EN

to contribute [contributed|contributed] {ige}

volume_up
This should further contribute to ensuring transparency and legal certainty.
Ez is hozzájárul az átláthatóság és a jogbiztonság biztosításához.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
A várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez.
The only logical and defensible approach is for shipping to also contribute.
Az egyetlen logikus és védhető megközelítés, ha a hajózás is hozzájárul.
The resulting fixed abode contributes to denser human populations by permitting a shortened birth interval.
Az állandó lakóhely pedig hozzájárul a népesség növekedéséhez azáltal, hogy lehetőséget ad a többszöri szülésre.
Today France, which contributes 16% of European budget revenue, is giving more and more but receiving less and less.
Ma Franciaország, amely az európai költségvetési bevételeknek 16%-át adja, egyre többet ad, és egyre kevesebbet kap.
On the contrary, rapid economic growth even seems to give these regimes legitimacy and to contribute to the stabilisation of their power.
Épp ellenkezőleg: úgy tűnik, hogy a gyors gazdasági növekedés még legitimitást is ad ezeknek a rezsimeknek és hozzájárul hatalmuk stabilizálásához.

Példamondatok a(z) "to contribute" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis certainly would not contribute to the reduction of CO2, quite the contrary.
Mindez nyilvánvalóan nem a CO2 csökkentéséhez járul hozzá, hanem épp ellenkezőleg.
EnglishProduct marking can contribute to a growth in exports from developing countries.
A termékjelölés hozzájárulhat a fejlődő országokból származó export növekedéséhez.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Feltételezem ezért, hogy az Európai Parlament aktívan hozzá fog járulni ehhez.
EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
Ebben az esetben a tagállamoknak legfeljebb GNI-jük 1%-át kellene befizetniük.
EnglishIndeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
A mi véleményünk az, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a válság megoldásához.
EnglishI am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
Ezért nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy hozzájáruljak ehhez a vitához.
EnglishUse the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!
Ragadd meg a lehetőséget, és járulj hozzá tevékenyen a demokrácia fejlődéséhez!
EnglishReliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Ehhez azonban nem lesz elég, ha kizárólag Goldstone bíró jelentésére támaszkodunk.
EnglishThis is a good way for biogas to contribute towards countering climate change.
Ez jó módja annak, hogy a biogáz hozzájáruljon a klímaváltozás elleni fellépéshez.
EnglishThe Strategic Energy Technology Plan aims to contribute to precisely this goal.
A stratégiai energiatechnológiai terv pont ehhez a célhoz kíván hozzájárulni.
EnglishThis will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
Ez jelentősen hozzá fog járulni az infláció fenntarthatóságához Szlovákiában.
EnglishThis can leave children damaged for life, and I will not contribute to that.
Ez egy életre kárt tehet a gyermekekben, ebben pedig én nem fogok közreműködni.
EnglishThe 2012 budget should contribute to the achievement of our Europe 2020 strategy.
A 2012-es költségvetés része kell legyen a 2020-as stratégiánk elérésének.
EnglishViolence is never acceptable and will not contribute to finding a lasting solution.
Az erőszak sohasem elfogadható, és nem járul hozzá a tartós megoldás megtalálásához.
EnglishWe can contribute to the current debate with our recommendations and our experts.
Ajánlásokkal és szakértőkkel járulhatunk hozzá a folyamatban lévő vitához.
EnglishThe directives in question are obsolete and do not contribute to better regulation.
Az említett irányelvek idejétmúltak, és nem segítik elő a jobb szabályozást.
EnglishWe have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Sokat nyerhetünk a tengeri stratégiából és politikából, de sokat tudunk hozzáadni is.
EnglishThis partnership would contribute to preventing another crisis like the present one.
Ez a partnerségi kapcsolat segítene megelőzni a jelenlegihez hasonló újabb válságot.
EnglishInstead it means that everyone can contribute something and needs to participate.
Hanem azt, hogy mindenki hozzájárulhat a közösség életéhez, és részt kell vennie benne.
EnglishIt is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
A várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez.

Szinonimák (angolul) a(z) contribution szóra:

contribution
contributive