EN considerable
volume_up
{melléknév}

We puppeteers will soon need considerable amounts of money.
Nekünk bábosoknak hamarosan tekintélyes pénzösszegre lesz szükségünk.
But the State had spent considerable time and effort on Jerome Corbell.
Csakhogy az Állam tekintélyes időt és energiát fordított Jerome Corbellre.
We have achieved considerable success in this area recently.
Az elmúlt időszakban tekintélyes sikereket értünk el ezen a területen.
considerable
This represented a considerable simplification compared to the previous situation.
Ez a korábbi helyzethez képest számottevő egyszerűsítést jelentett.
This is a considerable victory and renewables will continue.
Ez számottevő győzelem, és a megújuló energiák haladhatnak tovább útjukon.
This will nevertheless require considerable effort on the part of the Union.
Ez azonban számottevő erőfeszítést tesz szükségessé az Unió részéről.
considerable (és: handsome)
But he's paid in pretty considerable sums into his accounts in the last year.
Az utolsó évben azonban nagyon jelentékeny összegeket fizetett be a folyószámlájára.
That is a considerable increase in online trade and online advertising tools.
Ez jelentékeny növekedést jelent az online kereskedelem és az online reklámozás eszközei terén.
We have considerable resources within our Member States.
Jelentékeny erőtartalékaink vannak még az egyes tagországokban.
considerable (és: huge)
And from this principle, a considerable number of rules follow.
Ebből az elvből tetemes számú törvény következik.
We welcome this, as a considerable proportion of Poland's eastern border is also an EU border.
Üdvözöljük ezt, mivel Lengyelország keleti határának tetemes része uniós határ is.
In order to achieve harmonious growth, poor countries will need considerable financial support.
A harmonikus növekedés eléréshez a szegény országoknak tetemes pénzügyi támogatásra van szükségük.

Példamondatok a(z) "considerable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
Amint tudják, az egészséget illetően még komoly kihívásokkal kell szembenéznünk.
EnglishI heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.
Hálás köszönetet szeretnék mondani az öt előadónak jelentős és kiváló munkájukért.
EnglishYou carry considerable political power, more than your confused brain realizes.
Jelentős politikai hatalommal rendelkezik, többel mint zavaros fejével hinné.
EnglishHaving conceived the idea he proceeded to carry it out with considerable finesse.
Miután megvolt az ötlet, nagy furfanggal látott hozzá, hogy átültesse a gyakorlatba.
EnglishHorizontal cooperation agreements can bring considerable economic advantages.
A horizontális együttműködési megállapodások jelentős gazdasági hasznot hozhatnak.
EnglishThere is still a considerable need for research into first-generation biofuels.
Még mindig nagy szükség van az első generációs bioüzemanyagok kutatására is.
English'I'm not sure he thinks of her as his mistress,' Dan said with considerable distaste.
- Nem vagyok benne biztos, hogy a szeretőjének tekinti - felelte viszolyogva Dan.
EnglishAt a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
Az EU-n belüli, érzékelhető feszültségekkel teli időkben össze kell tartanunk.
EnglishExternal assistance will also be required, including considerable IMF involvement.
Külső segítségre is szükség lesz, ideértve az IMF jelentős beavatkozását is.
EnglishThis anniversary has a considerable symbolic and political meaning for our Europe.
Ennek az évfordulónak komoly szimbolikus és politikai jelentősége van Európa számára.
EnglishI shall follow the continuing debate on this issue with considerable interest.
Nagy érdeklődéssel fogom követni a kérdéssel kapcsolatba folytatandó vitát.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Az országainkba érkező bevándorlók hatalmas gazdasági erőforrást jelentenek.
EnglishWith considerable effort I put them back at my sides and got a grip on myself.
Erőt vettem magamon, és figyelemre méltó erőfeszítéssel visszahúztam őket magam mellé.
EnglishI attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Nagy jelentőséget tulajdonítok a közösségi jog rendezésének és egyszerűsítésének.
EnglishWe have therefore made considerable progress in the negotiations with the Council.
Tehát jelentős előrehaladást értünk el a Tanáccsal való tárgyalások során.
EnglishThis mechanism has had a considerable effect in mitigating the effects of the crisis.
Ez a mechanizmus jelentős szerepet játszott a válság hatásainak enyhítésében.
EnglishAs had now become obvious, Gurgeh was going to start with a considerable advantage.
Mint az mostanra már egyértelművé vált, Gurgeh jelentős előnnyel kezd majd.
EnglishTo assuage that unhappiness he had taken a considerable quantity of drink.
Hogy boldogtalanságát csillapítsa, töméntelen mennyiségű alkoholt fogyasztott.
English'You could, I feel sure, if you chose, exercise your considerable charm.'
De nem hiszem, hogy vállalkozhatnám arra, hogy egy idegent hidegvérrel elbűvöljek.
English. - (DE) Europe and the world are currently facing considerable challenges.
írásban. - (DE) Európa és a világ ma hatalmas kihívásokkal néz farkasszemet.