EN

efficiency {főnév}

volume_up
Efficiency and equity in European education and training systems (debate)
Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben (vita)
Efficiency and equity in European education and training systems (vote)
Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben (szavazás)
Labelling of tyres with respect to fuel efficiency (
A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság tekintetében történő címkézéséről (
Does the Commission apply efficiency and performance criteria to these agencies?
Meghatározott-e a Bizottság hatékonysági és teljesítmény kritériumokat ezen ügynökségek számára?
It was the American Hoover Committee that first talked about the concepts of performance, cost/benefit, efficiency, targets and results.
Az amerikai Hoover Bizottság volt az, amely először beszélt a teljesítmény, a költéség/haszon, a hatékonyság, a célok és az eredmények fogalmáról.
It is too much to hope the cantina owner might install more lights, or improve his Queblux Power Train, identifiable by its lamentable lack of efficiency and a low, almost inaudible whine.
Hasztalan lenne remélni, hogy a tulajdonos új lámpákat szereltet fel, vagy lecseréli Quablux-generátorát, amit szánalmas teljesítmény és mély, alig hallható zúgás jellemez.
Third, Haiti's development will have to be assessed on the basis of criteria of relevance, effectiveness, efficiency and sustainability.
Harmadszor, Haiti fejlődését a jelentőség, hatékonyság, eredményesség és fenntarthatóság kritériumai alapján kell majd megítélni.
However, I believe that the Parliament needs to review our entire working methods and staffing with a view to improving our effectiveness and efficiency.
Úgy gondolom azonban, hogy a Parlamentnek felül kell vizsgálnia összes munkamódszerét és személyzeti politikáját a hatékonyság és az eredményesség javítása érdekében.
I do not share that view, and I do not mean that as a backhanded compliment as we have some very good staff, but that is not the measure of efficiency and effectiveness.
Nem osztom ezt a nézetet - és ezzel nem ironizálni szeretnék, mert valóban vannak nagyon jó munkatársaink -, de ez nem mérvadó a hatékonyság és eredményesség szempontjából.
efficiency (és: cogency)
efficiency (és: efficacy)
When working with midget impingers under the conditions described in section 6.1, the absorption efficiency has been found to be better than 98 %.
A 6.1. szakaszban leírt feltételek mellett kisméretű ütköztetőkkel való munkavégzéskor a megállapított abszorpciós hatásfok jobb, mint 98%.
The increase in productivity may be partially explained by the investments aimed at improving efficiency of existing equipments as stated in recital (102) above.
A termelékenység növekedése részben a meglévő felszerelések hatékonyságának javítására irányuló befektetésekkel magyarázható a (102) preambulumbekezdésben leírtak szerint.

Példamondatok a(z) "efficiency" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Elnök úr, üdvözlöm az energiahatékonysági cselekvési tervről szóló jelentést.
Englishthe existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
jelenleg a hét képviselőcsoport léte nem okoz számottevő hatékonysági problémákat;
EnglishEnergy efficiency in tyre manufacture must not be allowed to override safety.
Az energiahatékonyság a gumiabroncsgyártásban nem bírálhatja felül a biztonságot.
EnglishThe Captain's order was dispassionate, and it was obeyed with quick efficiency.
A kapitány szenvtelen hangon adta ki a parancsot, és gyorsan engedelmeskedtek neki.
EnglishIt is well known that there is a huge potential for energy efficiency in buildings.
Ismeretes, hogy hatalmas energiahatékonysági lehetőséget rejtenek az épületek.
EnglishWe agree on the crucial importance of energy savings and energy efficiency.
Egyetértünk az energiatakarékosság és az energiahatékonyság döntő fontosságában.
EnglishIn this case, the question is related to the electricity used and its efficiency.
Ebben az esetben a felhasznált villamos energiáról és annak hatékonyságáról van szó.
EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
A hatékony működés érdekében arra kérem a Házat, hogy támogassa a 10. módosítást.
EnglishShe paused and then said with a kind of brisk efficiency, I think it had better be me.
Szünetet tartott, majd hirtelen hozzáfűzte: Talán jobb lenne, ha velem beszélne.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése (
EnglishThen energy efficiency will not only be about speeches but also about facts.
Ekkor az energiahatékonyság nem csak a beszédről, hanem a tettekről is fog szólni.
EnglishThe quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Az iskolai környezet és a tanítás minősége nélkülözhetetlen a hatékonysághoz.
EnglishAt EU level, we are still facing the problem of measuring energy efficiency.
Az EU szintjén továbbra is megoldatlan az energiahatékonyság mérésének problémája.
EnglishIt seems that the efficiency of controls could be improved in certain areas.
Úgy tűnik, hogy az ellenőrzések hatékonysága növelhető lenne bizonyos területeken.
EnglishFifty-five per cent of all CO2 reductions will come from energy efficiency.
A szén-dioxid-kibocsátás összes csökkentésének 55 %-át adja az energiahatékonyság.
EnglishThey will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
A magas árak eltérítenek a túlzott fogyasztástól, és hatékonyságra késztetnek.
EnglishThe figure of 20% energy efficiency has not been mentioned enough in recent months.
Nem említettük eleget a 20%-os energiahatékonyságot az elmúlt hónapok során.
EnglishEnergy efficiency will therefore be the next item on the agenda for both of us.
Ezért az energiahatékonyság lesz a következő napirendi pont valamennyiünk napirendjén.
EnglishThis is a very important document which is part of an energy efficiency package.
Rendkívül fontos az energiahatékonysági csomag részét képező dokumentum.
EnglishImproved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.
Ezen a területen a energiahatékonyság előmozdítása központi és létfontosságú projekt.

Szinonimák (angolul) a(z) efficiently szóra:

efficiently
efficient
English