angol-magyar fordítás erre a szóra: based on

EN

"based on" magyar fordítás

HU
EN

based on {határozószó}

volume_up
based on (és: by)
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Itt látható a világ ahogy a valóságban kinéz, legalábbis a szárazföld mérete alapján.
The selection of programmes for sampling shall be based on a risk analysis.
A programok kiválasztásakor a mintavétel kockázatelemzés alapján történik.
These must of course now be implemented, based on Commission proposals.
Ezeket most természetesen végre kell hajtani a Bizottság javaslatai alapján.

Példamondatok a(z) "based on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHer concern for Garp was truly based on her specific observations of the Percys.
Garpért is főként azért aggódott, mert Percyékről ilyen lesújtó volt a véleménye.
EnglishBesides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
Európa azon túl, hogy gazdasági egység, egy közös értékeken alapuló közösség is.
EnglishVision based on what one cannot see: the vision of that unseen and unknowable.
Látás, amely a láthatatlanon alapszik: a látatlan és a megismerhetetlen víziója.
EnglishThe grand counselors based their careers on taking a hard line against communism.
A főtanácsosok a kommunizmus elleni kemény fellépésre alapozták a karrierjüket.
EnglishWe need to set up a permanent crisis management mechanism, preferably group-based.
Állandó válságkezelési mechanizmust kell létrehoznunk, lehetőleg csoport-alapon.
EnglishI would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
Most szeretném a jelentés tartalmát három fő gondolatra felfűzve összefoglalni.
EnglishWe are far away from achieving both full employment and a knowledge-based society.
Messze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól.
EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Képviselőcsoportom kívánsága, hogy az Ön elnöksége ezeken az értékeken nyugodjon.
EnglishThe analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
Az elemzésnek kiterjedt tudományos és környezetvédelmi tényezőkön kell alapulnia.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Az EU Közel-Kelettel kapcsolatos magatartásának több szigorú elven kell alapulnia.
English- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
- (FR) Tisztelt elnök úr, kérelmem az eljárási szabályzat 168. cikkén alapszik.
EnglishWe are human, we fit the given model, our chemistry is based on carbon and water.
Emberek vagyunk, illik ránk a megadott modell, a kémiánk szénre és vízre épül.
EnglishThe cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.
Az együttműködés a tagállamok közötti kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Ehelyett folytatni kell a munkát, mégpedig az eddig elért eredmények alapján.
EnglishThis approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
Ez egy ésszerű módszer, hiszen jó, sokszorosan kipróbált hagyományokon alapul.
EnglishThe text we have arrived at is based on a consensus with the social partners.
Az így kapott szövegtervezet a szociális partnerekkel való konszenzuson alapul.
EnglishOur decision is based on a genuine fear that tuna will be exploited and overfished.
Döntésünk azon az őszinte félelmen alapul, hogy a tonhalakat túl fogják halászni.
EnglishYes, we need to break our addiction to fossil-based energy and hazardous energy.
Igen, meg kell törnünk a fosszilis alapú és veszélyes energiától való függőségünket.
EnglishThat is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Ezért van szükség a szegmentációra és súly alapján kialakított mozgó skálára.
EnglishEurope's entire energy strategy is based on decentralisation and diversification.
Európa egész energiastratégiája a decentralizáción és diverzifikáción alapul.

Hasonló fordítások a(z) "based on" szóra magyarul

on
on határozószó
to put on ige