EN hideous
volume_up
{melléknév}

hideous (és: foul, horrendous, squalid, grotty)
Some hideous fascination with Petronia and Manfred and Arion prevented me from moving.
Valami ocsmány igézet ide kötött Petroniához, Manfredhez, Arionhoz.
You said it was hideous; you described intolerable noise, and a light.
- Azt mondtad, hogy ocsmány; tűrhetetlen zajról és fényről beszéltél.
He gave a hideous shivering cry and lay still.
Ocsmány, reszketeg kiáltást hallatott, majd elnyúlt, mozdulatlanul.
The hideous locomotive was on top of her; as it struck the car she screamed.
A förtelmes lokomotív máris odaért; felsikoltott, mikor belevágódott az autóba.
And now that great hideous and immovable obstacle to my plan is no more.
Ez a förtelmes és látszólag mozdíthatatlan akadály a terveim útjában nincs többé.
In a hideous instant I knew they were gone from me forever.
Egy förtelmes pillanat alatt rádöbbentem, hogy örökre búcsút mondhatok nekik.
The psychiatrist lifted his glance again to that hideous, twisted face.
A pszichiáter megint a visszataszító, eltorzult arcra emelte a tekintetét.
Egyszerre volt... egyszerre volt gyönyörű és visszataszító.
The grin stretching across his face was hideous.
Vigyorgó arca rendkívül visszataszító volt.
hideous (és: appalling, awful, dire, dreadful)
He spat out hideous curses and lurched forward again, swinging his horid club.
Szörnyű átkokat köpködve, bunkójával veszélyesen hadonászva közeledett.
Honour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it.
A becsületbeli gyilkosság szörnyű bűncselekmény, és mindent meg kell tennünk ellene.
You do wrong by existing, and you offend me by coming to mock my own hideous mold.
Rosszat cselekszel azzal, hogy létezel, és sértő számomra, hogy idejöttél kigúnyolni szörnyű külsőmet.
I felt a hideous unsupportable powerlessness.
Undorító, elviselhetetlen tehetetlenség töltött el.
Sam heard a burst of hoarse singing, blaring of horns and banging of gongs, a hideous clamour.
Samu nyers énekszót, kürtharsogást, kongatást, undorító lármát hallott.
hideous (és: awful, dreadful, grim, horrible)
That explains why I dreamed about the hideous figure of Death in this comic book.
Ez megmagyarázza, hogy miért álmodom egyfolytában arról a rettenetes Halál-figuráról.
Foyle had jaunted in on the stage and stepped off quietly, his hideous face averted.
Foyle lelépett a jauntállomásról, és rettenetes arcát elfordította.
belly; the wound was revealed, a hideous and unrepairable hole from which intestines bulged.
Frank erőtlenül köhögött, balja lecsúszott a hasáról; a seb kinyílt, a rettenetes lyukból kitüremkedtek a belek.
hideous (és: awful, desperate, grim, gruesome)
The harpy shook her wings wide, and the travelers nearly fainted from the hideous smells of corruption and decay that wafted from her.
A hárpia széttárta a szárnyát, a jövevényeket a romlás és a rothadás rájuk törő borzalmas bűzétől az ájulás kerülgette.
In reality, the choices made by the EU to stamp out these hideous crimes leave us divided and deeply uncertain.
Az igazság az, hogy azok a döntések, amelyeket az EU ezeknek a borzalmas bűncselekményeknek a kiirtására meghozott, megosztanak és mélységesen elbizonytalanítanak bennünket.
hideous (és: disfigured, ugly)
Don't leave this room, because if you do, everyone's gonna see those hideous scars.
Ne hagyjátok el a szobát, mert ha megteszitek, mindenki látja azokat a rút sebhelyeket.
Snobbery here raised its hideous head and marooned Mrs. Emmett on a permanent island of loneliness.
Mary Meadben is felütötte rút fejét, és szegény Mrs. Emmett számkivetettként tengette magányos napjait.
Forgiue the Comment that my passion made Vpon thy feature, for my rage was blinde, And foule immaginarie eyes of blood Presented thee more hideous then thou art.
Mit szenvedélyem arcodról beszélt, Bocsásd meg: a düh vak volt bennem, és A vérbe fordult szem rút képzete Csúfabbnak tüntetett fel, mint valál.
hideous (és: awful, desperate, dreadful, huge)
I was seeing him sunk deep among the roots of cypress and oak, that hideous withered form folded in the white sheet.
Láttam, ahogy a ciprusok és tölgyek között mélyen elsüllyedt ez a fehér lepedőbe csavart irtózatos, összefonnyadt alak.
They passed a dense thicket; with hideous clamor a bestial shape sprang from concealment, a creature staring-eyed with tremendous fanged jaws.
Az árnyékból valami állatforma rontott elő irtózatos üvöltéssel; hatalmas agyarak meredtek elő pofájából.
They could prove it was true now, and that Japan and San Francisco, for instance, were in hideous danger, because that was where some of the most violent crashing and grinding was going on.
Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések.
hideous (és: abominable, nasty, odious)
As he set down the harp, leaning to steady it, his sleeve fell away from his wrist, and she could see hideous white patches there, like the scars of burns or some ghastly mutilating wounds.
Amikor pedig a férfi letette a hárfát, s a ruhaujja hátracsúszott, a lány förtelmes, fehér foltokat látott a csuklóján, amelyek égés vagy undok sebek nyomai lehettek.
And even though the color was pretty hideous, I did love the car, and it really cemented my love affair with cars that's continued on to this day.
És annak ellenére, hogy a szín elég utálatos volt, tényleg imádtam ezt a kocsit, és ez tényleg megalapozta az autók iránti szerelmemet, ami mind a mai napig tart.
hideous (és: dirty, nasty, ugly, unlovely)
A gorgeous face, even with that hideous bruise.
Bűbájos arc, még azzal a csúnya zúzódással is.

