EN cycle
volume_up
{főnév}

cycle (és: circle, period, turnover)
This area offers great opportunities for breaking the cycle of poverty.
Ezen terület kiemelkedő lehetőségeket hordoz a szegénységi ciklus megtörésére.
His mother's thirst for vengeance followed a predictable cycle.
Amikor anyja bosszúvágya beteljesült, mindig egy ismétlődő hangulati ciklus következett.
This is the end of a cycle that began with the Santer Commission, which resigned in 1999.
Ezzel lezárul a Santer-Bizottság 1999-es lemondásával kezdődött ciklus.
cycle (és: age, epoch, era, estate)
volume_up
kor {fn}
It is the culmination of the full six-year Grand Cycle, on the Fire Planet itself.
Ebben az eseményben csúcsosodik ki a hat éve tartó Nagy Kör, amit a Tűz Bolygón tartanak.
We hope that this cycle is not beginning again and that Mrs Otunbayeva has a different approach.
Reméljük, hogy nem ez a kör kezdődik újra, és Otunbajeva asszony más szemlélettel rendelkezik.
And it becomes this dangerous cycle.
És ebből aztán egy ördögi kör lesz.
cycle (és: circle, circuit, loop, range)
It is the culmination of the full six-year Grand Cycle, on the Fire Planet itself.
Ebben az eseményben csúcsosodik ki a hat éve tartó Nagy Kör, amit a Tűz Bolygón tartanak.
We hope that this cycle is not beginning again and that Mrs Otunbayeva has a different approach.
Reméljük, hogy nem ez a kör kezdődik újra, és Otunbajeva asszony más szemlélettel rendelkezik.
And it becomes this dangerous cycle.
És ebből aztán egy ördögi kör lesz.
So this was obviously an organic city, part of an organic cycle.
Tehát ez nyílvánvalóan egy organikus város volt, egy organikus körforgás része.
The cycle was repeated a dozen times, until it was plain that the ship would only bash itself to pieces.
Tucatszor ismétlődött a körforgás, míg tisztán nem látták, hogy csak a hajó fog így darabokra törni.
Ez egy halálos körforgás.
In practice, the protection period would be closely based on the life cycle of the complex product.
A gyakorlatban az oltalmi időszak szorosan függ az összetett termék életciklusától.
The first three-year cycle following the mid-term review has almost ended and maybe a new adjustment is needed.
A félidős felülvizsgálatot követő első hároméves időszak majdnem befejeződött, és talán újabb kiigazításra van szükség.
the second difficulty is that, unfortunately, this negotiation is taking place when the fat-cat cycle has closed and we are being hard hit by the economic crisis.
a második nehézség pedig az, hogy erre a tárgyalásra sajnálatos módon éppen akkor kerül sor, amikor véget ért egy jó időszak, és súlyosan érint minket a gazdasági válság.
cycle
volume_up
ütem {fn} (motorban)
It's sticking up here around 1,950 cycles per second.
Látja, itt kb. megáll 1950 ütem per másodpercnél.
But yours is way down here in the normal vocal range... anywhere between 1,000 and 1,200 cycles per second.
De a magáé itt van lent, a normál hangterjedelemben... valahol 1000 és 1200 ütem per másodperc között.
cycle
cycle
cycle (és: epoch, era, period, time)
(CS) However utterly new and unique this era might appear, it is also true that the past witnessed great climate changes and cycles.
(CS) Bár ez a korszak teljesen újnak és kivételesnek tűnik, valójában a múltban már történtek nagy éghajlatváltozások és éghajlati ciklusok.
cycle (és: turnover)
cycle

Példamondatok a(z) "cycle" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat makes me think there's a source with a rapidly changing code-name cycle.
Ettől az az ötletem támad, létezik egy forrás, gyorsan változó kódnév ciklussal.
EnglishThe next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.
A stratégia következő ciklusa nem lehet pusztán egy újabb közigazgatási gyakorlat.
EnglishSo rainfall cycle and water regulation by rainforests at an ecosystem level.
Tehát esőciklus és a vízszabályozás az esőerdők által az ökoszisztéma szintjén.
EnglishHer crew of ten officers and sixty enlisted men was on a routine watch cycle.
A tízfőnyi tisztből és hatvan közlegényből álló legénység rutinőrséget adott.
English- monitoring of breeding pigs before their entry into the production cycle;
- a tenyészsertések nyomon követése a termelési ciklusba történő belépésük előtt;
EnglishHer cycle, predictable as always, was confirmed by her morning temperature.
Jack ma éjszaka egy újabb gyerekkel fogja megajándékozni, gondolta Cathy ujjongva.
EnglishTherefore, only the final figures for that cycle can be taken into account.
Ennélfogva csak annak a ciklusnak a végleges számadatait vehetjük figyelembe.
EnglishHis sleep cycle was almost in synch with Moscow, but his stomach wasn't quite sure yet.
Alvásciklusa szinte már összhangban volt Moszkvával, gyomra viszont távolról sem.
EnglishI am very pleased with this support for the second cycle of the Lisbon Strategy.
Nagyon örülök, hogy támogatják a lisszaboni stratégia második ciklusát.
EnglishThe two motor-cycle outriders dropped back to take up station at the rear of the convoy.
A két motorkerékpáros kísérő elmaradt mellőlük, és a konvoj végéhez csatlakozott.
EnglishIf I look at my cycle, seven years, one year sabbatical, it's 12.5 percent of my time.
Hogyha megézem a körforgást- 7 év, 1 év alkotói szabadság, ez 12.5 százaléka az idômnek.
EnglishThere is normally a 13 to 14-month laying cycle for hens that go into conventional cages.
A hagyományos ketrecekben tartott tyúkok esetében általában 13-14 hónap a tojóciklus.
EnglishThis cycle shall be repeated as many times as is necessary to saturate the walls.
Ezt a műveletet addig kell ismételni, amíg telítődnek a zsák falai.
EnglishThis cycle must be repeated for 30 days or until the ring breaks, whichever happens first.
A ciklust harminc napig, vagy ha előbb bekövetkezik, a gyűrű töréséig kell folytatni.
EnglishProbably we caught on to the cycle of the seasons by the third or fourth year.
Talán a harmadik-negyedik évben fogtuk föl az évszakok körforgását.
EnglishIt was right and proper that a biennial cycle should have been chosen for awarding the label.
Helyes és jó elgondolás volt, hogy a cím odaítélését egy kétéves időszakhoz kötik.
EnglishIt was simply a honey-comb paper rack turned out of temporal phrase with a single-cycle beat.
Egyszerű, rekeszes irattartó volt a széf, s a fénycsóva hol kialudt, hol kigyulladt.
EnglishTravel, then rest, and travel again, and each cycle brought new events.
Utazás, pihenés, újabb utazás és újabb pihenés, bár közben különböző események történtek.
EnglishEcodesign relates to the first stage in a product's life cycle.
A környezetbarát tervezés a termék életciklusának első szakaszához kapcsolódik.
EnglishWe purify the impure and return them to the holy cycle of the earth.
Megtisztítjuk a tisztátalant, és visszatérítjük a föld szent körforgásába.