EN

order {főnév}

volume_up
They were frankly enemies of the economic order as it was constructed then.
Szívbéli ellenségei voltak a gazdasági rend akkori szerkezetének.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
Ugyanez vonatkozik Európára - a helyes rend stabilitást és növekedést biztosít.
What was the symbol of an English order doing in a Portuguese fortified monastery?
Mit keres egy angol rend szimbóluma ebben a portugál kolostorerődben?
Special Agent Price-O'Day hesitated, but she did have an order, so she walked out the door.
Price-O'Day különleges ügynök habozott, de a parancs az parancs volt.
Before the order can be taken, an I.D. check must be performed.
A parancs végrehajtása előtt szükséges az ön személyazonosságának ellenőrzése.
Although not easy to achieve, this is essentially the order of the day.
Bár nem egyszerű megvalósítani, ez lényegében napi parancs.
The system will ensure immunity of course, in order to encourage reporting.
A jelentések ösztönzése érdekében a rendszer természetesen védelmet garantál az eseményt bejelentők számára.
There must be order and method, but in what you tell me, there is no order and method.
Rendszernek és módszernek kell lenni mindenben, de abban, amit maga elmesélt, nem volt sem rendszer, sem módszer.
A smoothly functioning, independent and transparent justice system is essential in order for this to happen.
Ehhez létfontosságú a szabályosan működő, független és átlátható igazságszolgáltatási rendszer.
Mr President, on a point of order, it most certainly is not the same.
Elnök úr, fontossági szempontjából nyilvánvalóan nem azonos a sorrend.
However, the order of priorities raises doubts in my mind.
Ugyanakkor a fontossági sorrend tekintetében vannak kétségeim.
The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.
A korábban megadott bejárási sorrend határozza meg, hogy melyik az űrlap első vezérlőeleme.
The regulation determines the order and solves practical everyday human problems.
A rendelet meghatározza a sorrendet, és gyakorlati, mindennapi emberi problémákra kínál megoldást.
The President in turn had the author- ity to activate those regulations by executive order.
Az elnöknek viszont joga lesz ezeknek a rendelkezéseknek törvényerejű rendelet formájában érvényt szerezni.
A point of order here: could the Honourable Member please tell me which article of the Regulation he is referring to?
Ezzel kapcsolatos ügyrendi kérdés: meg tudná mondani nekem a tisztelt képviselő úr, hogy a rendelet mely cikkére utal?
I hope this problem will be resolved by the European Protection Order.
Remélem, hogy az európai védelmi határozat meg fogja oldani ezt a problémát.
When the protection order enters into force, the work will not have really stopped there.
A védelmi határozat életbe léptetésével azonban a munka még nem lesz befejezve.
a clear deadline has been set for execution of an order;
egyértelmű határidőt szabtak a határozat végrehajtására;
An order given by means of a payment card shall be irrevocable and may not be countermanded.
Egy fizetési kártyával adott utasítás visszafordíthatatlan és visszavonhatatlan.
The second page of the op-order got even more interesting.
A hadműveleti utasítás második oldala még érdekesebbnek tűnt.
- Ez utasítás? - kérdezte Dianne.
There is an order and I am afraid you cannot come with a spontaneous question.
A szabály szerint sajnos nem tehet fel spontán kérdést.
Now the new economic order must be built on a rationale that is governed by rules, rules and more rules.
Most olyan okfejtés mentén kell felépíteni az új gazdasági rendet, amit a szabályok, további szabályok és még több szabály vezérel.
We would like to cancel our order. The order number is...
A rendelés száma ...
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
All costs added to the value of the order shall be borne by the seller.
A megrendelés értékéhez adott bármilyen egyéb költség az eladót terheli.
I'll need another day or two on that purchase order.
Egy kicsit később lenne csak kész a megrendelés, egy-két nap múlva.
The orders are all placed, he assured his boss, with high-priority flags from the usual vendors.
Az összes megrendelés különlegesen sürgős jelzéssel fut - nyugtatta meg főnökét.
Instead of using business class tickets, we can use economy class in order to make savings.
Takarékoskodhatunk azzal is, ha business osztály helyett a turistaosztályon utazunk.
Homicide was represented, on the orders of a major general, by Detective Borodin.
Egy vezérőrnagy utasítására egy Borogyin nevű felügyelő személyében a gyilkossági osztály is képviseltette magát.
Whatever med-specs you give them I want you to double the dosages on your order estimates.
VETERÁN KÓRHÁZ DÉLI ORVOSI LÉGIBÁZIS VETERÁN KÓRHÁZ INTENZÍV OSZTÁLY - Ha bármi változás történik, azonnal értesítsen!
Father Dusseault belongs to the Fraternity, but he hates what the order stands for.
Dusseault atya a lovagrend tagja, de gyűlöli mindazt, amit a lovagrend képvisel.
Later the islands were for centuries the seat of the Order of Knights of the Hospital of St John and then part of the British Empire.
Az újkor első évszázadaiban a Szent János Lovagrend székelt a szigeteken, melyek később a brit birodalom fennhatósága alá kerültek.
In addition to the American and Canadian military, I must also applaud the rapid and efficient deployment of groups from Slovakia and the international Military Order of Malta.
Az amerikai és kanadai hadsereg mellett dicséret illeti a szlovák csapatok és a nemzetközi Máltai Lovagrend gyors és hatékony reakcióját is.
That is an order that has taken a vow of silence.
Ez egy olyan szerzetesrend, amely némasági fogadalmat tett.
Like a religious order, but it isn't religious.
Olyan, mint egy szerzetesrend, de nem vallási jellegű.
banknak adott megbízás

