EN land
volume_up
{főnév}

land (és: earth, ground, soil, terra)
the creation of a land bank on the basis of land freed up as a result of early retirement;
a korai nyugdíjazás eredményeként felszabaduló földterületekből föld-bank létrehozása;
In developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.
A fejlődő országokban egyre jobban kiszárad a föld és terjednek a betegségek.
A great upheaval of the earth caused our land to tremble and begin to break apart.
Megindult a föld, amitől szigetünk reszketni kezdett, és meghasadt.
land (és: country, co.)
'But no white man knows the land and the customs of the land as thou knowest.
- De nincs fehér ember, aki úgy ismerné az országot, meg az ország szokásait, mint te.
In each county of the land, sheriffs and magistrates will be designated.
Az ország minden tartományában főszolgabírót és békebírót fogok kijelölni.
The land dreams in a false peace, and for a while all evil is withdrawn.
Az ország hamis álomba merült, s egy időre minden gonoszság visszahúzódott.
The March was a poor land, sparsely populated, with a single market town, Blantize.
A March szegény, gyéren lakott vidék volt, egyetlen vásárvárossal, Blantize-zel.
Beneath the ruby glow lay a dark nightmare land of bare rock and flumes of
Rémálmokba illő, csupasz sziklákkal borított vidék húzódott alant.
For a man such as myself, this land is as safe as any other.
Magamfajta embernek ez a vidék ugyanolyan biztonságos, mint a többi.
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Az internet találkozóhely, ingyenes információk fóruma, egyfajta közös terület.
It was composed of hilly, wooded land, and had warm summers and hitter winters.
Erdős hegyvidéki terület volt, forró nyarakkal és fagyos telekkel.
This planet appears to be only marginally agricultural land, at least here.
Ezen a bolygón szemmel láthatóan igen kevés a mezőgazdasági terület, legalábbis itt.
land (és: clime, landscape, quarter, scene)
On the final side of the basin, to the Letherüs left, the land opened out.
A medence negyedik oldalán, a letherektől balra a táj kinyílt.
The growing light revealed to them a land already, less barren and ruinous.
Ahogy világosodott, kiderült, hogy a táj már korántsem olyan csupasz és köves.
The surrounding land seemed very flat, with only gentle rolls visible.
Úgy tűnt, lapos táj veszi körül, mindössze néhány domb emelkedeti a távolban.
From the land side it was mainly wall with watch towers and firing slits in plenty.
A szárazföld felől majdnem csupasz fal volt őrtornyokkal és rengeteg lőréssel.
And even from the land side, Tintagel could be defended, with that long causeway.
Ám Tintagelt a szárazföld felől is könnyű védeni, hála annak a hosszú töltésútnak.
When a flower happens to be facing the land, the sraf can enter it.
Ha valamelyik virág történetesen a szárazföld belseje felé fordul, a sraf belehatolhat.
The risks of forest fires and the consumption of land are increasing.
Az erdőtüzek kockázata és a talaj erodálódásának mértéke szintén növekszik.
The land is rising a little here, and is more broken than it was beyond the river.
Itt emelkedik egy kicsit a talaj, és egyenetlenebb is, mint a folyó túloldalán.
No measures are proposed with regard to the protection of land and soil.
A jelentés egyetlen intézkedést sem javasol a föld és a talaj védelmére.
land (és: asset, demesne, domain, estate)
The entire property -- swamp, land and monstrous house -- is known as Blackwood Farm.
A birtok a mocsár, a föld, a monstrum ház összefoglaló neve Blackwood-farm.
House, land, and dollars must go together.
Kastély, birtok, dollár, ez a három együtt jár.
senki által nem követelt birtok
land (és: field, meadow, pane)
A land where every field hides a grave, where millions of people have been deported or killed in the 20th century.
Egy táj, ahol minden mező sírokat rejt, ahol emberek millióit deportálták vagy ölték meg a huszadik században.
