EN

moderate {melléknév}

volume_up
There is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.
Nincs szükség a terméknek vagy a mérsékelt fogyasztásnak a stigmatizálására.
This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
Ezt a muzulmán társadalmak mérsékelt tagjaival együttműködve kell elérnünk.
Yes, but he was basically a moderate with an occasional leftward impulse.
Az igaz, de alapvetően mérsékelt volt, csak néha jött rá a baloldaliság.
There is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones.
Még szerény politikai közeledésre sem nyílik tér, nemhogy haladóbbakra.
The immense vehicle moved ahead at a moderate but inexorable rate.
A hatalmas jármű szerény, de rendületlen tempóban haladt.
They ask moderate returns and they would play ball.
Szerény váltságdíjat kérnek, és megtartják a szavukat.
My only chance must be when she crossed the land, and did so at some moderate speed.
Erre csak akkor gondolhatok, ha közepes sebességgel halad a szárazföldön...
Hence moderate-sized agricultural societies are often organized in chiefdoms, and kingdoms are confined to large agricultural societies.
A közepes méretű földművelő társadalmak szerveződési formája gyakran a fejedelemség, míg a királyság a nagy földművelő társadalmaké.
Where population densities are moderate, as in regions occupied by rood-producing tribes, no large vacant areas remain to which survivors of a defeated band can flee.
Ahol közepes a népsűrűség, mint az élelmiszertermelő törzsek lakta vidékeken, nincsenek már olyan szabad területek, ahova a legyőzött csoport túlélői elmenekülhetnének.
'Flat calm on the roof, a moderate layer at about one hundred feet.
- Felszín nyugodt, moderált réteg száz láb mélységben.
With a following wind, fair weather and a moderate sea, the work of sailing the ship was not great.
Hátszéllel, szép időben és nyugodt tengeren a hajó kormányzásához nem kellett nagy tudomány.
I believe that the majority of people in Pakistan would like to see a moderate, stable and democratic Pakistan, and we should support them in achieving this aim.
Úgy gondolom, hogy a pakisztániak többsége egy nyugodt, stabil és demokratikus Pakisztánt szeretne látni, és támogatnunk kell őket e cél elérésében.
It has rich soils, reliable moderate rain-rail, and a suitable climate that sustains bountiful agriculture today.
Zsíros talaja, kiszámítható, mértékletes esői és megfelelő éghajlata ma virágzó mezőgazdaságot tesz lehetővé.
Well, they do, said the priest, taking a slow drink of his wine, as though he were a moderate man in this respect, but they don't suffer, you know.
De igen felelte a pap, miközben mértékletes emberre valló óvatossággal kortyintott a borából , de nem szenvednek, tudja.
President Sarkozy said in December 2007: 'I'd like to tell President Mubarak how much I appreciate his experience, wisdom and moderate vision. ...
Sárközy elnök 2007 decemberében ezt mondta: "Szeretném elmondani Mubarak elnöknek, milyen nagyra értékelem tapasztalatait, bölcsességét és józan látásmódját. (...)
The moderate delegation deplores the fact that neither the Commission nor the European Parliament has taken the opportunity to do this.
Megfontolt küldöttségünk sajnálja, hogy sem a Bizottság, sem az Európai Parlament nem élt e lehetőségekkel.
Moderate and polite pressure or maximum pressure?
Enyhe és udvarias vagy a lehető legnagyobb nyomást alkalmazzuk?
Paul could not see the Smokey's eyes because of the sunglasses, but the tilt of his head expressed moderate puzzlement.
Paul a napszemüvegtől nem láthatta tekintetét, de a mód, ahogy fejét megbillentette, enyhe csodálkozást árult el.
Someone moved in the building, someone walking at a moderate pace on the lower floor and towards the same stairway up which I'd come to the chapel door.
Valaki járt az épületben, valaki egyenletes léptekkel haladt a földszinten, majd fölfelé indult ugyanazon a lépcsőn, amelyen én jöttem a kápolnába.
The army, for example, is being applauded for its moderating and decisive role.
A hadsereget például megünnepelték mértéktartó és döntő szerepéért.
The forthcoming Commission proposal will be moderate, sound and balanced, but also determined and clear wherever determination is called for.
A Bizottság közeljövőben várható javaslata mértéktartó, megalapozott és kiegyensúlyozott lesz, ugyanakkor eltökélt és világos lesz ott, ahol eltökéltségre van szükség.

