EN

favour {főnév}

volume_up
1. Nagy-Britannia
I have voted in favour of the report, because mobilisation of the funding is fully justified.
Támogattam a jelentést, mert a támogatás igénybevétele teljes mértékben indokolt.
I would like to thank everyone who voted in favour of providing financial support.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a pénzügyi támogatás mellett szavaztak.
European citizens are in favour of development aid.
Európa polgárai a fejlesztési támogatás mellett állnak.
The interim agreement is not only a favour to the US; it is in our common interest.
Az ideiglenes megállapodás nemcsak az Egyesült Államoknak tett szívesség, hanem közös érdekünk.
I don't think you have found me a bad correspondent, and this is the first favour I have ever asked of you.
Úgy gondolom, eddig beváltam mint tudósító, és ez az első szívesség, amelyet önöktől kérek.
- Csak egy ici-pici szívesség.
It is not a favour granted by whoever holds power.
Nem kegy, amelyet az éppen hatalmon lévők gyakorolnak.
I believe this also to be a right; asylum is a right, not a favour.
Ezenkívül úgy gondolom, hogy a menedék nem kegy, hanem jog.
This he took for a favour, and so laid down the cudgels, that is to say, the pen; I say, he took if for a favour, and a mighty one it was, if he had known all.
Ezt kegyes válasznak fogta fel, amiért is letette a fegyvert, azazhogy a tollat; mondom, kegyes válasznak fogta fel hát még ha tudta volna, milyen nagy kegy ez tőlem.
I think there is a bias at work here and a double standard, where those in favour of the EU are allowed to say what they want and those who are not in favour of it are cut off.
Azt hiszem, az itteni munkában részrehajlás és kivételező elv van, ahol az EU pártfogoltjai elmondhatják, amit akarnak, és azokat, akik nem pártfogoltak, kikapcsolják.
She answered me with Shakespeare: 'Thought and affliction, passion, hell itself, She turns to favour and to prettiness.'
Mona ekkor odaadta a csokor másik felét, Miravelle tovább rakosgatott, és mire végzett, Ashnek csak az arca maradt szabadon.

Példamondatok a(z) "favour" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI was shadow rapporteur for the PPE-DE Group and voted in favour of this report.
A PPE-DE képviselőcsoport árnyék-előadója voltam és a jelentés mellett szavaztam.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Az egyes textiltermékek származási igazolásáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
A jelentés foglalkozik e kérdésekkel, magam pedig a javaslatok mellett voksoltam.
EnglishThese are the reasons that led me to vote in favour of the following amendments.
írásban. - (IT) A következő okok miatt szavaztam az alábbi módosítások mellett.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
A 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
English. - I voted in favour of Mr Davies' report on carbon dioxide storage.
írásban. - Én Davies úr szén-dioxid tárolásról szóló jelentése mellett szavaztam.
EnglishWe are not doing these people a favour. We are granting them their legal rights.
Nem szívességet teszünk ezeknek az embereknek, csak megadjuk a törvényes jogaikat.
EnglishWe also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.
Szükségünk van egy erős második pillérre is - és már fel is szólaltunk mellette.
EnglishThose in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.
A katonai beavatkozás hívei nyilván nem szívesen hallják majd ezt a bírálatot.
EnglishThe Socialist Group is in favour of postponement for four reasons of principle.
A szocialista képviselőcsoport a döntés elhalasztását támogatja, négy elvi okból.
EnglishI have voted in favour of the report on naming and labelling textile products.
A textiltermékek elnevezéséről és címkézéséről szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishI voted in favour of the report on the mid-term review of the Galileo programme.
A Galileo program félidős felülvizsgálatáról szóló jelentés mellett szavaztam.
English. - (LV) I voted in favour of the final version of Mrs Fajon's report.
írásban. - (LV) Tanja Fajon jelentésének végleges változata mellett szavaztam.
EnglishThe clear answer is that in this vote, we are reacting only to votes in favour.
A világos válasz az, hogy e szavazás során csak a támogató szavazatokra reagálunk.
EnglishIn a second referendum, the Irish people vote in favour of the Treaty of Nice.
A második ír népszavazáson az állampolgárok a Nizzai Szerződés mellett szavaznak.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
A jelentés foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és én az ajánlásai mellett szavaztam.
EnglishI have thereby decided to support the rapporteur and vote in favour of this report.
Úgy döntöttem ezért, hogy támogatom az előadót, és a jelentés mellett szavaztam.
English(Comment off-microphone by Mr Verhofstadt: 'and you are in favour of the Greens')
(Mikrofonon kívüli megjegyzés Verhofstadt úrtól: "Ön pedig a Zöldeket támogatja!”)
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we are in favour of the report on metrology.
Elnök úr, hölgyeim és uraim! Mi támogatjuk a mérésügyről készített jelentést.
EnglishI should like to point out that the Commission is not in favour of guide levels.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a Bizottság nem támogatja az irányadó szinteket.

Szinonimák (angolul) a(z) favour szóra:

favour
favourable
favourably
English