EN

eager {melléknév}

volume_up
He whistled in eager anticipation of an end to the tedious chase.
Mohó várakozással füttyentett; már alig várta a menet végét.
Her eyes were bright and her mouth looked sensual and eager, watching us.
Szeme csillogott, szája érzéki és mohó volt, miközben bennünket figyelt.
He turned and set off down the passageway, taking the bold, eager strides of a hero.
Megfordult, és elindult lefelé a járatban, a hősök merész és mohó lépteivel.
March was a young eager beaver, very much one of Harcourt-Smiths protégés.
March amolyan ifjú buzgó mócsing, a Harcourt-Smith fajtájából.
They were on alert now, a fact which their eager young lieutenant was taking seriously.
Most harci készültségben voltak, amit a fiatal és buzgó hadnagy nagyon komolyan vett.
Pierce was looking at him with a kind of eager gratitude.
Pierce alázatos és buzgó hálával teli szemmel nézett rá vissza.
A few eager cries came up from the great mottled and scattered assemblage.
Szórványosan lelkes kiáltások hallatszottak a szedett-vedett sokaságból.
I looked at the eager excited expression of the Guardian, our Father Superior.
Aztán a gvárdiánra, a mi izgatott, lelkes rendfőnök atyánkra néztem.
Nodding and smiling, the eager American businessman, Monk did so.
Monk, a lelkes amerikai üzletember mosolyogva kinyitotta.
Michael had perpetually a waiting list of eager customers.
Michael várólistájáról sohasem fogytak ki a türelmetlen megrendelők.
He was eager, impatient, beckoning, so that Roger went to him.
Türelmetlen és ideges volt, magához intette Rogert.
A türelmetlen suttogásra a felügyelő összerezzent.
The workers were mostly young, eager members of the Komsomol.
A munkások többnyire fiatalok voltak, a Komszomol tettekre éhes tagjai.
Why were there so many spokes hungry for your fingers, so many gears eager to grab for your guts?
Miért van olyan sok küllő, amely az ujjaidra éhes, olyan sok fogaskerék, amely mohón kapna a beleid után?
The girls had been playing volleyball in Period One, and their morning sweat was light and eager.
A lányok röplabdáztak az első órában, reggeli verítékük könnyű volt és fanyar.
Uther is far too eager for the purple of a Caesar to suit me, but all in all he is better than Lot, so if it should come to a choice of sour apples ...
Uther túlságosan is vágyik a császári bíborra, de Lotnál mégis jobb, így hát, ha választanom kell két savanyú alma között...
A foul stench began to rise from the terrible battlefield, and scavengers that flew and crawled appeared with shrill, eager cries to feast.
Fokozatosan orrfacsaró bűz emelkedett föl a borzalmas csatamezőről, megjelentek a szárnyas meg a négylábú dögevők, és éles, mohó kiáltozással nekiláttak a zabálásnak.
She was so delighted with her own cleverness, and so eager for his approval- Gordon felt a great, almost painful rush of tenderness.
nnyira el volt ragadtatva a saját éles elméjétől, és annyira várta a dicséretet, hogy Gordont elöntötte valami hatalmas, szinte fájó gyöngédség.
eager (és: virulent)

Példamondatok a(z) "eager" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
A fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
EnglishHis voice, for the first time in twenty years, had sounded eager, almost hungry.
A Maszkos hangja az utóbbi tizenkét év alatt először tűnt mohónak, szinte éhesnek.
EnglishConstant wasn't eager to fly back to Earth, and neither was his mate Beatrice.
Constant nem vágyott visszarepülni a Földre, hasonlóképpen a párja, Beatrice sem.
EnglishLong-dimmed memories stirred in the spider, and it climbed a tree in eager haste.
Valami régebbi emléktől vezérelve a pók mohó sietséggel mászott fel egy fára.
EnglishThey seem so eager, the guide concluded with what seemed to Hari a kind of pride.
- Hát igen- mormogta Hari, aki alig várta, hogy végre megszabadulhasson a fickótól.
EnglishOr one male being approached by several young virgins, all eager to bear his child.
Vagy több fiatal szűz rohant meg egy hímet, mert mind az ő gyerekét akarta hordani.
EnglishHe was most eager to be a service to the husband of an heiress from Saint-Domingue.
Boldog volt, hogy rendelkezésére állhat egy saint-domingue-i örökösnő hitvestársának.
EnglishAaron said that he was eager to explain everything, but now was not the time.
Aaron azt felelte, nagyon szívesen adna magyarázatot, de az idő most nem alkalmas rá.
EnglishI am eager to see what the Commission will produce for us in this regard.
Már alig várom, hogy ebben a vonatkozásban a Bizottság mit fog elénk terjeszteni.
EnglishAll of them were ready for the elusive human to appear, eager to destroy him.
Mindegyikük készen állt a dühítő ember megjelenésére és várták, hogy elpusztíthassák.
EnglishHe turned and set off down the passageway, taking the bold, eager strides of a hero.
Megfordult, és elindult lefelé a járatban, a hősök merész és mohó lépteivel.
EnglishWhen we were in the Eyrie they were eager enough to promote a common cause with Estcarp.
Amikor Sasfészekben jártunk, többször is hangoztatták, hogy Estcarppal tartanak.
EnglishHer face was haggard and thin and eager, stamped with the print of a recent horror.
Az arca sovány volt és beesett, a tekintete türelmetlen, de rémület is látszott rajta.
English'Foolishness, he muttered, and moved on, eager to reach the light above them.
Bolondság morogta, és megszaporázta a lépteit, hogy minél előbb kiérjenek a világosra.
EnglishAnd mages, eager to collect wraiths to enslave as their servants for eternity.
És mágusok, akik nagyon szeretnének pár szellemet a rabszolgájukká tenni!
EnglishNow they were inside and eager to begin the bloodletting that had been promised them.
Most már bent voltak és alig várták, hogy belevethessék magukat az ígért vérfürdőbe.
EnglishMy mother was eager to examine the Mexicans and ask me about their traveling conditions.
Anyám már alig várta, hogy lássa a mexikóiakat, és kifaggasson, hogyan utaztak.
EnglishHe headed toward the exit, eager to get out of there before he exploded.
Reszketett, a rikoltozás emléke még mindig ott vibrált az agyában, a csontjaiban.
EnglishThe route was not a long one, and Ivran-bold and eager-was moving swiftly.
Az út nem volt hosszú és Ivran - tekintetében mohó kegyetlenséggel - gyorsan haladt.
EnglishMr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
Audy úr, minden bizonnyal ez olyan terület, ahol az EBB kész a cselekvés folytatására.

Szinonimák (angolul) a(z) eager szóra:

eager
eagerly
English
eagerness