Példamondatok a(z) "moderate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Így szükség van más helyszínekre is, különösen a költségek mérséklése érdekében.
EnglishVery moderate in her terms, murmured Lance, casting his eyes towards the ceiling.
Szerények az igényei... motyogta Lance, és a mennyezetre vetette tekintetét.
EnglishHe is, so it seems, a kindly man, and offers a hospitality of moderate cost.
Kedves embernek látszik, aki viszonylag-kevés pénzért szállást és. ellátást ad.
EnglishThere is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.
Nincs szükség a terméknek vagy a mérsékelt fogyasztásnak a stigmatizálására.
EnglishThis has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
Ezt a muzulmán társadalmak mérsékelt tagjaival együttműködve kell elérnünk.
EnglishCook thinks there are political forces working over there to moderate matters.
Cook úgy véli, egyes politikai erők azon dolgoznak odaát, hogy enyhítsenek a helyzeten.
EnglishMy only chance must be when she crossed the land, and did so at some moderate speed.
Erre csak akkor gondolhatok, ha közepes sebességgel halad a szárazföldön...
EnglishHowever, I have insisted upon moderate prices for the sake of my reputation.
Ennek ellenére próbáltam tisztességes árban kiegyezni vele, már csak a jó hírem miatt is.
EnglishYes, but he was basically a moderate with an occasional leftward impulse.
Az igaz, de alapvetően mérsékelt volt, csak néha jött rá a baloldaliság.
EnglishIt had been similar to the effects of a moderate earthquake yet ... somehow different.
Valóban hasonló volt a hatás, mint egy kisebb földrengésnél... valahogy azonban mégis más.
EnglishI hear, today, that perhaps we should negotiate with the moderate Taliban.
Ma azt hallom, hogy talán tárgyalnunk kellene a mérsékelt tálibokkal.
EnglishUntil then, I had the impression that you were a very moderate Commissioner.
Egészen addig úgy gondoltam, hogy Ön egy nagyon mérsékelt biztos.
EnglishStrong European support is badly needed to moderate groups in Iraq.
Az Irakban élő mérsékelt csoportoknak óriási szükségük van az erős európai támogatásra.
EnglishI stress, its political support for the moderate groups in power.
Hangsúlyozom, a hatalmon lévő, mérsékelt csoportoknak nyújtott politikai támogatását.
EnglishThere is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones.
Még szerény politikai közeledésre sem nyílik tér, nemhogy haladóbbakra.
EnglishFirst and foremost, it may help moderate Europe's energy dependence on third countries.
Segítségével mindenekelőtt mérsékelhető Európa harmadik országoktól való energetikai függősége.
EnglishI believe that Parliament's position during the negotiations was responsible and moderate.
Úgy vélem, a Parlament álláspontja a tárgyalások során felelősségteljes és visszafogott volt.
EnglishMrs Bhutto was, I think for all of us, a symbol of a moderate and liberal Pakistan.
Bhutto asszony, azt hiszem, mindannyiunk számára a mérsékelt és liberális Pakisztán szimbóluma volt.
EnglishOne of the couple, Tawney saw, had been a painter of moderate talent.
Tawney látta, hogy a páros egyike viszonylag tehetséges festő volt.
EnglishI greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction.
Mérsékelt optimizmussal és elégedettséggel üdvözlöm a Tanács intézkedéseit, valamint a szöveget.