EN give
volume_up
{főnév}

Accordingly, my aim from the outset was to try to streamline the rules and give national legislators more leeway.
Emiatt szándékom már kezdettől fogva a szabályozás egyszerűsítése és a nemzeti szabályalkotók számára több mozgástér biztosítása volt.
I therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.
Az "izgatással” szemben tehát inkább a "felbujtás” kifejezés használatára szavaztam, mivel ez pontosabb és itt kisebb a mozgástér.
Perhaps there is still some room for left for manoeuvre because it is not for our glory but to give this Service real credibility in the eyes of Europeans.
Talán maradt még némi mozgástér, mert ez nem a mi dicsőségünket szolgálja, hanem azt, hogy az említett Szolgálatnak valódi hitelességet biztosítsunk az európaiak szemében.
Tehát a rugalmasság adva van.
That is why I believe it is very important not only to reconfirm them, but also to give thought to their effectiveness by introducing some sort of flexibility between one fund and another.
Ezért véleményem szerint nagyon fontos nem csak azok újbóli megerősítése, hanem az egyes alapok között némi rugalmasság bevezetésével azok hatékonyságának mérlegelése is.
give (és: slack, backlash)

Példamondatok a(z) "give" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishGive the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
Adjuk át a koordinálást az amerikaiaknak - ha ez életet ment, akkor életet ment.
EnglishWhereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki.
EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
English'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
Dylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishIf you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
Ha kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
Az EU halálra van rémülve attól, hogy mi esetleg sorozatosan rossz választ adunk.
EnglishA servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.
Dionysus isten szolgája ellopta a bort, hogy először adjon belőle az embereknek.
EnglishI'll give you Mrs Sprot and Miss Minton, but I'm not so sure about Mrs Cayley.
Mrs. Sprot és Miss Minton kiesik, de Mrs. Cayleyben már nem vagyok olyan biztos.
EnglishLet me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.
Csak egy példát hadd hozzak, ami szerintem végtelenül egyszerű, és amit imádok.
EnglishShe did give me something which belonged to him, and I've always been grateful.'
Azért Mary Beth adott valamit Julien holmijából, és én máig hálás vagyok érte.
EnglishThen I need to visit Shand and her partners to give them that list of yours again.
Aztán meg kell látogatnom Gyömbért és társait, hogy elismételjem nekik a listát.
EnglishBut perhaps if the need is present, and we all give way, Kether will manifest.
De ha szükség lesz a jelenlétére, s mi utat adunk neki, Kether meg fog jelenni."
EnglishEurope must give industry and the SME sector a specific response in this respect.
E tekintetben Európának konkrét válaszokat kell adnia az ipar és a kkv-k számára.
EnglishGive us that impression today and you have the real message for ordinary people.
Tegyen ránk ilyen benyomást, és akkor lesz valódi üzenete az emberek számára..
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
Ezzel lökést adhatnánk az adóhatóságok közötti jelenleg döcögő együttműködésnek.
EnglishYou then give me nineteen gold pieces, take the pearl and depart with your gains.
- Ideadod a tizenkilenc aranyat, fogod a gyöngyöt, és távozol a nyereményeddel.
EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishI can give you two or three names -- but she was not very intimate with anyone.
- Két vagy három nevet tudok mondani, de nem volt senkivel sem nagyon bizalmas.