Szinonimák (angolul) a(z) hideous szóra:

hideous

Példamondatok a(z) "hideous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWas this beautiful, or was it not hideous, this throng of all nations and times?
Gyönyörű volt ez a minden korból és nemzetből összeállt sokaság, vagy félelmetes?
EnglishWith quick strokes she sketched the hideous swirls and blazons of a devilmask.
Olivia keze nyomán egykettőre kirajzolódtak egy ördögi maszk örvénylő vonalai.
EnglishActually I've always thought it quite hideous - an almost indecent temple to wealth.
Én mindig szörnyűnek találtam a kastélyt... a vagyon szörnyűséges templomának.
EnglishTheir laughter stopped instantly as they stared down the hideous remains.
A nevetés azonnal a torkukra fagyott, amint lenéztek az irtóztató maradványokra.
EnglishShe raised her hands and covered her face, striving to block out a hideous sight.
Kezébe temette az arcát, mintha ki akarná rekeszteni az iszonyú látványt.
EnglishAnd what more hideous crime can there be than to snatch away memories from a man?
Mi lehetne nagyobb és kegyetlenebb bűn annál, mint megfosztani egy embert az emlékeitől?
EnglishThen he howled out a hideous oath directed at the Styric Goddess Aphrael.
Aztán hosszú szitkozódás következett, Aphraelnek, a styr istennőnek címezve.
EnglishI thought of the hideous and hopeless tender expressions of their severed heads.
Arra a hátborzongató, reménytelen szelídségre gondoltam, amellyel a levágott fejük nézett rám.
EnglishThe fallen angel, once beautiful but now hideous, had reeked of despair and misery and evil.
A valaha szépséges bukott angyal átoktól, nyomortól és gonoszságtól bűzlött.
EnglishThe hideous mouth gaped open, but what gushed forth was not blood, but a kind of black slime.
Az alaktalan száj kitárult, de nem vér, hanem valami fekete massza tört elő belőle.
EnglishAnd when the twins both smiled as they were doing now, they looked rather hideous.
Ha pedig egyszerre mosolyogtak, mint ahogy most csinálták, akkor kimondottan ocsmányak voltak.
EnglishWith a hideous roar he leaped forward, his club tearing at the air.
Rémisztő üvöltéssel előrevetette magát, bunkója hangos suhogással szelte a levegőt.
Englishhe hissed, and they shuddered at the hideous change.
- Akasztófa és varjak! - sziszegte, s ők megborzongtak a csúf, megváltozott hang hallatán.
EnglishHis heart beat unwontedly fast; he remembered Vautrin's hideous insinuations.
Furcsán vert a szíve, eszébe jutottak Vautrin rémes megjegyzései.
EnglishHe hit precisely each time-the wampa's stomach, the center of its chest, and its hideous head.
Az első lövés a wampa gyomrát érte, a második a mellkasát, a harmadik pedig a fejét.
EnglishHowever, the longer Bruno stared into them the less hideous those damaged eyes became.
Azonban Bruno minél tovább nézte, annál kevésbé találta ijesztőnek.
EnglishWith some exertion, Grimm convoluted his hideous face into what Floyt presumed to be a smile.
Némi erőfeszítéssel Grimm egy mosolynak szánt grimaszba torzította rettentő pofázmányát.
EnglishTerror is one of the most hideous crimes at par with genocide and war crimes.
A terrorizmus az egyik legförtelmesebb bűn, amely egyenértékű a népirtással és a háborús bűnökkel.
EnglishBut I couldn't blame Marius for the way in which I'd lived it, and the hideous mistakes I'd made.
Nem ő tehet róla, ha a magam módján éltem és rettentő hibákat követtem el.
EnglishThere the thing towered, like a steel cliff forged by a wizard for a hideous use.
Úgy tornyosult előttünk ez a gép, akár egy acéltömb, amit egy varázsló kovács készített pokoli célokra.