EN given
volume_up
{melléknév}

given
Construct the half-line by a given vector starting at given point.
Félegyenes szerkesztése adott pontból indulóan, egy adott vektor irányában.
Construct the line by a given vector though a given point.
Egyenes szerkesztése adott ponton keresztül, egy adott vektor irányában.
A hyperbola with given asymptotes through a point
Hiperbola szerkesztése adott aszimptotákkal, adott ponton keresztül
given
Multiplies all the numbers given as arguments and returns the product.
Összeszorozza az argumentumban megadott számokat, és eredményül a szorzatot adja.
Callista piloted their space yacht, following the coordinates Luke had given her.
Callista vezette az űrhajót a koordinátáknak megfelelően, amelyeket Luke megadott.
The reason given was 'an irregularity in the power supply' to the satellite.
A megadott indok a műhold "áramellátásának szabálytalansága” volt.
Tell me, is your brother given to escapades like this?
Mondd csak, az öcséd hajlamos az ilyen bolondságokra?
It's true that Mr Meredith Blake was given to recommending quack nostrums of his own concocting, but I don't see Mr Crale trying any of them.
Meredith Blake mindig hajlamos volt maga kotyvasztotta csodaszereket ajánlani, de nem hinném, hogy Mr.
In fact, I'd say that as a species we are given to rigidly individual personalities and obdurate differences, and peculiar mobility as to matters of friendship and company and meeting of minds.
Fajtánk hajlamos a megrögzött individualizmusra, a konok széthúzásra, és a feltűnő csapongásra, ami a barátságot, a szerelmet, és a lelkek nászát illeti!
given

Szinonimák (angolul) a(z) given szóra:

given

Példamondatok a(z) "given" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWell, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
Már azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
EnglishAfter Madame Joliet, they interviewed the girls whose names she had given them.
Madame Joliet után beszéltek azokkal a lányokkal, akiknek a nevét megtudták tőle.
EnglishEven Jabba had given up trying to get a percentage of his nonexistent takings.
Még Jabba is felhagyott azzal, hogy százalékot követeljen nemlétező forgalmából.
EnglishA mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
E határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
EnglishIt was a painful injury despite the medication given to him ten minutes before.
A tíz perccel ezelőtt kapott fájdalomcsillapító ellenére is fájdalmai lehettek.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
A jelen esetben ellene szavaztam Deutsch Tamás mentelmi joga felfüggesztésének.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Ez különösen fontos a támogatásra tekintettel, amelyben a válság során részesült.
EnglishIt is not for you nor for her people to take from her what the Ellcrys has given.
Sem te, sem a nép nem foszthatja meg Amberlét attól, amit az Ellcrystől kapott.
EnglishIn my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
Szülőhazámban, Máltán a halászat és az akvakultúra egyaránt nagy hangsúlyt kap.
EnglishIn contrast to the Council, Parliament has given specific figures in this regard.
A Tanáccsal ellentétben a Parlament e tekintetben konkrét számadatokkal szolgált.
EnglishGiven the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.
Tekintettel az ismertetett véleményekre, nem tudom megérteni ezeket az érveket.
EnglishNo preventive measures were taken, nor was the population given adequate support.
Nem tettek megelőző intézkedéseket és a lakosság sem kapott megfelelő támogatást.
EnglishSo she had given anger up and had descended into dooms of bewilderment instead.
Így aztán nem dühösködött, hanem bolyongott szótlanul kétségeinek útvesztőiben.
EnglishOnce you've given it to me, once I've drunk it, then I'll tell you where she is.
Miután ideadta nekem a szert, és én megittam, azonnal megmondom, hol találja a nőt.
EnglishI have manifested thy name to the men whom thou hast given me out of the world.
Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.
EnglishA crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
Az asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
EnglishPerhaps, she prayed, he hadn't escaped after all, merely given up, exhausted.
Talán reménykedett a lány nem sikerült kiszabadulnia és egyszerűen csak feladta.
EnglishMore consideration must be given to this when implementing future legislation.
Erre a jövőbeni jogszabályok végrehajtása során nagyobb figyelmet kell fordítani.
EnglishJerle Shannara carried the famous sword given him until his death some years later.
Jerle Shannara még sok éven át, haláláig viselte a híres kardot, amelyet kapott.
EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Sajátos védelmet kell nyújtani az egyéneknek, különösen a gyermekeknek és a nőknek.