EN dreadful
volume_up
{melléknév}

dreadful (és: appalling, awful, dire, egregious)
This underlines the dreadful consequences for those suffering countries.
Ez kihangsúlyozza a szenvedő országok számára jelentkező szörnyű következményeket.
It was simply the first time that this has led to such a dreadful accident.
Ez egyszerűen csak az első olyan eset volt, ami ilyen szörnyű balesethez vezetett.
We cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Nem tűrhetjük az Ebadi asszonnyal szembeni szörnyű, gyalázatos üldöztetést.
It was dreadful behavior, so impolite, but she simply couldn't help herself.
Tudta ő, hogy borzasztó neveletlenség, mégse bírta rászorítani magát a kézfogásra.
I know all this seems rather dreadful, but it's not so bad really.
Tudom, hogy rettenetesnek tűnik ez az egész, de valójában nem is olyan borzasztó.
It's dreadful, said Miss Johnson, it's really dreadful.
Borzasztó volt! mondta Miss Johnson.
dreadful (és: awful, grim, hideous, horrible)
`It's really dreadful,' she muttered to herself, `the way all the creatures argue.
- Rettenetes - mormogta -, mennyire fontoskodnak ezek az állatok.
Dreadful to be pressing her with papers to sign.
Rettenetes, hogy éppen ilyenkor kell zaklatnia e papírok aláírásával.
How dreadful to spend one's life in this place, he thought.
De rettenetes, hogy valaki egy ilyen helyen élje le az életét, gondolta Marklin.
It would be days before Udinaas had rid himself of that cloying, dreadful taste.
Udinász tudta, hogy napokba telik, mire legyőzi az elmúlás félelmetes szagát.
'That's a dreadful story, Sir Sparhawk,' Bergsten said in his deep voice.
Ez félelmetes történet, Sir Sparhawk mondta mély hangon Bergsten.
The phantom had at last left him, and even its absence seemed dreadful.
A fantom végre elhagyta, és most távolléte is félelmetes volt.
Hova tűnt az ijesztő szellem? kérdeztem.
Meantime the state of the Empire was dreadful.
Ijesztő állapotok uralkodtak a birodalomban.
It's a dreadful thing to linger so on Marius, to extract that one radiant figure from the tale.
Ijesztő, hogy ennyire Marius körül forognak a gondolataim, hogy így kihasítok a meséből egyetlen fénylő alakot.
A howl went up from the crowd on the Stairs at the dreadful spectacle.
A rémítő látványra üvöltés harsant a tömegből.
Rémítő állapotban volt.
Germany and Russia are acting over the heads of other countries, which will not be offered any gas, and that too is dreadful.
Németország és Oroszország más országok feje fölött dönt, melyek nem kapnak majd földgázt, és ez felettébb rémítő.
dreadful (és: dreaded)
...from the would-be ravishings of her dreadful uncle.
...rettegett perverz nagybátyja karmaiból.
Today, however, this dreadful communist system has collapsed and the Warsaw Pact has been dissolved.
Ma azonban ez a rettegett kommunista rendszer összeomlott és a Varsói Szerződés felbomlott.
dreadful (és: awful, desperate, hideous, huge)
dreadful
dreadful

Szinonimák (angolul) a(z) dreadful szóra:

dreadful
dread

Példamondatok a(z) "dreadful" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd some anger boiled in him again, something too dreadful for him to control.
Õbenne megint fortyogott a harag, túlságosan ijesztően, semhogy fékezhette volna.
EnglishI held the shoulders still, though the body had suddenly given a dreadful lurch.
A vállakat leszorítottam, de a test váratlanul és vérfagyasztóan megrándult.
EnglishIt becomes even more dreadful if it is not exceptional crimes that are penalised.
A halálbüntetés még borzasztóbb, ha nem rendkívüli bűncselekményeket büntetnek vele.
EnglishWe all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Mind megtettük más, elhagytunk egy helyet, mert a hang annyira rémes volt.
EnglishI had now a new scene of life upon my hands, and a dreadful appearance it had.
Most új fejezete nyílott életemnek, méghozzá eléggé fenyegetőnek ígérkezett.
EnglishAs Amanda told our 'undercover' society investigator later, `It was simply dreadful.
Egyszerűen borzalmas volt mesélte később Amanda titkos társasági ügynökünknek.
EnglishWhat I remembered from that long ago night was something harsher and more dreadful.
Abból a réges-régi éjszakából valami nyersebbre, félelmetesebbre emlékeztem.
EnglishBut what followed from the Emperor was more dreadful than I ever dreamed.
Hanem amit a császár tett, az borzasztóbb volt annál, amit képzelni mertem volna.
EnglishWith each of these dreadful relics was a lead tablet on which was Germanicus's name.
Mindegyik hullának nyakára ólomtábla volt erősítve, s a táblán Germanicus neve volt.
EnglishCould something as dreadful as this draw you from your solitude, or do I ask too much?
Rábírhat-e ez a szörnyűség, hogy kimozdulj magányodból, vagy túl sokat kérek?
EnglishI suppose one always feels like that afterward when something dreadful has occurred.
De ha sejtettem volna, mi történik, dehogyis mondtam volna neki ilyesmiket.
EnglishDoubts slid into Madoucs mind; could it be she was making a foolish, dreadful mistake?
Madoucban kétségek ébredtek; lehetséges, hogy óriási hibát készül elkövetni?
EnglishWhat could be so dreadful in Brett's acted-out dream of feeding his dog?
Mi olyan rémes abban, hogy Brett álmában eljátssza, hogy megeteti a kutyáját?
EnglishFather, you don't think Ramsey really did these dreadful things, do you?
Apám, ugye te sem hiszed, hogy Ramsey követte el azokat a borzalmas tetteket?
EnglishThe victory of the Elenes was complete, but not without dreadful cost.
Az elének tehát fényes győzelmet arattak, de nagy árat kellett érte fizetniük.
EnglishShe knew it was true and accepted it with an ease that was dreadful.
Tudta, hogy így van, és olyan könnyedén fogadta el, hogy maga is megrémült tőle.
EnglishBut to return to my particular observations during this dreadful part of the visitation.
De hadd térjek vissza a dögvész legszörnyűbb öldöklése idején tett megfigyeléseimre.
EnglishIt is easy for me to be so, for every event of that dreadful time is seared into my memory.
Hogyan is tehetném, hiszen annak az éjszakának még most is kísért minden perce!
EnglishThey left me in Constantinople, and I can't say that it came to me as a dreadful surprise.
Otthagytak Constantinopolisban, és nem mondhatom, hogy olyan nagyon megleptek vele.
EnglishShe had the body and face of a sixteen-year -old, but her eyes were dreadful.
A teste és az arca olyan volt, mint egy tizenhat éves lányé, de a tekintetétől megrémültem.