EN course
volume_up
{főnév}

1. általános

Of course, however, this should be possible when completed.
De a folyamat befejezését követően természetesen ez is lehetséges lesz.
Dublin is, of course, related to this, but it is a parallel process.
Dublinnak persze köze van ehhez, de ez egy párhuzamos folyamat.
Of course, we have to see the completion of the process in the Czech Republic.
Természetesen meg kell várnunk, amíg a folyamat a Cseh Köztársaságban is a végére ér.
course (és: beam, cast, direction, drift)
Lt Solis, plot a course to rendezvous with the saucer section.
Solis hadnagy, irány az Enterprise másik része.
The right course of action is to decide on priority actions and objectives.
A megfelelő cselekvési irány az lehet, hogy meghatározzuk a kiemelt programokat és célkitűzéseket.
Range thirty-six thousand, course roughly two-nine-zero.
Távolság harminchatezer, irány durván kettőkilenc-nulla.
course
volume_up
fogás {fn} (étkezésnél)
Just then the sixth course ended, and we all had to get up and change seats.
Ekkor ért véget a hatodik fogás, és helyet kellett változtatnunk.
The main course arrived just then, and deep red wine filled the glasses.
A fő fogás még csak most érkezett, s mély tüzű vörösbort töltöttek, a poharakba.
This flexible approach must not skip a course: our cities.
Ebből a rugalmas megközelítésből nem maradhat ki egy fogás: a városaink.
course (és: route, track)
The Yawning Angel drew a course-probability cone through the galactic model it kept in its mind.
Az Ásító Angyal útirány-valószínségi kúpot szerkesztett a galaktikus modellen.
When will we say that this course is unacceptable?
Mikor mondjuk ki, hogy ez az útirány elfogadhatatlan?
Útirány a part, sebesség ötszáz csomó.
course (és: drift, procession, round, travel)
`We're assuming that an O.S. raider caught up with Nomad somewhere on course and let her have it.
Feltételezzük, hogy a külső szatelliták egyik rombolója érte utol menet közben, és futni hagyta a Nomádot.
I winked at one of them as I went past and got a not unfriendly grin; he recognized me, of course.
Arra menet odakacsintottam egyiküknek, és barátságtalannak nem nevezhető vigyorgás volt a válasz; természetesen megismert.
This was a job that was initiated a long time ago and during the course of which we have had significant moments of convergence and some moments of constructive discussion.
Ez a munka nagyon régen elkezdődött, menet közben pedig több olyan fontos pillanatunk akadt, amikor közeledtek az álláspontok, és volt néhány konstruktív szellemű vitánk is.
One cant hope for much improvement, of course, but some new treatment has made things a little easier for her.
Nem remélhetünk persze nagy javulást, de egy újfajta kezelés kissé könnyített rajta.
The issue of treatment-related costs is of course relevant, but that is simply a matter for those responsible for insuring others.
A kezelés költségeinek kérdése természetesen fontos, de csupán a biztosítással foglalkozókat érinti.
Doctors are responsible for treatment; they must also decide which medicines should be administered to the patient in the course of that treatment.
A kezelésért az orvosok felelősek; azt is nekik kell eldönteniük, hogy az adott kezelés során milyen gyógyszert szedjen a beteg.
First of all, Helen said, it's a totally unrealistic expectation to have for the course.
- Megokolása semmiképpen nem cseng egybe az előadássorozat céljával - mutatott rá Helen.
It asked, among other questions, why the students thought they were interested in this particular course.
A kérdések között szerepelt az is, minek készülnek a hallgatók, miért érdeklődnek az előadás-sorozat iránt.
course (és: drift, flow, flux, leak)
course
course
The huge slowly turning race-course looked a little like Tier itself, which took its name from its shape.
A hatalmas, méltóságteljesen rotáló versenypálya az Amfiteátrum kicsinyített mása is lehetne.

2. oktatás

course
Probably I'll take a refresher course in shorthand and typing.
Talán egy gyors-gépíró tanfolyam felfrissítené a régi képzettséget.
Of course, only during the course of the experiment.
01:01:26.97,01:01:31.56 Persze, csak a kísérleti tanfolyam közben.
Did it include a history of errors course?
Volt benne balesettörténeti tanfolyam?
course
He spooled forward to the spring semester for that course, and now he frowned with puzzlement.
A politikatudományi kurzus résztvevőinek a száma hatról ötre csökkent.
And he called this part of the course the X Factor, the potential of the human will.
És a kurzus ezen részét természetesen X Faktornak nevezte, az emberi akarat lehetőségeinek.
The grant for a one-year course is EUR 21 000, and EUR 42 000 for two years.
A támogatás összege egyéves kurzus esetén 21 000 EUR, két évre 42 000 EUR.

Példamondatok a(z) "course" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
Ez üdvözlendő fejlemény, de természetesen további intézkedésekre is szükség van.
EnglishIt was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
EnglishAh, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
Titokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
EnglishShe is excited about her baby, and of course they have deluged her with presents.
Boldogan várja a babáját, és a rokonság természetesen elárasztotta ajándékokkal.
EnglishOf course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
Nyilvánvalóan volt néhány konfliktus, amelyek közül szeretnék kitérni néhányra.
EnglishI had an awful job getting the money, because of course I couldn't tell Percival.
Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam.
EnglishI am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
Természetesen a Szlovénia és Horvátország között fennálló határvitáról beszélek.
EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishAldrich Ames, by then still taking his Italian course, was on the smaller list.
Az akkor még olasz nyelvtanfolyamra járó Aldrich Ames a választottak közé került.
EnglishIt would be spotted by the deck watch, and of course the ship has a radar scanner.
A fedélzeti őőrség kiszúrná, és természetesen a hajónak van pásztázó radarja is.
EnglishAnd so, in the course of a life, the serpent was made to bow, to bend and twist.
Ezért van, hogy élete folyamán a gerinc-kígyó kénytelen meghajolni, megcsavarodni.
EnglishAnd so, of course, the murderer had to put that clothes peg on poor Gladys's nose.
Úgyhogy a gyilkosnak muszáj volt azt a ruhacsipeszt szegény Gladys orrára rakni.
EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Ha éberek vagyunk, ha tartjuk az irányt, helyreállíthatjuk az emberek bizalmát.
EnglishAnd, of course, there were the people she called in her mind the Four Suspects.
S persze ott vannak azok, akiket csak úgy nevez magában, hogy a négy gyanúsított.
EnglishI am convinced of this but, of course, I may be proven wrong by future events.
Erről meg vagyok győződve, de természetesen a jövőbeni események megcáfolhatnak.
EnglishI therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
Ezért úgy gondolom, hogy változtatnunk kell a KAP-on, de nem kell megszüntetni.
EnglishHowever, that also means of course that our currency will come under pressure.
Ez természetes azt is jelenti azonban, hogy nyomás nehezedik majd a valutánkra.
EnglishOf course by the time I came along, Katherine was a burnt-out, crazy old woman.
Persze, mire én a házhoz kerültem, Katherine már kiégett, bolond öregasszony volt.
EnglishSo of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
Amit persze magad nem tudsz jól megcsinálni, az sosem lesz elkészültnek mondható.