angol-magyar fordítás erre a szóra: to be at work

EN

"to be at work" magyar fordítás

EN

to be at work {ige}

volume_up
They rely on the research in human and social sciences where many women work.
A humán- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodnak, ahol sok nő dolgozik.
That was an hour's work for an associate at this money-printing factory.
Egy ügyvéd ennyiért egy órát dolgozik ebben a pénznyomó gyárban.
Rarely does he work in wood, but when he does the work is fine indeed.
Ritkán dolgozik fával, de akkor remekművet alkot.
Colleagues, the one minute intervention does not work at the last minute.
Tisztelt képviselők, az egyperces felszólalás utolsó percben már nem működik.
Now here's what does work: personalized information works.
Most pedig itt van ami működik, a személyre szabott információ működik.
Because the status quo has not worked, does not work and never can work.
Mert a jelenlegi status quo nem működik és soha nem is fog működni.
Az egyetlen igazság a kész munkában van.
kemény munkában van
And he thought it would be cute to get the deputy to serve the divorce papers on Cliff while he was at work, in front of his little gang, his drinking buddies and softball team.
Azt akarta, hogy rendőrökkel kézbesíttessük a válási papírokat Cliffnek, amikor éppen munkában van, a haverjai, az ivócimborái, a sporttársai előtt.

Példamondatok a(z) "to be at work" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Ez különösen igaz a nemzetközi szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően.
EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Mindenekelőtt hadd köszönjem meg az előadónak az alapos és komoly munkáját.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Üdvözlöm az e célkitűzés megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
EnglishI have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
A "felhasználók jogai” aspektusból kihoztam, amit lehetett, de van még dolgunk.
EnglishI work for a commercial business, but I perform other duties as well, he allowed.
Kereskedelmi területen működöm, de más kötelezettségeim is vannak - vallotta be.
EnglishWon't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
Nem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishI would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
Szeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
EnglishI am very grateful for the work Mr Buzek did for the seventh Framework Programme.
Nagyon hálás vagyok Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramban végzett munkájáért.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
A Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
És mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
EnglishProtections are something I must craft, however, if this scheme is to work at all.
A védelmi rendszert még ki kell alakítanom, ha működik egyáltalán az elképzelés.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Keményen dolgoztunk, és szeretném azt gondolni, hogy a munkánk nem volt hiábavaló.
EnglishVaddo says they couldn't even be trained to do work around this Excursion Station.
- Vaddo szerint még egyszerűbb munkák elvégzésére sem lehetett beidomítani őket.
EnglishBut he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
Viszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.

Hasonló fordítások a(z) "to be at work" szóra magyarul

at
Hungarian
work főnév
to be hard at work ige