angol-magyar fordítás erre a szóra: be careful!

EN

"be careful!" magyar fordítás

EN

be careful!

volume_up
'Be careful in the streets of Chyrellos, Sparhawk, Dolmant advised seriously.
Légy óvatos Chyrellos utcáin, Sparhawk intette elkomolyodva Dolmant.
Be careful, Richard, he said hauntingly, or you'll be sorry...
- Légy óvatos, Richard - mondta kísérteties hangon -, vagy nagyon megbánhatod...
He thought of Rawlie saying, Be very careful, Thaddeus.
Eszébe jutott Rawlie figyelmeztetése: Légy óvatos, Thaddeus!
Careful, or the Specials will rush to defend me.
- Vigyázz, mindjárt bejönnek a különítményesek, hogy megvédjenek!
Be careful at the party, she said as she once more turned to go.
- Vigyázz magadra a partin - figyelmeztette a nő, és megint elfordult.
Be careful to keep to the path, or you may lose yourself in the mists again.
Jól vigyázz, hogy le ne térj az ösvényről, mert megint el találsz tévedni a ködben.

Példamondatok a(z) "be careful!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
A boldogult Mr. Fortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
EnglishOh, by the way, we have Sean Grady in custody, Bellow added, with careful timing.
Ja, mellesleg letartóztattuk Sean Gradyt - tette hozzá Bellow gondos időzítéssel.
EnglishThe horses went at a careful pace now, wending their way down into rocky ground.
A sziklás talajt itt-ott hófoltok borították, amelyeken jól látszottak a patanyomok.
EnglishHe had to be careful the calm didn't stupefy him; make him forgetful of her.
Óvakodnia kell attól, hogy a nyugalom eltompítsa, és megfeledkezzen Jo-Beth-ről.
EnglishDespite Glasgian's most careful precautions, Urdli had been aware of his presence.
Glasgian ugyan mindennel megpróbálkozott, Urdli mégis észrevette a jelenlétét.
EnglishUlan Dhor now searched the rubble with an expression as careful as the fishermen's.
Most már Ulan Dhor is ugyanolyan óvatosan fürkészte a romokat, mint a halászok.
EnglishConstant rubbed his left thumb and index finger together in a careful rotary motion.
Constant óvatos, körkörös mozgással összedörzsölte bal hüvelykjét és mutatóujját.
EnglishI sat down by the side of Blyth, careful not to let my shadow cross his face.
Leültem Blyth mellé, közben vigyázva, nehogy az árnyékom rávetüljön az arcára.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
A bővítés azonban egy másik kérdés, ami nagyon alapos tanulmányozást igényel.
EnglishI thought a good many things of it, but I was careful not to say them to Caroline.
Gondolni sok mindent gondoltam róla, de vigyáztam, hogy el ne mondjam Caroline-nak.
English'Although I must confess I was careful to, uh, sweeten myself up a little tonight.
- Bár azt hiszem, be kell vallanom, szándékosan beédesítettem magam ma este.
EnglishTry to get word to me now and then, my husband, and in the name of God, be careful.'
Néha próbálj hírt adni magadról, szerelmem, és az Istenre kérlek, vigyázz magadra!
EnglishThere were differences which were quite clear and I think we have to be careful.
Egészen nyilvánvaló különbségek mutatkoztak, és úgy vélem, itt óvatosnak kell lennünk.
EnglishAll of this is very complex but we must be careful about how we present matters.
Mindez nagyon összetett, de az ügyek előterjesztését illetően óvatosan kell eljárnunk.
EnglishBut if they forward-deploy their diesel boats, they'd bet- ter be real careful.''
De ha csatarendbe állítják a dízelhajóikat, jobban teszik, ha nagyon óvatosak lesznek.
EnglishBe careful to keep to the path, or you may lose yourself in the mists again.
Jól vigyázz, hogy le ne térj az ösvényről, mert megint el találsz tévedni a ködben.
EnglishBack at his desk, he returned to making extra-careful mental notes of his daily work.
A nap hátralevő részében igyekezett annyi mindent megjegyezni, amennyit csak bírt.
EnglishSmall neat figures - careful addition and subtraction - that is Miss Meredith's score.
Apró, gondos számok, figyelmes összeadás és kivonás ez Meredith kisasszony írása.
EnglishI've no idea who, said Esther, and I should imagine that they've been very careful.
Arról fogalmam sincs felelte Esther , és úgy képzelem, hogy nagyon óvatosak.
EnglishHe held her tight, careful to keep his replacement hand from touching her flesh.
Kham szorosan megölelte Lissát, vigyázva, nehogy megérintse króm kezével.

Hasonló fordítások a(z) "be careful!" szóra magyarul

careful melléknév
Hungarian
be quick!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian