EN

to be made {ige}

volume_up
to be made
to be made
By the age of thirty-five he was a self-made man and an educated one.
Harmincöt éves korára befutott embernek számított, aki még művelt is volt.
As soon as the warning cry had been issued by Captain Han on Wenshan, Captain Miliyan on Xingyi had ordered all missiles and guns made ready for action.
Amint Han kapitány segélykérő üzenete befutott a Vensanról, Milijan kapitány a Xingjin minden ágyú és rakétalövegnél elrendelte a készültséget.
A British drycargo vessel had been preparing to enter the Maas Estuary for Rotterdam when the 0900 call was made from the Freya to Maas Control.
Egy ömlesztett árut szállító angol hajó készült behajózni a Maas torkolatába Rotterdam felé, mikor a Freya 9.00 órás hívása befutott a Maas irányítóba.

Példamondatok a(z) "to be made" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe suit had been made by a good tailor, but the tailor's name had been removed.
Az öltöny jó szabó munkája volt, de a cégjelzést gondosan eltávolították belőle.
EnglishThe pain made his vision of the onrushing dragon pulse and fade, pulse and fade.
A lüktető fájdalomtól a tomboló sárkány képe hol felerősödött, hol elhalványult.
EnglishIn view of the market situation, the request made by Germany should be granted.
A piaci helyzetre való tekintettel, helyénvaló helyt adni Németország kérésének.
EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishHis father Lancelet's, or that of the King who has made him heir to his kingdom?
- Az apja, Lancelet oldalán, vagy a királyén, aki a királysága örökösévé tette?
EnglishAh, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
Titokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
EnglishThe drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
A csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
EnglishHe had made a concession, with obliquely, instead of saying, correctly, oblique.
Ez a rézsűt engedmény volt, mert helyesen ferde szögben-t kellett volna mondania.
EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishWhen you should have made a meal of them each and every one for the love of God!
Holott mind egy szálig meg kellett volna vacsorálnod őket az Isten szerelmiért!
EnglishIn fact, there are two causes of desertification: one natural and one man-made.
Az elsivatagosodásnak valójában két oka van: egy természetes és egy mesterséges.
EnglishShe had such beautifully made things - long white flannel gowns trimmed in lace.
Olyan gyönyörű dolgai voltak, például hosszú, csipkés hálóingei, fehér flanelből.
EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Az eddig elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishI have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
A "felhasználók jogai” aspektusból kihoztam, amit lehetett, de van még dolgunk.
EnglishIn turn, the European Union made a formal commitment to fund the decommissioning.
Az Európa Unió hivatalosan kötelezettséget vállalt a leállítás finanszírozására.
EnglishWe therefore have reason to be satisfied with the progress which has been made.
Ezért minden okunk meg van arra, hogy elégedettek legyünk az előrehaladásunkkal.
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Jobban tudatosítanunk kell a dolgozókban a folyamatos továbbképzés jelentőségét.
EnglishAnd he said, 'Pierre seems to have made you happy, so it seems I was in the wrong.
Majd így folytatta: Pierre boldoggá tett téged, tehát leszögezem, hogy tévedtem.
EnglishThat is why efforts are being made to safeguard them, including with labelling.
Ezért teszünk erőfeszítéseket - ideértve a címkézést is - megőrzésük érdekében.

Hasonló fordítások a(z) "to be made" szóra magyarul

made melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian