EN

idea {főnév}

volume_up
But that idea was, in a way, even more useless than the idea of calling a shrink.
Bizonyos szempontból ez még a pszichiáternél is rosszabb ötlet.
Developing computers for the elderly is certainly a great business idea.
Minden bizonnyal nagyszerű üzleti ötlet számítógépeket fejleszteni idősek számára.
From the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.
Az olvasók és az internethasználók szempontjából fantasztikus az ötlet.
The idea of combining a residence permit and a work permit is good.
elképzelés a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély összevonása.
This idea is at the core of the Bali Action Plan negotiations.
Ez az elképzelés egyik kulcseleme a Bali Akcióprogramról szóló tárgyalásoknak.
The idea is to stay covert, but the usual rule applies.
Az elképzelés szerint fedezékben maradnak, de a szokásos szabály alkalmazásával.
Now I think that's a very beautiful idea and a very true idea.
Szerintem ez egy gyönyörű gondolat, és egy nagyon igaz gondolat.
That is the idea behind the European social model, and it is an idea that I support.
Ez a gondolat húzódik meg az európai szociális modell mögött, és ez az a gondolat, amit támogatok.
Another thought which I should like to emphasise is the idea of combating poverty.
Egy másik gondolat, amelyet szeretnék kiemelni, a szegénység elleni küzdelem.
So basically, you have a group of people who are excited by the idea.
Kiindulásként van csapat emberetek, akiket izgat az elgondolás.
The idea that it is the European Central Bank that should do it seems to me a good one.
Az az elgondolás, hogy az Európai Központi Bank tegye ezt meg, jónak tűnik.
Hench said thickly: If the idea is the guy was shot with the gun under the pillow, okay.
Ha az az elgondolás, hogy a tagot a párna alatt talált pisztollyal lőtték le, rendben van.
This progress is merely a modern idea, which is to say, a false idea.
A haladás modern eszme csupán, azaz hamis eszme.
Those who are willing to deploy any means in the name of an idea are lying in wait.
Lesben állnak olyanok, akik egy eszme nevében semmilyen eszköztől sem riadnak vissza.
So I do believe this is an idea which has arrived, but simply not implemented.
Úgy látom, hogy ez egy olyan eszme, ami megérkezett, csak egyszerűen még nem alkalmaztak.
There's never been any idea or suggestion of using the Tio as the rendezvous.
Eddig nem volt sem terv, sem javaslat arra, hogy a Tio legyen a találkozás színhelye.
We have an idea of how much funding will be needed to implement the global plan.
Van elképzelésünk arról, hogy mennyi finanszírozásra lesz szükség a globális terv végrehajtásához.
Then, unable to keep her idea to herself anymore, she turned to Will; but she had to whisper.
Végképp kikívánkozott belőle a terv, de csak súgni szabad: közel húzódott Willhez.
That is a much more mundane idea, said the vampire immediately.
Ez sokkal evilágibb fogalom vágta rá tüstént a vámpír.
Szóval így jött elő ez a fogalom.
And I think, in many ways, the idea of resilience is a more useful concept than the idea of sustainability.
És úgy gondolom, hogy a reziliencia vagy tűrő készség gondolata hasznosabb fogalom mint a fenntarthatóság fogalma.
You have no idea what it is like to see somebody you love killed right in front of you.
Ön nem tudja, hogy milyen érzés az, amikor valakit akit szeret, a szeme láttára ölnek meg.
But I had no idea that the feelings would become so very intense.
De nekem fogalmam sem volt, hogy ilyen heves lesz ez az érzés!
'You've no idea how homely it was to hear his voice.
Maga nem is tudja, milyen otthonos érzés volt a hangját hallani.
The idea there behind these two pictures is that the Chinese government can act above rule of law.
A helyzet a két kép alapján az, hogy a kínai kormány működhet a törvények felett is.
She knew it was only a way of speaking, a comfort to a sorrowing mother, yet the blasphemy of the idea troubled her.
Tudta, hogy ez szólás csupán, valamiféle vigasz a gyászoló anyának, mégis zavarta a szentségtörő kép.
Those two men in armour stand directly underneath the picture, and their first idea was that the diamond was hidden in one of them.
Az a két páncélos lovag közvetlenül a kép alatt állt, s az volt az első gondolatuk, hogy a gyémánt ezek valamelyikében van elrejtve.
. . and I had an idea that that wasn't far from the truth.
Feléledt bennem a gyanú - és most már erősebb formában -, hogy valami nincs rendjén.
Csak afféle gyanú volt.
I want you to find a body.5' For a moment the suspicion crossed Lucy's mind that Miss Marple was mentally unhinged, but she rejected the idea.
Lucy agyán egy pillanatra az a gyanú villant át, hogy Miss Marple talán meghibbant, de azután elvetette ezt a gondolatot.
After a while Bobby got the uneasy feeling there was a link between the wordburst and Thomas, though he had no ghost of an idea what it might be.
Egy idő után Bobbyban kialakult egy halvány sejtés, hátha mégis van valamiféle kapcsolat Thomas és a szavak között, arról azonban fogalma sem volt, mi lehet az.
idea (és: image)

