EN

to endorse [endorsed|endorsed] {ige}

volume_up
It endorses the relocation of textile production.
Az Alap hozzájárul a textilgyártás áthelyezéséhez.
The precarious situation in which they find themselves is simply the consequence of the neoliberal EU policies which this fund endorses and supports.
Az, hogy ilyen bizonytalan helyzetben találták magukat, egyszerűen a neoliberális uniós politikák következménye, amelyet ez az alap elfogad és jóváhagy.

Példamondatok a(z) "to endorse" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFirstly, I should like to endorse what Ms Harkin said in relation to resources.
Először is támogatom, amit Harkin asszony az erőforrásokkal kapcsolatban mondott.
EnglishMadam President, I should like to endorse much of what Mr Bowis said a moment ago.
Elnök asszony, nagyon egyetértek azzal, amit Bowis úr kevéssel ezelőtt mondott.
EnglishFor this reason, we endorse Mr Silva Peneda's report on the Renewed Social Agenda.
Ezért Silva Peneda úr jelentését a megújult szociális menetrendről jóváhagyjuk.
English(DE) Mr President, I would like to endorse what Reinhard Bütikofer has said.
(DE) Elnök úr, szeretnék csatlakozni a Reinhard Bütikofer által elmondottakhoz.
EnglishThis report contains some contradictions and positions that we do not endorse.
A jelentés tartalmaz néhány ellentmondást és álláspontot, amelyet nem hagyunk jóvá.
EnglishI can't endorse the organization, but he's been a good friend to Mona and to me.'
A szervezetét nem helyeselhetem, de Stirling mindig jó barátja volt Monának és nekem.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Felkérem a Parlamentet, hogy holnap nagy többséggel hagyja jóvá ezt a kompromisszumot.
EnglishI therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
Ezért azt kérem Önöktől, hölgyeim és uraim, hogy támogassák 2-6. számú módosításaimat.
EnglishI will therefore omit the facts in this regard and endorse what he said in his speech.
E tekintetben ezért mellőzném a tényeket, és támogatom az általa elmondottakat.
English(DE) Madam President, I can entirely endorse what our colleague has just said.
(DE) Elnök asszony! Teljes mértékben osztom a kollégánk által az előbb elmondottakat.
EnglishThis is still a fundamentally flawed process and one we cannot endorse fully.
Ez egy alapjaiban hibás eljárás, amit nem tudunk teljes mértékben támogatni.
English(DE) Mr President, I would like to endorse what Mr Schulz and Mr Wurtz have said.
(DE) Elnök úr, szeretném megerősíteni, amit Schulz úr és Wurtz úr mondott.
EnglishWe endorse the Commission's initiative and the compromise which has emerged from it.
Támogatjuk a Bizottság kezdeményezését és az ebből született kompromisszumot.
EnglishThe main reason I cannot endorse this report is much more fundamental, however.
A fő ok, ami miatt nem támogathatom ezt a jelentést, ennél is alapvetőbb.
EnglishI likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Az ENSZ-határozatot hasonlóképpen helyeslem, mivel ez is komoly előrelépést jelent.
EnglishI endorse the comments made on counterfeit medicines, which is a serious concern.
Helyeslem a komoly aggályt jelentő, hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos megjegyzéseket.
EnglishI also endorse the period of mourning that the Chinese Government has announced.
Támogatom továbbá a kínai kormány által bejelentett gyászidőszakot is.
EnglishWe were unable to endorse the report on account of the inaccuracies and woolly statements.
A pontatlanságok és a zavaros megállapítások miatt nem támogathatjuk a jelentést.
EnglishMr President, I would like to endorse the congratulating of Commissioner Hedegaard.
Elnök úr, szeretném támogatni Hedegaard biztos asszony elismerő szavait.
EnglishI therefore endorse Mr Simpson's report since it follows these general guidelines.
Ezért támogatom Simpson úr jelentését, mert az követi ezeket az általános irányvonalakat.

Szinonimák (angolul) a(z) endorser szóra:

endorser
endorsement