EN

place {főnév}

volume_up
(Laughter) This is the place where the meditators -- you can see it's kind of inspiring.
(Nevetés) Ez a hely, ahol meditálnak -- láthatják, elég ihletett hely.
The place didn't look very expensive except that every place was expensive that year.
A hely nem látszott nagyon költségesnek, bár ebben az esztendőben minden hely sokba került.
Mars is a very bad place for love, a very bad place for a family man, Unk, said the man.
A Mars nem jó hely a szeretetre, nem jó hely a családos embernek, Unk mondta a férfi.
place (és: home, house, housing)
The headquarters of this organization are said to be a place called the 'Pale Horse.'
E szervezet központjának neve állítólag a Sárgaszínű Ló nevű ház.
It was this place... centuries ago, and these doctors were gathered together.
Ez a ház volt... de sok száz évvel ezelőtt, és mindenféle orvos gyűlt össze benne.
The place where I lay was dark and dirty, and full of foul smells.
A ház, amelyben feküdtem, kicsi volt, mocskos és mindenfélétől bűzlött.
place (és: hearth, home)
I was just start­ing dinner at my place in Georgetown when CNN ran the flash.
Épp vacsorázni készültem otthon, Georgetownban, amikor a CNN bemondta.
This guy's probably got lots of cool shit back at his place.
Ennek a fickónak biztos egy rakás király cucca van otthon.
No, home meant more to Gordon than any particular place.
Nem, az otthon jóval tágabb fogalom volt Gordon számára, mint egy bizonyos település.
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Az internet találkozóhely, ingyenes információk fóruma, egyfajta közös terület.
In the meantime, this place was an accident waiting to happen.
Amíg ez be nem következik, a terület nem más mint veszély- és balesetforrás.
This is one hell of a big place to cover with six men, fella.
Átkozottul nagy terület ez ahhoz, hogy hat ember lefedje.
This place is worth an extrahundred bucks a month, Michael declared.
Ez a lakás még egy plusz százast is megér - jelentette ki Michael.
The place looked even smaller than Grillo remembered it.
A lakás még annál is kisebbnek tűnt, mint ahogy Grillo visszaemlékezett rá.
Förtelmesen agyoncsicsázottnak tűnt a lakás.
Your question presumes that I exist in one limited place-time and move to another place-time.
A kérdésed azt feltételezi, hogy én körülhatárolt tér-időben létezem, és egy másik tér-időbe akarok átjutni.
He'd been sitting on a bench in the little park near the Water Tower Place.
Egy padon ült a kis parkban, a Víztorony tér közelében.
A long-robed Jawa leaped from a hiding place in the middle of some space wreckage crashed in the middle of the square.
Hosszúköpenyes java ugrott elő rejtekhelyéről a tér közepén heverő űrroncsból.
I had my mosaic now - each piece beautifully fitted into its place.
Megvolt már a mozaikom, minden rész gyönyörűen illeszkedett a helyére.
It looked as if it was in the right place to belong to the manager's apartment.
Úgy látszott, ez a rész tartozott a gondnok lakásához.
It's the only place that gets hot enough.
Csak az a rész kap elég hőt.
Kis helység vagyunk, de nagyon szilárd.
Only half a dozen places in Kansas are anything else.
Kansasban legalább fél tucat helység van ennél nagyobb.
The accident took place somewhere near a place called Bedhampton and really I don't understand what I can have been doing there.
A baleset valami Bedhampton nevű helység közelében történt, de nekem sejtelmem sincs, mit kerestem arrafelé.
And so as long as people trust me in my role, then that's a valid place for me.
És amíg az emberek megbíznak bennem a szerepemben, addig ez egy érvényes állás nekem.
Any place would do, of about three or four hundred a year; but however, do not speak to Mr.
Akármilyen állás megfelelne, ami évente három-négyszáz fontot hoz; de azért ne beszélj erről Mr.
And a few graduates leave this place without jobs because they want nothing more than a cubbyhole downtown with their name on the door.
És néhány végzős azért távozik innen állás nélkül, mert az a szíve vágya, hogy kapjon egy kis egérlyukat a belvárosban, az ajtón a nevével.
- obligation to notify the competent authorities of the places of installation,
- az illetékes hatóságok kötelező értesítése az üzembe helyezés helyeiről;
14. In Article 19, prohibiting sale or use is replaced by prohibiting the placing on the market or entry into service.
(14) A 19. cikkben az "értékesítés vagy használat megtiltásáról" kifejezés helyébe a "forgalomba hozás vagy üzembe helyezés megtiltásáról" kifejezés lép
This is specifically intended to give the rail sector greater legal certainty and enable the simplification of the authorisation for placing in service.
Ennek az a kifejezett szándéka, hogy a vasúti szektor nagyobb jogi biztonsággal rendelkezzen, és hogy az üzembe helyezés engedélyeztetése egyszerűbbé váljon.

