EN

bare {melléknév}

volume_up
1. általános
The remains of the evening campfire smoldered inches from his bare toes.
Az este rakott tábortűz parazsa ott izzott centiméterekre csupasz lábujjaitól.
Pantomimists, and dancing girls with bare faces, have replaced Paulus and Roscius.
Mimusok, táncosnők, csupasz arccal helyettesítik Paulust és Rosciust.
Other areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
He touched Ralph's bare shoulder and Ralph shuddered at the human contact.
Megérintette Ralph meztelen vállát, ez összerezzent az emberi kéz érintésére.
The exquisite form and buttery smoothness of her bare shoulders stirred him.
Victornak nagyot dobbant a szíve Erika sima, fehér bőre, meztelen válla láttán.
He stared at Julie's bare shoulders, at the plunging neck of her gown.
Ramszesz Julie meztelen vállára meredt, az estélyi mély dekoltázsára.
Old spiderwebs hung in rotting hammocks between bare beams.
A kopár gerendák között régi pókhálók csüngtek, mint foszladozó függőágyak.
Her classroom was a bare, windowless, whitewashed room, thirty feet square.
A tanterem kopár, ablaktalan, meszelt falú, tíz méter széles helyiség volt.
Julian Harmon looked round the big bare dining-room and assented doubtfully.
Julian Harmon nagytiszteletű úr körülnézett a nagy, kopár ebédlőben, és, tétován bólintott.
The room within was bare except for a stone pedestal supporting a glass-topped box.
A szoba egy üvegfedelű dobozt tartó kőemelvénytől eltekintve üres volt.
Vangey's fingertips thumped down on bare tabletop, leaving him blinking .
Vangey értetlenül meredt az üres asztalra, majd sértődötten felmordult.
I should work miracles, when the cupboard is bare?
- Hogyan vigyek véghez csodát, amikor teljesen üres a konyhaszekrény?
Tiny little green leaves covered it all over, though in the light of the moon it still looked bony and bare.
Parányi zöld levelekbe burkolózott, bár a holdfénynél még mindig kopasz csontváznak látszik.
The old road ran along its shore and by the bare-limbed trees that writhed against the night sky.
A régi út a tó partján vezetett, mellette hatalmas fák kopasz ágai meredtek az ég felé.
When he had it in front Geiger came out and the tall boy held the umbrella over Geiger's bare head.
Mire előhozta, kijött Geiger, és a magas fiú Geiger kopasz feje fölé tartotta az esernyőt.
An altarpiece stood against one of the bare walls, its richness quite out of place in such an austere setting.
Az egyik csupasz fal előtt egy oltár állt, gazdagsága egészen kirítt ebből az egyszerű környezetből.
The walls unadorned stone, the floor bare earth.
A fal csupasz szikla, a padló egyszerű döngölt föld.
The walls were bare and the place stripped, and they ate their food out of plain wooden bowls, the crude carved stuff of the markets.
A kastély kopár lett, az ételt egyszerű, durván faragott, a helyi piacokon kapható fatálakból fogyasztották.
The four days spent trudging on foot over bare desert in company with two men carrying a portable cinema.
Arra a négy napra, mikor hosszú és fárasztó gyalogutat tett meg két másik férfi társaságában a kietlen sivatagban, s egy hordozható mozit cipeltek.
Hagsgate was then as this land has become: a scrabbly, bare place where men put great stones on the roofs of their huts to keep them from blowing away.
Hagsgate akkoriban olyan volt, mint amilyenné ez az ország lett: kopár, kietlen hely, ahol az emberek nagy köveket tesznek a kunyhóik tetejére, csak hogy a szél el ne fújja őket.
I went upstairs to my bare room and the dripping cold-water tap (there was no hot water in Hanoi) and sat on the edge of my bed with the bundle of the mosquito-net like a swollen cloud overhead.
Felmentem kietlen szobámba, ahol csöpögött a hidegvízcsap (meleg víz egész Hanoiban nem volt,) és leültem ágyam szélére, fejem fölött, mint duzzadt felhő, a felhúzott szúnyogháló.
bare
volume_up
lecsupaszított {mn}
The newspapers, they published only the bare bones of this story.
Az újságokban a történetnek csak a lecsupaszított váza jelent meg.
I attached it to the wires from the torch-firer by the bared ends poking out of the drilled hole in the black metal casing and wrapped the bomb in a couple of plastic bags.
A fekete fémköpenybe fúrt lyukból kilógó lecsupaszított drótvégeket összekötöttem a zseblámpa-robbanószerkezet drótjaival, és a bombát becsomagoltam néhány nejlonszatyorba.
There is no heat and no cold at this time of year, only pallid air, which is never still, beating through the bare fields under white skies where birds fly south in chevron shapes.
Ez az időszak se nem meleg, se nem hideg, csak a sápatag, de nyughatatlan levegő tánca boronálja a lecsupaszított mezőket a fehér ég alatt, amelyen madarak húznak V alakban dél felé.
2. "hands"
bare
With his pale finger, Baruch traced a map in the bare soil beside the fire.
Sápadt ujjával Baruch térképet vázolt a puszta földre.
George had expected to take the dragon apart with his bare hands!
Szent György a puszta kezével akarta széttépni a sárkányt!
We could tear your silly defenses to pieces with our bare hands.
Puszta kézzel felmorzsoljuk azt az együgyű népséget, amelyik a védelmüket szolgálná.
3. "reality"
bare
volume_up
száraz {mn} (valóság)
The earth was bare and dry, and did not reveal much.
A föld itt csupasz volt és száraz, nem árult el sokat.
The beds of the stream were almost dry, a bare waste of shingles and grey sand.
A meder majdhogynem száraz, szürke homok és kavicssivatag.
A few locks of dry white hair clung to his scalp, like wild flowers fighting for life on a bare rock.
Néhány fürtnyi száraz, fehér haj tapadt a fejbőréhez, mint vadvirágok, melyek az életükért küzdenek egy mezítelen sziklán.
4. "tree"
5. "truth"
bare
6. "of sth"
bare
I used my wire to hold the bare places on the red and green wires of the Case-Jordan's ignition together.
A Case-Jordan indító piros és zöld huzaljainak szigeteléstől megfosztott részét összekötöttem a rézdróttal.
7. "facts"
bare

