EN

to draw on {ige}

volume_up
Draw nigh to God: and he will draw nigh to you.
Közeledjetek az Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok.
At the far side of the cell, Panamon Creel watched the black-robed figure draw nearer to Shea.
Panamon Creel a cella túlsó végéből figyelte, ahogy a fekete köpenyes alak közeledik Sheához.
rávesz vkit vmi megtételére
to draw on (és: to dip, to draw)
The army would draw its confidence from him.
A hadsereg a királyból merít hitet.
to draw on
to draw on
váltót intézvényez vkire
to draw on
Draw nigh to God: and he will draw nigh to you.
Közeledjetek az Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok.
At the far side of the cell, Panamon Creel watched the black-robed figure draw nearer to Shea.
Panamon Creel a cella túlsó végéből figyelte, ahogy a fekete köpenyes alak közeledik Sheához.

Példamondatok a(z) "to draw on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is more than a jest, Gwen, said Arthur, sitting to draw off his leather hose.
- Ez több, mint tréfa, Gwen - ült le az ágyra Arthur, hogy lehúzza bőrnadrágját.
EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Egyes szereplők politikai tőkét próbálnak kovácsolni a Bhutto elleni merényletből.
EnglishI would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
De szeretném előtte felhívni a figyelmet az utolsó pontra: a biztonság kérdésére.
EnglishHowever, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Viszont fölhívnám a figyelmet az atipikus munkavégzés formáinak szabályozására.
EnglishHowever, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
Ugyanakkor már most levonhatunk a jövőben talán hasznunkra válható következtetést.
EnglishBut there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Egy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
EnglishThat's an example, I think, for us to look at and for us to draw comfort from.
Szerintem ez egy olyan példa, amit érdemes megnézni, és reménykedésre ad okot.
EnglishNot a word more could I draw from him until we were back at the trainer's house.
De míg csak meg nem érkeztünk az idomár házához, egy szót sem tudtam kihúzni belőle.
EnglishHowever, to draw up a good European energy policy, you need a good database.
A jó európai energiapolitika előkészítéséhez azonban jó adatbázisra van szükség.
EnglishI would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
Szeretném felhívni figyelmüket azokra a kérdésekre, amelyeket itt nem vitattunk meg.
EnglishThis propensity is on the increase as the elections to Parliament draw nearer.
És ez a hajlam az európai parlamenti választások közeledtével egyre fokozódik.
EnglishThe Member States shall draw up and communicate to the Commission lists of:
(1) A tagállamok összeállítják és közlik a Bizottsággal a következő listákat:
EnglishTo draw a segment that is based on an ellipse, hold down Shift while you drag.
Ellipszisszelet rajzolásához a kezdeti húzáskor nyomja le a Shift billentyűt.
EnglishWhat mattered was that Henry felt he could draw a bona fide deduction at last.
Az számított, hogy Henry úgy érezte, végre képes levonni egy komoly következtetést.
EnglishBut when they reassembled several miles beyond the draw, six among them were missing.
De amikor több mérfölddel a szoros után összeverődtek, hatan hiányoztak közülük.
EnglishBut you keep coming back to one thing you're proud of: you could really draw.
De egy dologra újra és újra visszatér, amire büszke: hogy tényleg tudott rajzolni.
EnglishThat's bad, he was saying, bad for business, but where you going to draw the line?
Ez bizony baj mondta éppen , nem tesz jót az üzletnek, de hát mindennek van határa.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Azt is fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmünket az elektromágneses sugárzásra.
EnglishI draw your attention to this and I hope that the spirit of cooperation will remain.
Felhívom erre a figyelmüket, és remélem, hogy az együttműködés szelleme megmarad.
English(PL) Mr President, I should like to draw attention to two issues in this debate.
(PL) Elnök úr, ebben a vitában két kérdésre szeretném a figyelmet felhívni.

Hasonló fordítások a(z) "to draw on" szóra magyarul

on
on határozószó
draw főnév