Példamondatok a(z) "place" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd in some ways, the music that they're writing for this place works perfectly.
És bizonyos értelemben a zene, amit ehhez a helyhez írnak, tökéletesen működik.
EnglishWouldn't it be easier if the Zemochs all gathered in one place, Domi?'
Nem lenne könnyebb dolgotok, ha a zemochiak egy helyre gyűlnének, domi? kérdezte.
English(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
(SL) Szemtanúi vagyunk az Északi-sarkon végbemenő természeti és emberi válságnak.
EnglishHe was racing for the weakest place in the fence, and clambering over, and away.
Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját, átmászott rajta, és már el is tűnt.
EnglishIt was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
Olyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
EnglishIt was the usual place to quarter a foreign national the CIA wanted to protect.
Általában itt szállásoltak el olyan külföldieket, akiket a CIA meg akart védeni.
EnglishIt makes no great difference, since I am now about to take this rightful place.
- A lényegen nem változtat, mivel most készülök elfoglalni ezt a "jogos" helyet!
EnglishWil Gearing is in place, and he says everything's going according to plan, John.
Wil Gearing a helyszínen van, és azt mondja, minden a terv szerint halad, John.
EnglishNo assets in place, Mrs. Foley admitted, delivering what had become a CIA mantra.
Nincs a helyszínen vallotta be a megszokottá vált CIA-refrént előadva Mrs. Foley.
EnglishWell, Julie said, this is the easiest place from which to coordinate the search.
- Nos - mondta Julie -, innét tudjuk a legkönnyebben összehangolni a keresést.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Megkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
EnglishI want you to know what really took place with us, even if you never believe it.
Azt akarom, hogy tudják, mi történt valójában, még akkor is, ha nem hiszik el.
EnglishIll need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
Szükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
EnglishLead us out of this place now, I said, or I'll burn you as I did your companion.
Vezess ki minket innen mondtam , különben ugyanúgy elégetlek, mint a társadat!
EnglishThis place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
Ez egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
EnglishJesus Christ, this is a wild place, Mona whispered, but in a way she loved it.
- Jézus Mária, micsoda vad hely! - súgta Mona, bár valahol nagyon tetszett neki.
EnglishIn view of this, it is good that the review conference will take place in Africa.
Ennek fényében üdvös, hogy a felülvizsgálati konferenciára Afrikában kerül sor.
EnglishYou can understand the atmosphere in which the Wilhelms-bad meeting took place.
Képzelhetik, hogy ezek után milyen légkörben zajlott le a wilhelmsbadi találkozó.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
Ezt a szavazáshoz fűzött indokolást a helyes jegyzőkönyvezés érdekében nyújtom be.
EnglishHow likely was it that 1'd be looking at just the right place at the right time?
Mennyire valószínű, hogy épp a megfelelő helyen, a megfelelő időben pillantok fel?

Szinonimák (angolul) a(z) place szóra:

place