Példamondatok a(z) "idea" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSurprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway.
Nagyon meglepődtem, tudniillik azt hittem, hogy az öregfiú elutazott Norvégiába.
EnglishCleon did not seem to notice that the idea had nothing to do with psychohistory.
A császár nem vette észre, hogy a trükknek semmi köze sincs a pszichohistóriához.
EnglishThe very idea that its Mind was not absolutely inviolate was anathema to a ship.
Ebbe még belegondolni is rossz; a hajók számára az Elme szent és sérthetetlen.
EnglishShe can have no idea of the pain she gives me by her continual reflections on him.
Fogalma sincs róla, mennyi fájdalmat okoz nekem azzal, hogy folyton róla beszél.
EnglishYou have no idea of the evil engine that lurks behind this fancy facade of mine.
Magának fogalma sincs a gonosz gépezetről, amely cicomás homlokzatom mögött lapít.
EnglishSupport for the idea of creating two e-justice Internet portals seems justified.
Indokoltnak tűnik az igény, hogy két e-igazságszolgáltatási portált hozzunk létre.
EnglishI support the idea of an environmental-linked payment but I am a little concerned.
Támogatom a környezethez kapcsolódó támogatás gondolatát, de egy kicsit aggódom.
EnglishI'd- had the same idea as Julia did, said Phillipa, her voice trembling a little.
Én is úgy képzeltem a dolgot, mint Julia mondta Phillipa egy kissé remegő hangon.
EnglishThe, idea that God could be cruel would in those days have struck him as absurd.
Akkoriban képtelenségnek érezte volna a gondolatot, hogy Isten kegyetlen is lehet.
EnglishLancelet was tormented, and she could have no idea how Arthur regarded all this.
Lancelet szenvedett, és Morgaine nem tudhatta, hogyan tekinti mindezt Arthur.
EnglishYou might have had some idea, perhaps, of what Edna Brent wanted to see you about?
- Például mégiscsak lehet valami elképzelése arról, miért akarta Edna felkeresni.
EnglishHe said, and his voice sounded honestly bewildered: I haven't the faintest idea!
Redfern megrázta a fejét, és amikor megszólalt, a hangjában őszinte zavar csengett:
EnglishAnd the fundamental idea is you want to make inferences and then take actions.
Az alapelmélet az, hogy következtetéseket akarunk levonni, és aztán cselekedni.
EnglishOur idea of mobility is trying to make the connections between all the systems.
A mi mobilitási elképzelésünk szerint megpróbáluk minden rendszert összekötni.
EnglishThen I toyed with the idea of getting a pistol of my own but they were expensive.
Aztán arra gondoltam, hogy veszek magamnak egy pisztolyt, de nagyon drágák voltak.
EnglishI've an idea, you know, that something rather odd has been going on in that house.
Tudja, az az érzésem, hogy valami eléggé különös dolog történik abban a házban.
EnglishBut I had no idea that this was going to be a diary as well as an autobiography.
De fogalmam sem volt róla, hogy legalább annyira lesz napló, mint önéletrajz.
EnglishI just went back to London without the faintest idea there was anything wrong.
Hazajöttem Londonba anélkül, hogy gyanítottam volna, hogy valami nincs rendben.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
A pénzügyi tranzakciók után kivetendő adó elképzelése eddig nagy figyelmet kapott.
EnglishNow we'll have an idea if he could have prepared that answer of his beforehand.
Majd mindjárt meglátjuk, módjában volt-e Marshallnak előre elkészíteni a válaszát.

Szinonimák (angolul) a(z) idea szóra:

idea