EN

ease {főnév}

volume_up
At ease, Patrick, General Elliott said, smiling.
- Csak nyugalom, Patrick - mondta mosolyogva Elliott tábornok.
A feeling of calm and ease settled over her as soon as she had it cradled in her arms.
Nyugalom és békesség szállta meg, amint kebléhez szoríthatta.
Romey sank low into the seat with his beefy head straight back and eyes closed, completely at ease.
- Romey mélyen belesüppedt az ülésbe, húsos fejét hátratámasztotta, szemét lecsukta - maga volt a megtestesült nyugalom.
I could not help laughing at the ease with which he explained his process of deduction.
Most is, mint mindig, megnevettetett az a játszi könnyedség, amellyel felvázolta gondolatmenetét.
Hannan Mosag had been speaking quietly with Rhulad, conveying an ease with his new role that Trull knew was intended to calm the witnesses gathered here.
Hannan Moszang halk eszmecserét folytatott Rhulanddal, s a könnyedség, amivel új helyzetét viselte, az egybegyűltek megnyugtatására szolgált Trull ezt jól tudta.
Helen was by nature everything that poor Charlie struggled to be: impeccably well-mannered, sophisticated, graceful, at ease and confident in any situation.
Benne testesült meg minden, ami Charlie lenni szeretett volna: csak úgy áradt belőle a kifogástalan modor, a kifinomultság, a kecsesség, a könnyedség és a magabiztosság.
The fear eased, replaced by sudden relief at the familiar sight of his brother.
Félelme enyhült, helyét hirtelen megkönnyebbülés foglalta el testvére ismerős vonásai láttán.

Példamondatok a(z) "ease" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEither you or Rogers could have administered a fatal dose with the greatest ease.
Ön is, Rogers is csakugyan könnyen beadhatott halált okozó adagot az asszonynak.
EnglishThese polls are mainly taken in the cities, said Monk, for ease and convenience.
- Ezeket a közvélemény-kutatásokat többnyire városokban tartják - mondta Monk.
EnglishHe was soiled all over, and seemed rather limp and in a strange misery of ease.
Tetőtől talpig mocskos volt, és valami nyugodt reménytelenséget sugárzott magából.
EnglishHe was not shy from ignorance, nor from being ill at ease, nor from any defect.
Félénksége nem tudatlanságból, nem félszegségből, nem is testi hibából fakadt.
EnglishSuspensions : colour ; where settlement occurs, the ease of re-suspendability.
Szuszpenziók: szín; ahol ülepedés történik, az újra-szuszpendálás könnyedsége.
EnglishDismount and kneel before me, that I may strike off your head with fullest ease.
Szállj le a lovadról, és térdelj le előttem, hogy könnyebben lecsaphassam a fejedet!
EnglishI PARK QUIETLY behind the long Cadillac, and ease from my car without a sound.
Csöndben leparkolok a hosszú Cadillac mögött, és hang nélkül kiszállok a kocsiból.
EnglishGimli stood ill at ease, frowning, but Éomer came up to him, leading his horse.
Gimli komor képpel toporgott, de odajött hozzá Éomer, száron vezetve a lovát.
EnglishAt least as much as Gordons speech, Denas letter had made the man ill at ease.
Dena levele miatt legalább annyira kínosan érezte magát, mint Gordon beszéde miatt.
EnglishHe was young, energetic, and had an infectious smile that instantly put one at ease.
Fiatal volt, energikus, és ragadós mosolyától tüstént jókedvre derült az ember.
EnglishHe grabbed her hands, but she wrenched loose with an ease that startled him.
Elkapta a kezét, de a kislány kirántotta, de olyan erővel, hogy a férfi elképedt.
EnglishHe slipped through the cordon with ease, and started his exploration of the town.
Grillo könnyedén átcsusszant a kordonon, és megkezdte a város felfedezését.
EnglishSuch a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
Ez a fordulat az országhoz fűződő mindenfajta kapcsolat kiépítését segítené.
EnglishBut though the food and wine had put him at his ease, he had not lost all his caution.
S bár az evéstől, ivástól feloldódott, az óvatosságról mégsem feledkezett meg.
EnglishHis buttocks whispered along the hardwood boards with ghastly, frictionless ease.
Ülepe hátborzongató könnyedséggel siklott tova a keményfa padlódeszkákon.
EnglishToshio finished the job quickly, with the unconscious ease of long practice.
Toshio gyorsan végzett, a hosszú gyakorlat öntudatlan könnyedségével végezte munkáját.
EnglishSuddenly bucking, trashing, kicking, she tried to rise, but he shoved her back with ease.
Dobálta magát, rúgott, megpróbált felülni, de Bruno könnyedén hanyatt taszította.
EnglishThese magics should enable you to slay with ease any War Wizards who come hunting you.
Ezekkel a varázslatokkal bármelyik harci varázslóval elbánhatsz, aki üldözőbe venne.
EnglishAfter the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
A tegnap esti bejelentés után valós remény volt arra, hogy enyhül a helyzet.
EnglishIf there was going to be creeping about or fighting, he'd best be more at ease.
Ha lopakodni vagy harcolni kell, akkor legalább ezzel ne legyen gondja.