EN chance
volume_up
{főnév}

chance (és: odds, prospect)
Theres a chance, just a chance, that Chummy got caught up in it.
Van rá némi esély, csak egy kis esély, hogy a Havert föltartóztatták.
I believe that there is a chance that we could obtain significant reductions.
Meggyőződésem, hogy esély van arra, hogy jelentős árengedményekhez jussunk.
Without the continuous introduction of innovations, there is no chance of development.
. - (PL) Folyamatos innováció nélkül nincs esély a fejlődésre.
There's a chance... slim but of concern... that unfriendly ears overheard.
Van rá lehetőség... minimális, ámde aggasztó... hogy barátságtalan fülek is hallották.
This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Ez pedig lehetőség Ashton bárónőnek arra, hogy megmutassa, mennyit is ér valójában.
She asked whether there was any possible chance of our getting married.
Megkérdezte, van-e lehetőség arra, hogy összeházasodjunk?
The creature found you by chance; it was chance that I was with you when he did.
A fajzat véletlenül talált rátok; az is véletlen, hogy éppen veletek voltam, mikor megtörtént.
Was it chance that brought them all to England at the same time to ship with Halsey?
Talán a véletlen hozta valamennyiüket Angliába, hogy Halseyvel hajózzanak?
This is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.
Ez nem véletlen: a szomszédok mindenkor jobban ismerik az ottani helyzetet.
Alacrity's chance encounter with Maska was a welcome chance for both to show off a bit.
Alacrity és Maska véletlen találkozása mindkettőjük számára jó alkalom volt egy kis erőfitogtatásra.
'There'll be many European heads of state here, a chance for an unofficial summit.
- Sok európai államfő ott lesz, ami jó alkalom nemhivatalos csúcstalálko zóra.
A chance for Faramir, Captain of Gondor, to show his quality!
Itt a nagy alkalom, hogy Faramir, Gondor kapitánya megmutassa, milyen ember!
chance (és: felicity, fluke, fortune, hit)
There wasn't much chance, the Captain knew, but fortune still favored the bold.
- Erre persze nem sok esély volt, de a kapitány hitt a mondásban, hogy bátraké a szerencse.
Chance and Luck, thus mated, are dismissed in my presence: I am after all Anzati.
A véletlen és a szerencse együtt távozik el a jelenlétemben: elvégre anzati vagyok.
If the god of chance would only give him a little time ...
Ha a szerencse istenségei csak egy kis időt adnának...
chance (és: cast, cup, destiny, doom)
And as if to reward me for my pains, chance has afforded me this pleasant acquaintance.
És íme, a sors mintegy fáradságom jutalmául - összehoz egy ilyen kellemes úriemberrel...
Group number two sees it as just pure luck, a happy turn of chance.
De a kettes csoport csak véletlennek tekinti, vagy a sors egy furcsa fordulatának.
Fortunately for them Chance was on their side.
Szerencséjükre azonban a Sors az ő pártjukon volt.
chance (és: hazard, jeopardy, risk, venture)
'This is a long chance, Vanion,' Sparhawk said somberly.
Nagy a kockázat, Vanion szólalt meg egyszer csak komoran Sparhawk.
But breaking into Ludwig's office is taking a big chance.
De betörni Ludwig irodájába nagy kockázat.
'There'd be too much chance of them being discovered if they crept into the cellar any sooner.
Ha hamarabb indul el, túl nagy a kockázat, hogy valaki esetleg felfedezi őket.
chance
He knew then that men died at haphazard like that, and lived only while blind chance spared them.
Ráébredt, hogy az ember halála a véletlen függvénye, és élete a vakszerencse játékszere.
Perhaps it had all been the result of blind chance, miraculous and fleeting, yet, could he flee now, with so little accomplished?
Talán mindez a csodálatos, röpke vakszerencse műve, de mégis, hogy illanhatna el ilyen kevés eredménnyel?
A glance showed him that chance had put in his way a State document of immense value, and in an instant he had thrust it into his pocket and was gone.
Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje, gyorsan zsebre dugta, és eltűnt.
But there was a chance - that you yourself might wish to speak.
De volt egy halvány eshetőség, hogy talán mégis beszélni kíván
Is he, by any chance, f amiliar with a Russian nuclear warhead with a plutonium rod encased in a terillium cor e?
