angol-magyar fordítás erre a szóra: to exceed

EN

"to exceed" magyar fordítás

EN to exceed
volume_up
[exceeded|exceeded] {ige}

to exceed (és: to pass, to transcend, to top)
The loving care of the Church of Constantinople exceeds any linguistic, cultural, ethnic and even religious definition, as she seeks to serve all peoples.
A konstantinápolyi egyház szerető gondoskodása meghalad minden nyelvi, kulturális, etnikai, sőt vallási értelmezést, amint valamennyi nép szolgálatára törekszik.

Példamondatok a(z) "to exceed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe volume of the liquid phase at 50º C must not exceed 87 % of the net capacity.
A folyékony fázis térfogata, 50 (C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 87 %-át.
EnglishAt the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
Az általános mérték ugyanakkor jelenleg egyik tagállamban sem haladja meg a 25%-ot.
EnglishHowever, that duty may not exceed the rate of duty in the Common Customs Tariff.
E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.
EnglishDuring cutting the temperature of the building must not exceed + 10 °C.
34. A darabolás alatt az épület hőmérséklete nem haladhatja meg a +10°C-ot.
EnglishThe height must not, however, exceed 60 cm when the vehicle is unladen.
Mindazonáltal, ez a magasság terheletlen jármű esetében nem lehet több 60 cm-nél.
EnglishAmbient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.)
A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.)
EnglishThe lower cyclic pressure must not exceed 10 % of the upper cyclic pressure.
A ciklus legkisebb nyomásértéke nem haladhatja meg a felső érték 10%-át.
EnglishThe total sum forfeited shall not exceed 100 % of the relevant part of the sum secured.
A teljes behajtott összeg nem haladhatja meg a biztosíték vonatkozó részének 100%-át.
EnglishHowever, conditional approval shall not exceed a total of six months.
A feltételes engedély teljes időtartama azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.
EnglishTHE FORCE EXERTED ON THE BRAKING CONTROL SHALL NOT EXCEED THE SPECIFIED VALUES .
A fékműködtetőre kifejtett erő nem haladhatja meg az előírt értéket.
EnglishI agree that it should not be possible for the fine to exceed 0.2% of gross domestic product.
Egyetértek azzal, hogy a bírság ne haladhassa meg a bruttó hazai termék 0,2%-át.
EnglishThe applications lodged relate to total quantities which exceed the quantities available.
A beadott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb összmennyiségre szólnak.
EnglishThe costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.
A fellépés elmulasztásának becsült költsége 2050-re meg fogja haladni a 4000 milliárd USD-t.
English(f) the maximum operating pressure in bars if this can exceed 10 bars;
f) a legnagyobb üzemi nyomás barban kifejezve, ha az a 10 bart meghaladja;
EnglishThe sulphur dioxide content of the products defined must not exceed the following values:
A meghatározott termékek kén-dioxid tartalma nem haladhatja meg az alábbi értékeket:
English(f) the maximum operating pressure in bar, if this can exceed 10 bar;
f) a legnagyobb üzemi nyomás barban kifejezve, ha az a 10 bart meghaladja;
EnglishThe design pressure (Ph) of these cylinders shall not exceed 60 bars.
Az ilyen gázpalackok tervezési nyomása (Ph) nem haladhatja meg a 60 bart.
EnglishHowever, the cost of inaction will greatly exceed the cost of the mitigation measures required.
A tétlenkedés költsége viszont jóval meghaladja a megkövetelt enyhítő intézkedésekét.
EnglishUnder Article 2 of Annex XII, the 2004 adjustment may not exceed 9,75 %.
A XII. melléklet 2. cikkének megfelelően a 2004-es kiigazítás nem haladhatja meg a 9,75 %-ot.
EnglishThe temperature measured on the outer wall of the cylinder must not exceed 50 °C during the test.
A vizsgálat alatt a palack külső falának hőmérséklete nem haladhatja meg az 50 (C-ot.