EN

produce {főnév}

volume_up
produce (és: product)
The designation 'mountain produce' is therefore particularly important.
Ennélfogva különösen fontos a "hegyvidéki területen előállított termék” megjelölés.
THIS CLASS SHALL INCLUDE ALL PRODUCE WHICH DOES NOT MEET ALL THE REQUIREMENTS OF CLASS I .
A II. osztályba tartozik minden olyan termék, amely nem felel meg az I. osztály minden követelményének.
Because we could not adequately tell what was the country of origin of the pork produce.
Azért, mert nem tudtuk pontosan megmondani, hogy honnan származik a termék.
produce (és: growth, yield)
Hajó volt a termés, egy hold adott egy bálát.
Even in a good year, with bountiful crops, there were necessities that they couldn't produce for themselves.
Még jó években, amikor rengeteg volt a termés, akkor is volt olyasmi, amit nem tudtak megtermelni maguknak.
Lastly, some major producing countries have had bad harvests because of poor climate conditions.
És végül néhány nagy termelő országban a kedvezőtlen éghajlati viszonyok miatt rossz volt a termés.
produce (és: product)
produce (és: yield)

Példamondatok a(z) "produce" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
A Bizottság 2011. április végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében.
EnglishIt has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
Eredményekkel kell szolgálnia az éghajlatváltozás és az energiaügy tekintetében.
EnglishThey've been bred to produce a better strain of Boys, and they've got the genes.
Csak azért vannak, hogy minél jobb fiúkat nemzze-nek, és megvannak a génjeik hozzá.
EnglishFor example, some states cannot even produce enough to cover their own consumption.
Néhány állam például annyit sem tud termelni, hogy fedezze a saját fogyasztását.
EnglishWe lack a fuel strong enough to produce the amount of heat this formula requires!
Nincs olyan fűtőanyagunk, hogy elérjük a hőmérsékletet, amit ez a keverék követel!
EnglishOf course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car.
Természetesen rengeteg munkát igényel egy versenyképes elektromos autó létrehozása.
EnglishSecondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.
Másodszor: meg kell értenünk, mennyire fontos a kultúra azoknak, akik létrehozzák.
EnglishAnd there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.
Kígyókarú csillagok is állítanak elő fényeket melyek a karjaik körül táncolnak.
EnglishAnd they produce 20 million lifesaving bednets for Africans around the world.
20 millió életmentő ágyhálót gyártanak a világon mindenfele élő afrikaiak részére.
EnglishOnly an unholy meddling with things utterly forbidden could produce such a death.
Csakis valami szentségtelen és tiltott fortéllyal lehet ilyen halált okozni.
EnglishLet us not forget that what we do not produce here in Europe we will import.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy amit nem állítunk elő Európában, azt importáljuk.
EnglishThe standard fluorescent fixture above the sink couldn't produce such an eerie shine.
Egyetlen fluoreszkáló berendezési tárgy sem tudna ilyen fényességet produkálni.
EnglishIf they fail to produce such a certificate, their chances of obtaining work vanish.
Ha nem tudnak ilyen igazolást felmutatni, munkavállalási reményeik szertefoszlanak.
EnglishI think the labelling of food produce is something that is to be commended.
Véleményem szerint az élelmiszeripari termékek címkézése elismerésre méltó dolog.
EnglishIt is clear that we have to produce more because demand also has to be covered.
Az egyértelmű, hogy növelni kell a termelést, mert a keresletet is ki kell elégíteni.
EnglishMadam President, I come from a constituency in Scotland which does not produce wine.
Elnök asszony, Skócia olyan választókerületéből érkeztem, ahol nem termelnek bort.
EnglishIt is already prohibited to produce HCFCs, and their use will be banned from 2020.
A HCFC-k gyártását már betiltották és 2020-tól a használatuk is tiltva lesz.
EnglishI'm going to produce shows that'll make Magyck! look amateurish by comparison.
Olyan produkciókat fogok rendezni, amelyek mellett a Magyck! amatőr fércműnek tűnik.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
EnglishWe produce it synthetically, and of course you are familiar with that word.''
Szintetikus úton állítjuk elő, és ön természetesen tisztában van e szó jelentésével.