For several long hours, the once green land lay empty beneath the cloudless blue sky as its scarred surface baked and dried in the heat of the summer sun.
Hosszú órákra kiürült a felhőtlen, kék ég alatt a valaha zöld mező, sebhelyei pörkölődtek és aszalódtak a nyári nap hevében.
land (és: tract)
molded society, occupying lands conquered from Native Americans and incorporating the descendants of millions of sub-Saharan black Africans brought to America as slaves.
A földsáv csak nemrégiben vált ismét szorossá, amikor úgy i. e. 14 000 után a tenger szintje megemelkedett és a víz elárasztotta.

Példamondatok a(z) "land" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Martian troops, moreover, had no control over where their ships were to land.
Nem tudták továbbá a marsbéli katonák irányítani a hajóikat, hol érjenek földet.
EnglishThat's the northern border, Dawson explained, as they passed into non-farm land.
- Ez az északi határ - magyarázta Dawson, amikor megműveletlen területre értek.
EnglishAnd then his only son Little John was killed by a land mine in the Vietnam War.
És egyetlen fiát, Kis John-t egy szárazföldi akna ölte meg a vietnami háborúban.
EnglishThe First Emperor was destroyed along with the First Empire, in a distant land.
Az Első Császár elpusztult, együtt az Első Birodalommal, egy távoli földrészen.
EnglishTheir only world was that cheerless, hateful gray land through which they walked.
Számukra ez volt a világ, ez a komor, gyűlöletes szürkeség, amelyben vándoroltak.
EnglishMy Lord, I think we found in the people and the land a cause worth fighting for.
Uram, azt hiszem, olyan népet és országot találtunk, amelyért érdemes küzdeni.
EnglishYou held this land in peace for many years, so that the Saxons did not destroy it.
Hosszú éveken át megőrizted az országban a békét, a szászok nem pusztították el.
EnglishEgypt, more than any other land the world over, was a place in love with death.
Mert Egyiptom olyan szerelmes a halálba, mint egyetlen más helye sem a földnek.
EnglishYou are aguest in this land, an ambassador of your brother, Finvarra of Erenn.
Te vendég vagy ebben az országban, és a testvéred, az erenni Finvarra nagykövete.
EnglishI am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
Örömmel veszem tudomásul, hogy a területre már elkészült egy földhasználati terv.
EnglishI bear them in sign of the kingmaking when I was given Uther's place in this land.
- A királyavatás jeleként viselem őket, amikor elfoglaltam a trónon Uther helyét.
EnglishI paid the going rate for grazing land - not even that much 'cuz o' the hills.
Annyit fizettem, amennyit egy legelőért kell, vagy még annyit sem a hegyek miatt.
EnglishIt was level land: not ankle-breaking country, though he had to watch his footing.
Sík terepen haladt: nem bokaficamító terep, de azért figyelnie kellett, hova lép.
EnglishColonia parziaria - of complete holdings and of individual parcels of land (1).
'Colonia parziaria'- típusú teljes gazdaságok és elkülönült földparcellák[6].
EnglishIf they saw us, even if it is a land rescue, why haven't they dropped supplies?
Azt mondd meg, ha észrevettek és a hegyeken át jönnek, miért nem dobtak le élelmet?
EnglishThey bought up land and buildings around the Church property and tore them down.
Felvásárolták a földet és épületeket az egyházi tulajdon körül, és lebontották őket.
EnglishBefore we move on to the cataclysm and the land of winter, let me add one thing.
Mielőtt áttérnék a katasztrófára, és a tél országára, hadd tegyek hozzá még valamit.
EnglishHe would make a name for himself in the land that had spawned modern shadowrunning.
Megalapozhatja a hírnevét azon a földön, ahol a modern árnyvadászat megszületett.
EnglishHaving land, sold it and brought the price and laid it at the feet of the Apostles.
Egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét.
EnglishThey cried that we should never have been allowed to leave the land of Kemet.
Azt kiabálták, hogy sohasem lett volna szabad kiengedni bennünket Kemet földjéről.