EN flaw
volume_up
{főnév}

1. általános

flaw (és: blemish, blunder, bobble, default)
Did a flaw in his suit constitute a flaw in the ship?
A ruhájában lévő hiba azt jelenti, hogy hiba van a hajón?
It had been suggested to her that the flaw lay not in the universe but in herself.
Megtudta, hogy a hiba nem a világban van, hanem őbenne.
The couple with the child succeeds as a couple; the child develops without a detectable flaw.
A gyermekes pár házasélete viszont megjavul, és a gyermek is látható testi hiba nélkül fejlődik.
flaw (és: blast, blow, flurry, gale)
flaw (és: breach, break, chink, crack)
flaw (és: breach, break, breakage, chip)
flaw (és: burst, chop, crack, cranny)
- Túl sok rajtuk a repedés.
Ez komoly hiányosság.
There are still a number of flaws and shortcomings in this area and a number of things about which we have reservations.
Ezen a területen számos gyenge pont és hiányosság tapasztalható még mindig, továbbá számos olyan dolog, amelyekkel kapcsolatban fenntartásaink vannak.
flaw
flaw
volume_up
folt {fn} [átv.]
Mr President, I think it is generally accepted that the recent presidential elections in Kenya were flawed.
Elnök úr, azt hiszem, általánosan elfogadott, hogy a közelmúltban történt kenyai elnökválasztások tisztességén folt esett.
No flaw appeared on the polished surface, a virtual impossibility in a normal forging, but facilitated in this instance by the nature of Cogline's formula and the use of Bremen's magic.
A csiszolt fémen egyetlen folt sem látszott, ami köznapi kovácsmunkában szinte lehetetlen, ám itt Cogline képlete és Bremen mágiája mégis lehetségessé tette.
Because if there's a flaw you don't see, sometimes it wrecks the whole show when the article is tried out.
Ugyanis, ha kiugrik valahol egy rejtett szépséghiba megtörténhet, hogy az egész gyártmány tönkremegy, amikor kipróbálják.

Szinonimák (angolul) a(z) flaw szóra:

flaw

Példamondatok a(z) "flaw" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe New Renaissance is a breakout of a fundamental facet and flaw of humanity.
Az új-reneszánsz ezeknek az alapoknak a kinövése, amelyek káoszhoz vezethetnek.
EnglishThat is not remvoing the nervous or emotional flaw which made them become addicts.
Nem hárítja el azt az érzelmi konfliktust, amely a szenvedély rabjaivá tette őket.
EnglishThe fact is, my dear sir, your admirable work contains one significant flaw.
A tény az, kedves uram, hogy az itt folyó csodálatos munkának van egy fogyatékossága.
EnglishSheridan's problem — his fatal flaw, you might even say — was cards.
Sheridan gondja - káros szenvedélynek is mondhatnánk - a kártya volt.
EnglishThe group was now complete, the solidarity circle perfect and without flaw.
A csoport most már teljes volt, a szolidaritáskor tökéletes, hézagmentes.
EnglishWhich brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw.
Ami végül az igazság pillanatához vezet minket, melyben az alapvető...
EnglishIt has long been a major flaw of the CFP that it has been over-centralised and inflexible.
A közös halászati politika régi nagy hibája, hogy túl központosított és rugalmatlan.
EnglishThis girl T'sais I created, but I wrought carelessly, with a flaw in the synthesis.
Ezt a lányt, T'saist én teremtettem, de figyelmetlenül dolgoztam, és hibáztam a szintézisben.
EnglishIf Lestat counted it as a flaw, he would hate me for seeing it.
Ha Lestat szépséghibának tartja, akkor meg fog gyűlölni, amiért felfigyeltem rá.
EnglishIn the disk was a flaw, a minute blister in an outer spiral arm.
Az érmén egy parányi, karcolásszerű vonal jelölte az egyik külső spirálkart.
EnglishBut Sarah discovered one pane that had a flaw in its silvering.
Sarah azonban felfedezte, hogy az egyik tükörüvegtáblán hiányos a foncsor.
EnglishThe one sad flaw in the whole plan was that such a person was not found by the order until 1953.
A tervnek az volt az egyetlen szomorú hibája, hogy 1953-ig nem találtak ilyen személyt.
EnglishSister Angela didn't need to mull that over to find the flaw in it.
Angela nővérnek nem sokat kellett töprengenie, hogy megtalálja a repedést az elmondottakon.
EnglishIt's no doubt a great flaw in my personality, but I can't think in terms of boundaries.
Bizonyára súlyos torzulása ez a személyiségemnek, de hiába, nem tudok országhatárokban gondolkodni.
English(PL) Madam President, Commissioner, I believe that the Dess report has one very serious flaw.
(PL) Elnök asszony, biztos úr! Úgy vélem, hogy a Dess-jelentésnek van egy nagyon komoly hibája.
EnglishHannan Mosag had proclaimed this the greatest flaw among the Edur.
Hannan Moszang kijelentette, hogy ez az edurok legnagyobb hibája.
EnglishThe Marxists' illusion that they did know had been their fundamental flaw.
Úgy veszem észre, hogy ennek a kócerájnak nincs vezetője.
EnglishMost among them see no error or moral flaw in their past deeds.
Legtöbbjük nem lát rosszat, erkölcstelenséget múltbéli tetteikben.
EnglishSmooth, without flaw, and in your eyes I can see evidence of my own powers.
Síma, tökéletes, és szemetekben látom hatalmam jegyét.
EnglishI hope that Amendments 17, 18 and 19 will remove this flaw.
Remélem, hogy a 17., 18., és 19. módosítás orvosolja majd ezt a hibát.