Példamondatok a(z) "bare" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishKim choked as bare-headed Father Victor sailed down upon them from the veranda.
- Itt a páter! - szólt Kim fuldokolva, Victor atya a verandáról feléjük tartott.
EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
EnglishAnd how delicious to be so physically drawn to her, so laid bare by her presence.
Micsoda kéjes élvezet, hogy ennyire vonzza a nő, így lecsupaszítja a jelenléte!
EnglishThe bony white crepe myrtle trees were still bare, but that was to be expected.
A keszeg selyemmirtusz fák még kopaszak voltak, de hát erre számítani lehetett.
EnglishDeck and I don't work in squalor, but the offices are small and virtually bare.
Ugyan nem élünk mocsokban Deckkel, de az irodák kicsik és gyakorlatilag csupaszok.
EnglishI heard the bare beginning of an alarm, but I was already reaching for my helmet.
Éppen csak meghallottam a vészjelzés kezdetét, és már nyúltam is a sisakomért.
EnglishYay Meristinoux, also bare-headed, stood looking at him and shaking her head.
Yay Meristinoux állt mellette már ő is levette a sisakját , és csóválta a fejét.
EnglishThe ignition wires were hanging down, their copper cores bare and slightly kinked.
Az indítómotor huzaljai lefelé csüngtek, a rézdrótok vége enyhén meg volt tekerve.
EnglishThe grass had now gone from beneath her toes, which brushed instead bare rock.
A gyep mostanra eltűnt talpa alól, és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak.
EnglishHer feet, the toenails painted a bright shiny violet to match the dress, were bare.
Nem viselt cipőt, lábujjainak festett körmei a ruha ibolyalilájában csillogtak.
EnglishI studied the bare floor, the walls, and the ceiling, unable to see a threat.
Megvizsgáltam a csupasz padlót, a falakat, a mennyezetet, de nem láttam veszélyt.
EnglishMost women I know would think themselves too modest to show their bare legs.
- A legtöbb nő, akit ismerek, szégyenlősebb, semhogy a meztelen lábát mutogatná.
EnglishThe exquisite form and buttery smoothness of her bare shoulders stirred him.
Victornak nagyot dobbant a szíve Erika sima, fehér bőre, meztelen válla láttán.
EnglishThe voice behind him said, “Bare the edge of the hatchet and cut the hinges!
- Csomagold ki a bárdot és vágd el a pántokat! - mondta a hang a háta mögött.
EnglishEl looked down at the word in the sand, and then at her bare limbs, and shivered.
El lenézett a szóra a homokban, majd csupasz lábaira és ismét megborzongott.
EnglishHe held up his bare hand as he went, as blessing the people, but in silence.
Ahogy közeledtek, felemelte meztelen jobbját, megáldva a népet, de szó nélkül.
EnglishThe crisis has ruthlessly laid bare the weaknesses of the common currency system.
A válság kíméletlenül rávilágított a közös valutarendszer gyenge pontjaira.
EnglishWe looked up toward one of those bare strips called in that region, slides.
Felettünk olyan kopár rész terült el, amelyet ezen a környéken "blad"-nek hívnak.
EnglishSold out of geese, I see, continued Holmes, pointing at the bare slabs of marble.
Látom, eladta az összes libáját folytatta Holmes, és rámutatott az üres márványpultra.
EnglishHe was shaking inside her shirt, against her bare flesh, his fur needing her warmth.
Ott didereg az inge alatt, a csupasz bőrén, prémje az ő testmelegét esdekeli.