EN

decent {melléknév}

volume_up
A decent job needs to ensure a decent living.
A tisztességes munkának tisztességes megélhetést kell biztosítania.
Many of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
Anyagainkban gyakran használjuk az olyan kifejezéseket, hogy "tisztességes munka” és "tisztességes foglalkozás”.
Europeans dread losing their jobs and expect decent treatment.
Az európaiak félnek munkájuk elvesztésétől, és tisztességes bánásmódot várnak el.
The Spanish Government had at last succeeded in producing a decent bomb.
A spanyol kormánynak végül sikerült egészen rendes kézigránátot gyártania.
If she's a decent sort, said Alexander for the third time.
Persze ha a mostohám rendes nő lenne... - mondta Alexander ezúttal harmadszor.
It is a logical contradiction which we need to cover with the terms imposed by decent work.
Ez logikai ellentmondás, amelyet rendes munkával kidolgozott rendelkezésekkel kell megoldanunk.
The Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
A Bizottság megadta a megfelelő lökést az ügynek, amely azonban tanácsi szinten elvérzett.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Biztos vagyok benne, hogy ebben a kérdésben is képesek leszünk megfelelő megegyezést találni.
Decent living obviously involves decent housing.
A tisztességes életkörülmények nyilvánvalóan a megfelelő lakhatási körülményeket is magukban foglalják.
Ez egy tűrhető "fedősztori".
Consumer Reports rated it a best buy-- good reliability, decent gas mileage... and pretty good crash test scores for a convertible.
A Teszt Magazin a legjobb vételnek tartja-- jó megbízhatóság, tűrhető fogyasztás... és nagyon jó törési pontszám egy coupe-tól.
The local bread, everyone said, was decent, if not exactly the Wonder Bread that American children had been raised on.
A moszkvai kenyérről mindenki azt mondta, hogy egészen tűrhető, de azért mégsem a Wonder Bread, amelyen az amerikai gyerekek felnőnek.
I think it would be more decent, said Percival.
Szerintem, úgy volna illő jelentette ki Percival.
She put them on, feeling swamped in the shirt, but at least decent.
Felöltözködött, az ing lötyögött rajta, de legalább fedte, ahol illő.

Példamondatok a(z) "decent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAlso of exceptional importance is the 'guaranteeing a decent pension' initiative.
Rendkívüli jelentőséggel bír a "méltányos nyugdíj biztosítása” kezdeményezés is.
EnglishChildren, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.
Az elárvult, elveszett gyermekek oktatása nem biztosított, jövőjük kilátástalan.
EnglishHe knew this guard-his name was Zhou Jingjin-and he seemed a decent enough chap.
Ismerte ezt az őrt, Csou Csingjin volt a neve, és eléggé rendes fickónak tűnt.
EnglishAnd they think it's decent speculation, but not something to bet the ranch on.
És úgy vélik, hogy használható elmélkedések, de azért nem tennék rá a nyakukat.
EnglishHe needed some sun, no doubt of that, and decent exercise out in the open air.
Kétségtelenül napfényre van szüksége, s hogy a friss levegőn edzéseket tartson.
EnglishA decent imitation, especially at four in the morning when no one was watching.
Ügyes kis utánzat, különösképpen hajnali négykor, amikor senki sem figyel rá.
EnglishHe has been a good boy up to now, and will be a sturdy and decent man in due time.
Mind ez ideig jó gyerek volt, és idővel derék, tisztességes ember lesz belőle.
EnglishAt least she wasn't making him take the Metro today, they observed; decent of her.
De ma legalább nem kényszeríti rá férjét, hogy metrózzon, jegyezték meg; szép tőle.
EnglishHari said, And only with a decent theory of the future can you see what is necessary.
- Csak a jövő pontos ismeretében lehet tudni, mi szükséges egy társadalomnak.
EnglishNobody's going to go over and see if that child's really getting a decent education.'
Senki se megy át, és nem néz utána, tisztességes oktatást kap-e az a gyermek.
EnglishChina may never get a decent trade agreement if this crap keeps going on.
Sohasem lesz normális kereskedelmi egyezményünk Kínával, ha ez így folytatódik.
EnglishYou just can't count on good grades to get into a decent school anymore.
Mostanában már nem csak a jó jegyek számítanak egy rendes suliba jelentkezéskor.
EnglishEvery decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Az elmúlt hetek természeti katasztrófái a Távol-Keleten minden jóérzésű embert megráztak.
EnglishParagraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
A 32. bekezdés méltányos minimálbér bevezetéséről beszél, tagállami szinten.
EnglishBoaz, when he straightened up, was a wise, decent, weeping, brown Hercules.
Boaz, amint felegyenesedett, bölcs, tisztes, könnyező, barna Herkules volt.
EnglishOnly a single fortress put up a decent resistance: it was the one held by Cassius.
Csak egyetlenegy erődítmény mutatott tisztességes ellenállást: Cassiusé.
English'Seems a decent sort,' Bert said as the guard was brought to attention in the guardroom.
Derék fickónak látszik jegyezte meg Bert, miközben az őr tisztelgett az őrszobában.
EnglishThis was, it had always thought, a clean, decent and honourable way to die.
Ez relatíve tiszta és méltóságteljes módja a halálnak, legalábbis mindig így gondolta.
EnglishKurtz, a pretty decent storyteller, took them back to Kansas during the Korean conflict.
Kurtz, aki jól tudott mesélni, visszavitte őket a koreai háború idejének Kansasába.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Az elítélteket Sierra Leonéban nem lehet hosszabb időre rács mögé juttatni.