EN

intent {melléknév}

volume_up
Takkata-Jim gave him one long, intent look, then his spider turned away and followed his crew back to the longboat.
Takkata-Jim hosszú, átható pillantást vetett Toshióra, aztán a pókja megfordult, és követte a többieket a hosszúhajóra.
She thought of the Merlin's intent gaze, his magical eyes, the beauty of his voice, and knew that already she was deeply entangled in her own spell weaving.
A merlin átható tekintetére gondolt, bűbájos szemére, hangjának szépségére, és tudta, hogy mélységesen belegabalyodott a maga szőtte bűbájba.
Szúrós pillantást vetett az egybegyűltekre.
Klia could feel the troops a few hundred meters above and behind them, intent on the search.
Klia érezte, hogy a kutatásra és üldözésre elszánt rohamosztagosok néhány száz méterrel fölöttük és mögöttük vannak.
These Gnomes were afoot, but began a determined charge forward to intercept the Elves, obvi- ously intent on slowing them until the arrival of their mounted brethren.
Gyalogosok voltak, viszont elszánt rohamra indultak, nyilvánvalóan azért, hogy megállítsák az elfeket és addig tartóztassák őket, amíg lovas társaik ide nem érnek.

Példamondatok a(z) "intent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf Bob Robertson was intent on making Hell on Earth, we had the weather for it.
- El sem tudom képzelni, hogy bírod azt a sok rémséget, amivel együtt kell élned.
EnglishMeans a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
Sok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
EnglishPerhaps he was on his way now, intent on getting to them regardless of the storm.
Talán már útban van, talán elszánta magát, hogy ebben a viharban is eljut hozzájuk.
EnglishThe report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
A jelentés maga is megerősíti, hogy egy közös európai jogrendszert kíván létrehozni.
EnglishShe said it lightly, jokingly almost, but there was no mistaking the intent.
Könnyedén vetette oda, csaknem tréfásan, de a szándékát nem lehetett félreérteni.
EnglishThey were silent again: Simon intent, Ralph incredulous and faintly indignant.
Újra hallgattak: Simon figyelmesen, Ralph hitetlenül és kissé méltatlankodva.
EnglishIf I hadn't been such an ass and so intent on Reich, I'd have realized it long before.
Ha nem lennék akkora ökör, ha nem vakít el teljesen Reich, régen rájöttem volna.
EnglishFlack's small, intent eyes became round holes in a face washed clean of expression.
Flack figyelő kis szeme kerek lyukká vált kifejezéstelenné szürkült arcában.
EnglishWhatever its nature, its intent was clear, and those claws looked deadly enough.
Bármi volt is, szándékai tisztán látszottak és karmai halálosnak tűntek.
EnglishMamoulian, too intent on the Razor-Eater, felt nothing as Marty breached him.
Mamoulian, aki túlzottan el volt foglalva a Pengeevővel, nem érezte Marty behatolását.
EnglishHe would believe what he would believe, after all, no matter how genuine her intent.
Binadasz úgyis azt hisz, amit akar, mindegy, milyen tiszta Szerén szándéka.
EnglishRinaldi, intent with his own thoughts, had paid no attention to Sam's sour tone.
Rinaldit a saját gondolatai foglalták el és rá se hederített Sam savanyú hanghordozására.
EnglishBoth the boy and the man were so intent on each neither heard the other person approach.
Tekintetük összekapcsolódott, egyikük sem vette észre, hogy valaki közeledik.
EnglishNimue sat beside him on the floor, her great eyes looking up, intent, into his face.
Nimue mellette ült a földön, nagy szemével egyenesen a férfi arcát leste.
EnglishDark intent rode his footsteps, riddled his heart, and spurred him on through the shadows.
Sötét szándék irányította lépéseit, vájta föl szívét, hajtotta az árnyakon át.
EnglishShe had been so intent upon the parts that she had not considered the whole.
Figyelmét annyira lekötötték a részletek, hogy az egészre nem is ügyelt.
EnglishFilaurel's face, however, wet with tears, was raised and intent on his every word.
Filaurel könnyáztatta arca azonban egyre feszültebb lett a szavaktól.
EnglishThe Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
A Bizottság nem kezdeményezhet jogi eljárást a szándék megítélése alapján.
EnglishIf she were Armstrong intent on murder, it was cunning that she would employ, not force.
Ha ő akarná Armstrongot megölni, nem erőszakot, hanem furfangot alkalmazna.
EnglishJisbella McQueen had jaunted into the Star Chamber, looking intent and furious.
Jisbella McQueen jauntolt be elszántan és dühösen a Csillagterembe.