EN

legal {melléknév}

volume_up
legal (és: judiciary)
Also, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
Jogi szempontból pedig szembe kell néznünk a jogi dokumentumok különbözőségével.
The Committee on Legal Affairs justifies the decision to change to the legal basis.
A Jogi Bizottság indokoltnak tartja a jogalap megváltoztatására vonatkozó döntését.
Without legal guarantees, without guarantees for the people, there is no law.
Jogi garanciák nélkül, az embereknek nyújtott garanciák nélkül nincs törvény.
These are legal immigrants, semi-legal immigrants but also illegal immigrants.
Vannak közöttük legális bevándorlók, féllegális bevándorlók, de illegális bevándorlók is.
We are, however, only interested in legal residence and legal employment.
Azonban csak a legális tartózkodásban és legális munkavállalásban vagyunk érdekeltek.
Such an example is the legislative package on legal and illegal migration.
Erre példa a legális és illegális migrációról szóló jogalkotási csomag.
It should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
Megjegyezendő továbbá, hogy Montenegró elfogadta törvényes fizetőeszközként az eurót.
She was looking for legal grounds to attack the organiza- tion.
Törvényes támpontot keresett, amelynek alapján megtámadhatja a szervezetet.
Your only legal reason for returning is a mechanical failure.
Egyetlen törvényes oka lehet a visszafordulásra: egy mechanikai meghibásodás.
If no legal jurisdiction is selected, the law of the place of regular employment shall apply.
A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog a rendszeres munkavégzés helye szerinti jog.
Law applicable to divorce and legal separation (
A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog (
Parenthood brings with it a number of legal rights and obligations.
Az apákat és anyákat számos jog illeti meg, szülőként azonban jó néhány kötelezettségnek is eleget kell tenniük.
However, that must be the subject of proper legal proceedings.
A büntetést azonban megfelelő bírósági eljárás keretében kell kiszabni.
For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.
Ha ily módon elkerülhetővé válnak a bírósági eljárások, azzal mindenki csak nyer.
This means there would be no legal proceedings in which to present evidence.
Ez azt jelenti, hogy nincs bírósági eljárás, amelynek keretében bizonyítékokat lehet előterjeszteni.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
A Jogi Szolgálat véleménye szerint a Bizottság jogalapra vonatkozó döntése jogszerű.
After Lisbon, this is no longer legal, so Council Regulation 2187/2005 must be amended.
Lisszabon után ez már nem jogszerű, így a 2187/2005/EK tanácsi rendeletet módosítani kell.
The Kosovo solution is neither legal, nor opportune.
A koszovói megoldás se nem jogszerű, se nem időszerű.
You may be asked to prove that you are the legal owner of the vehicle.
A hatóság kérheti Öntől annak igazolását, hogy Ön a jármű jogos tulajdonosa.
Ezen a hajón én vagyok a jogos hatalom.
- Bill, jogos, amit ezek csinálnak?
Many are attributed to alcohol levels in drivers' blood which are below the existing legal limits.
Ezek közül sokat a járművezetők olyan véralkoholszintjének tulajdonítanak, amely a törvényes megengedett határ alatt van.
The present government is combating the unregulated binding relationship between politics and economics, using every legal instrument permitted in a European constitutional state.
A jelenlegi kormány minden, egy európai alkotmányos államban megengedett jogi eszközzel küzd a politika és gazdaság szabályozatlan összefonódásai ellen.
The truth, said Hercule Poirot, can never be done justice to in a mere legal recital.
- Az igazságot sose lehet híven érzékeltetni egy közön séges törvényszéki tudósításban - jelentette ki Hercule Poirot.
Next to it were four other assorted satchels and cases, along with two large cardboard boxes filled with bulky depositions and other legal refuse.
A táska mellett még négy hasonló pihent, valamint két jókora kartondoboz dugig tele kihallgatást jegyzőkönyvekkel és más efféle törvényszéki hulladékkal.
Secondly, the need for close collaboration in legal matters, notably with regard to collaboration in extradition procedures and the mutual recognition of judicial rulings.
Másodszor, a jogi kérdésekben, nevezetesen a kiadatási eljárások és a bírói ítéletek kölcsönös elismerése terén való szorosabb együttműködés szükségességét.

Példamondatok a(z) "legal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
English. - As I said, we have to see the legal basis for it.
a Bizottság elnöke. - Ahogyan azt már említettem, meg kell találnunk a jogalapot.
EnglishThe victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.
Ennek az európai jogi anarchiának gyakran az ártatlan kisgyermekek az áldozatai.
EnglishAlso, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
Jogi szempontból pedig szembe kell néznünk a jogi dokumentumok különbözőségével.
EnglishWe are granting them their legal rights.
Nem szívességet teszünk ezeknek az embereknek, csak megadjuk a törvényes jogaikat.
EnglishWe hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.
Reméljük és bízunk abban, hogy a jogalapból fakadó problémák megoldást nyernek.
EnglishThese are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
Ezek tények, amelyeket semmilyen jogszabály vagy törvényjavaslat nem tud cáfolni.
EnglishTherefore, until a decision is formally taken, there is no room for legal action.
Ezért amíg nem születik meg a formális döntés, nincs lehetőség a jogi fellépésre.
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
Ugyanakkor az intézménynek kevésbé összetett jogi követelményekre van szüksége.
English'When you get right down to it, we're just the mechanics of the legal system.
- Ha lecsupaszítod a dolgokat, akkor mi csak a törvénykezés technikusai vagyunk.
EnglishAs we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
Mint tudjuk, a Tanács jogi szolgálatai megkérdőjelezték a Bizottság véleményét.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nem tudom elfogadni azt az érvüket, miszerint a jelentés jogalapja helytelen.
EnglishThis does means more legal claims, but also greater certainty for rail customers.
Ez több jogi igényt jelent, de nagyobb biztonságot is a vasúti utasok számára.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Mindenekelőtt a nemzeti jogrendszerek közötti jobb koordinációra van szükség.
EnglishThis is unacceptable, and legal loopholes must not be allowed to facilitate it.
Ez elfogadhatatlan, és nem szabad engedni, hogy jogi kiskapuk ezt lehetővé tegyék.
EnglishIf the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
Amennyiben ezek az adatbázisok léteznek, ön szerint legálisak vagy illegálisak?
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Először is, ez egy jogi kérdés: a szellemi tulajdonjog megsértésének kérdése.
EnglishWhat is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Mi a törvényes alap, amely engedélyezi a személyes adatok e fajta feldolgozását?
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Az újracsomagolás során sok hamisított gyógyszer kerül be legális ellátási láncba.
EnglishWhat we are seeing is the Council limited by legal issues, and that cannot happen.
Azt látjuk, hogy a Tanácsot jogi kérdések kötik gúzsba, ami nem fordulhat elő.

Szinonimák (angolul) a(z) legal szóra:

legal
legally