehet, hogy Dingnek számos hibája van, de mindig megfelelő tiszteletet tanúsít.
EnglishHe must retire at once to our quarters for rest and proper treatment!”
A királynak azonnal le kell pihennie és megfelelő ellátásban kell részesülnie!
EnglishGaps could be cut in the trees, of course, but even then there would be no proper view.
Lehetne éppenséggel réseket vágni a fák között, de akkor sem lesz igazi kilátás.
EnglishShe laughed when I said that I always purchased my clothes in the proper way.
Nevetett, mikor azt válaszoltam, hogy én mindig a szokásos módon vásárolok magamnak.
English(j) proper equipment for protection against pests such as insects, rodents, etc
j) megfelelő felszerelés a kártevők, például rovarok, rágcsálók stb. elleni védelemre;
English(v) proper equipment for protection against pests such as insects, rodents, etc
v) megfelelő felszerelés a kártevők, például rovarok, rágcsálók stb. elleni védelemre;
EnglishThat is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
Ez a helyes eljárás, de nem fogok senkit kedvezőbb elbánásban részesíteni.

Szinonimák (angolul) a(z) proper szóra:

proper
English