Szinonimák (angolul) a(z) order szóra:

order

Példamondatok a(z) "order" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
A forróság már nem csak Lengyelországban, de Svédországban is napirendre került.
EnglishWe will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
EnglishI believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Úgy gondolom, hogy az új világrend új globális gazdasági zűrzavart idézett elő.
EnglishHow much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
Milyen mértékű átláthatóság szükséges ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek?
EnglishThat is the very least that is required in order to protect patients and workers.
Ez a legkevesebb, ami a betegek és a munkavállalók védelme érdekében szükséges.
EnglishMore European collaboration and less national egoism are the order of the day.
Több európai együttműködésre és kevesebb nemzeti egoizmusra van most szükségünk.
EnglishI will inform the staff and see that all is put in order prior to my departure.
Értesítem a személyzetet, és gondoskodom róla, hogy minden rendben menjen tovább.
EnglishBut when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.
És miközben játszanak, megtanulják a társadalmi rendet, és a dolgok dinamikáját.
EnglishLists all of the slides in the order in which they appear in the current document.
Minden diát felsorol abban a sorrendben, ahogy a jelen dokumentumban szerepelnek.
EnglishI entreat you not to suppose that I moved this way in order to beg for a partner.
Kérem, ne gondolja, hogy azért jöttem erre, mintha táncost akarnék magamnak fogni.
English'With your permission, I would like to order Voyska PVO to a higher alert level.
- Engedelmével szeretnék magasabb készültségi fokozatot elrendelni a légvédelemnél.
EnglishOf course, many derogations have been provided for in order to avoid relocations.
Természetesen számos eltérést engedélyeznek az áttelepítések elkerülése érdekében.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Mindkét félnek közelednie kell egymáshoz, ha politikai megoldást akarnak találni.
EnglishShe must apologize at this moment, or I will order her treated to a good whisking.
- Most azonnal bocsánatot kell kérnie tőlem, különben alaposan megvesszőztetem!
EnglishAnd we must help you to protect the dollar in order to protect our own currencies.
És segítenünk kell önöknek megvédeni a dollárt, hogy megvédjük a magunk valutáit.
EnglishIn order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
Hogy ez valósággá válhasson, képviselőcsoportom három fő célkitűzést támogat.