Van rá eshetőség, hogy ért az olyan orosz nukleáris robbanófejekhez, amikben plutónium rúd van elhelyezve a terrilium magban?
azon eshetőség alapján, hogy
a legcsekélyebb kilátás sincs rá
azon kilátás alapján, hogy
It might be possible to storm it, but chances of success are slim.
Esetleg meg lehet rohamozni a hajót, de elég sovány kilátás van a sikerre.
chance
volume_up
előre nem látott valami {fn} (esemény, tényező)
So the chances are he hid it in the woods within walking distance of here.
Így az a valószínűség, hogy az erdőben rejtette el, járótávolságra innen.
The chances are he will have disguised himself and therefore not necessarily respond to the description.
Külsejét minden valószínűség szerint elváltoztatta, vagyis most nem feltétlenül hasonlít erre a képre.
chance (és: destiny, doom, fate, fortune)
We can ask how exactly he got to be in this particular location compared to his neighbors -- if it was just chance, or destiny, or what?
Megkérdezhetjük, pontosan hogyan került erre a konkrét helyre, a szomszédaihoz képest -- -- hogy ez csak véletlen volt, vagy a végzet, vagy mi?

Példamondatok a(z) "chance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
Higgye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
EnglishPerhaps his son would be one, if he ever had the chance to marry and have a son.
Talán majd a fia, ha valaha megadatik neki, hogy megnősüljön és gyereket nemzzen.
EnglishDo you know a chap at Five named John Preston, by any chance? asked C.
Nem ismersz véletlenül egy John Preston nevű fickót az "Ötösnél"? kérdezte "C".
EnglishDors asked, Is there any chance this world could have been the original Earth?
- Mennyi a valószínűsége annak, hogy ez a világ az eredeti Föld?- kérdezte Dors.
EnglishWhy should any thinking being if the knowledge has no chance of showing a profit?
Miért tenne így bárki gondolkodó lény, ha az a tudás várhatóan nem hoz hasznot?
EnglishShe and Craig were stuck here, and their single chance was to try to make a deal.
Craig és Tess kutyaszorítóban voltak, és az egyetlen kiút az egyezkedés lehetett.
EnglishIf we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Ha megfosztjuk őket a megélhetésüktől, esélyük sem lesz a gazdasági túlélésre.
EnglishThere was always the chance that Chris had stayed in Thailand, hiding somewhere.
Természetesen az is lehetséges, hogy Chris Thaiföldön maradt, és elrejtőzött.
EnglishWe have to equip vehicles technically in such a way that pedestrians have a chance.
A gépjárműveket úgy kell felszerelni, hogy a gyalogosnak legalább esélye legyen.
EnglishHe opened his mouth to put her in her lace, but she didn't give him the chance.
Glasgian kinyitotta a száját, hogy a helyére tegye a nőt, de nem juthatott szóhoz.
EnglishIf we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
Ha elszalasztjuk a lehetőséget, Európa öt éven belül nem kap második lehetőséget.
EnglishI am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
Ezért nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy hozzájáruljak ehhez a vitához.
English'Well,' the third man said, 'I didn't have a chance to read the paper this morning.
- Nos - mondta a harmadik--, nekem még nem állt módomban elolvasni a mai lapokat.
EnglishWherever this hidden weapon is, if we see a chance to sabotage it, we must take it.
Bárhol rejtegetik is ezt a titkos fegyvert, ha megtaláljuk, el kell pusztítanunk.
English'He is only a chance companion met upon our road; and I am not answerable for him.
- Csak alkalmi útitársunk, akivel útközben akadtunk össze, s így nem felelek érte.
EnglishWe have lost our chance to gain possession of the Sword-at least for the moment.
Elvesztettük az utolsó esélyt, hogy megszerezzük a Kardot legalábbis pillanatnyilag.
EnglishThis is his job; he has repudiated any chance of promotion in order to do it.
Ez az ő dolga; visszautasított minden lehetőséget, ami előléptetéssel járt volna.
EnglishThis is why we are giving the Council one more chance to answer our questions.
Ezért adtunk még egy lehetőséget a Tanácsnak, hogy megválaszolja kérdéseinket.
EnglishIf this guy ever used an alias, we have a good chance of learning what it is.
Ha ez a fickó valaha álnevet használt, jó esélyünk van rá, hogy megtudjuk, mi az.
EnglishIf this invasion ever really develops, these locals haven’t got a chance.
- Ha ez az invázió valaha tényleg megindul, az itteni népeknek nincs esélyük.