EN float
volume_up
{főnév}

float (és: cork, paddle, swimmer, fin)
FLOATING HEADQUARTERS MAN: I'll tell you, I'm pretty excited.
ÚSZÓ FÕHADISZÁLLÁS Elárulom, nagyon izgatott vagyok!
Changes the properties of the selected floating frame.
A kijelölt úszó keret tulajdonságait változtatja meg.
New principles of architecture, floating houses, arcologies?
Új építészeti elvek, úszó házak, régészet?
float (és: raft, catamaran)
A partra vont fehér tutaj a közelében volt.
The Sergeant went on: Place where the float was drawn up agrees with putting the time she arrived here at 10.45.
- Egyébként - folytatta az őrmester -, az a hely, ahol a tutaj partnak futott, azt mutatja, hogy a hölgy háromnegyed tizenegykor ért ide.
As the Trikkala dipped to port I saw it floating like a dark platform in the boiling crest of a wave.
Amikor a Trikkala balra dőlt, láttam, hogy a tutaj úgy lebeg egy zubogó hullámtaraj tetején, mint valami sötét palló.
float (és: dray)
float (és: gangway)
He had me into a corner of the shelter on the float.
Beszorított a kikötőhíd várakozóbódéjának egyik sarkába.
float

Szinonimák (angolul) a(z) float szóra:

float

Példamondatok a(z) "float" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishA boat that would float on sand would have to possess much different qualities.
A homokjáró hajónak tehát a szokásostól eltérő tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
EnglishI had looked up to see a trailer of sparks float aft in a billow of smoke.
Azért néztem föl, hogy lássam, amint a füstfelhőben hátralebben egy szikracsóva.
EnglishMoffitt is interested in seeing the special needs float first.
De azt hiszem, Mr. Moffitt először a speciális igényűek felvonulását szeretné látni!
EnglishHe touched the float-hatch controls, rising through the floor into the light.
Megnyomta a csapóajtó gombját, és a padlón keresztül felemelkedett a fényre.
EnglishBring the moon close enough to Earth, and those two rocks would simply float away.
Vigye a holdat közelebb a Földhöz, és az a két kő egyszerűen el fog lebegni egymástól.
EnglishHey, did I mention that if you don't make a float, it's back to homework?
Hé, említettem már, hogyha nem csináltok kocsit, újra kaptok egy csomó leckét?
English'Go ahead,' he said, leaving the terminal to float in mid-air in front of him.
Kapcsold! mondta, és hagyta, hogy a terminál előtte lebegjen a levegőben.
EnglishArlena arrives on her float and sees him going into the cave with the box.
Arlena akkor érkezik a tutajon, és látja, amint Blatt a dobozával bemegy a barlangba.
EnglishI float to the kitchen, grinning like a goofy idiot, taking deep breaths of unburdened air.
Kibóklászom a konyhába, úgy vigyorgok, mint egy tébolyult, és mélyeket lélegzem.
EnglishThe hot phosphorus blob seemed to float just a few yards alongside the American fighter.
A forró foszforgömb alig néhány yardra repült az amerikai vadászgép mellett.
EnglishDid you see her from the cliff as she paddled her float round to Pixy's Cove?
- Látta-e onnan, ahol ült, amint a tutaján a Pixy-öböl felé evezett?
EnglishShe seemed to float like a blurred shadow before his tear-filled eyes.
A szemét elborító könnyfátyolon át elmosódott, homályos árnyéknak látta.
EnglishFrom the tips of his three fingers, little specks of reddish-gold float upward like thistle.
Három ujjának hegyéről apró vörös-arany pikkelyek lebegnek a magasba, mint a bogáncspihe.
EnglishI gave you that key so you could borrow a little... float yourself for a few days.
Odaadtam a kulcsot,így pár napra tiéd... lehetett a bevétel.
EnglishGems flew across the pool and tinkled against a float-platter.
Ékszerek lebegtek a víz tetején és csilingelve koccantak neki nz egyik lebegő tálnak.
EnglishBut if you were to float by in space on a space holiday and you heard this, you want to get moving.
De ha csak tovalebegnénk az űrben a vakációnkon és meghallanánk, inkább továbbállnánk.
EnglishHow about a float of George Washington crossing the Delaware?
Mi a véleményetek George Washington-ról, aki a kocsin átmenne Delaware-on?
EnglishWell, I have an idea I want to float on the both of you, Durling said.
Nos, van egy ötletem, amihez szeretném megnyerni mindkettőjüket.
EnglishRan punched the speed float and we shot up to the roof.
Ran maximális sebességre programozta, és mint a puskagolyó felrepültünk a tetőre.
EnglishUpon this unholy matter, Vigo continued, will I float the vessel of my freedom.
És a gonoszság tengerén jövök én a szabadság csónakján.