angol-magyar fordítás erre a szóra: demand

EN

"demand" magyar fordítás

EN demand
volume_up
{főnév}

1. általános

There is no demand from our citizens for transnational politicians.
Polgáraink részéről nincs igény transznacionális politikusokra.
There will be no demand for Acquitors in the foreseeable future, Seren Pedac.
Igen, a közeljövőben bizonyos, hogy nem lesz igény Akvitorokra, Szerén Pedak.
It is right that the demand for 'solidarity between the generations' has been raised.
Helyes, hogy szóba került az igény a "generációk közötti szolidaritásra.”
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Ez egy felháborító követelés, amelyet a Cseh Köztársaság semmiképpen sem teljesíthet.
You cannot enforce this insane demand! declared Dildahl.
- Nem kényszeríthetnek egy ilyen őrült követelés teljesítésére! - jelentette ki Dildahl.
Now, that is a fundamental demand which we are dealing with here.
Ez pedig egy alapvető követelés, amivel most foglalkozunk.
demand (és: appeal, petition, request, suit)
This demand is a humanitarian rather than a technical demand.
Ez a kérés inkább humanitárius, mint technikai jellegű.
That is a very practical demand from Parliament. It is not a plan of action; it is practical action.
Ez igen praktikus kérés a Parlament részéről, ez nem cselekvési terv, hanem egy praktikus intézkedés.
It's the last demand I shall ever make on you.
Ez az utolsó kérés, amit hozzád intézek.

2. közgazdaságtan

demand
A high demand for services is a characteristic feature of developed economies.
A szolgáltatások iránti nagy kereslet a fejlett gazdaságok jellegzetessége.
It is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Az árfolyamokat bármely időpontban a kereslet-kínálat törvénye határozza meg.
Demand is a key word as regards the combating of trafficking in human beings.
A kereslet kulcsszó az emberkereskedelem elleni küzdelem vonatkozásában.

Szinonimák (angolul) a(z) demand szóra:

demand

Példamondatok a(z) "demand" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe security of energy supply and demand is a key component of our relationship.
Kapcsolatunk alapvető eleme az energiaellátás biztonsága és az energiaszükséglet.
EnglishThe governor told him of the noon demand of the terrorists on board the Freya.
Az igazgató elmondta neki a Freya fedélzetén tartózkodó terroristák követelését.
EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
A bizonytalan fogyasztói és ingatlanhitelek egyre nagyobb likviditást igényeltek.
EnglishYou can't just barge in here and demand to see the president of this company.
Nem lehet csak úgy berontani ide azzal, hogy a vállalat elnökével akar beszélni.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Ismétlem: átláthatóságot követelünk, és világos és szigorú szabályozást akarunk.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
És várd el, hogy akik tanítanak téged, ők is ismerjék el, és ünnepeljék őket.
EnglishParliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
A Parlament az Opel Europe valamennyi munkavállalója nevében ragaszkodni fog ehhez.
EnglishWe must demand reciprocity and access to foreign markets for our own products.
Követelnünk kell a kölcsönösséget és termékeink hozzáférését a külföldi piacokhoz.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Ezután, mire felfedezik, hogy csalásról van szó, megkapják a fizetési felszólítást.
EnglishOur interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
A Lisszaboni Szerződés 290. cikkére adott értelmezésünk indokolja kérésünket.
EnglishIt was this buoyant charm among other things which kept him perpetually in demand.
Többek között éppen ez a könnyed csáberő az, ami még mindig ilyen kívánatossá teszi.
EnglishUpton traced you here and he came to you with his demand--not to your husband.
Upton kinyomozta, hogy maga itt van és a követelésével magához jött, nem a férjéhez.
EnglishIt is clear that we have to produce more because demand also has to be covered.
Az egyértelmű, hogy növelni kell a termelést, mert a keresletet is ki kell elégíteni.
EnglishTo demand that the criminal US embargo against Cuba be lifted immediately.
Követeljék az USA Kuba elleni törvénytelen embargójának azonnali megszüntetését.
EnglishFurthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Ezenkívül ez a díj jelentősen csökkentheti a közúti közlekedés iránti keresletet.
EnglishI'm the assistant night manager, and I demand to know what you're doing here.
- Az étterem vezetőhelyettese vagyok, és szeretném tudni, mit csinálnak itt.
EnglishHis demand was followed by the sound of splintering wood as he kicked at the door.
Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte, amint a fiú berúgta az ajtót.
EnglishIt is important for all of us that the demand for timber is satisfied in future, too.
Mindannyiunk számára fontos, hogy a jövőben is kielégítsék a fa iránti keresletet.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Követelnünk kell Dawit Isaak azonnali szabadon bocsátását a pénzügyi segélyért cserébe.
EnglishAmong the tribes, in every village, the sorcerors awakening to the new emperors demand.
Minden törzs minden falujában felébredtek a varázslók az új császár parancsára.