EN

barbarous {melléknév}

volume_up
These people called Amnir unpleasant names in a barbarous dialect.
Ezek az emberek valamilyen barbár nyelvjárásban mindennek lehordták Amnirt.
Where else could you be from, oh clumsy thing with the barbarous speech?
Honnét érkezhettél, ha nem onnét, ó, barbár beszédű, esetlen micsoda?
As for German cowardice, all barbarous people are cowards.
Ami pedig a germánok gyávaságát illeti, minden barbár nép gyáva.
There is no serious condemnation of the barbarous persecution and crimes committed by the Turkish authorities against the Kurdish population.
Nem ítéli el komolyan a kurd lakosság által a török hatóságoktól elszenvedett kegyetlen üldözést és bűncselekményeket.
Nevertheless, the alien's next few moves contrived to be on a level more barbarous and wild than anything Bermoiya had witnessed, in either context.
Mindazonáltal az idegen következő pár lépése olyan barbár és vad szintet ütött meg, amilyet Bermoiya még életében nem tapasztalt semmilyen más kontextusban sem.
barbarous (és: gothish)

Példamondatok a(z) "barbarous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA barbarous rhythm broke loose everywhere, the orderly chain of dancers forgotten.
A vámpírok kitárták karjaikat az esőben és az elolthatatlan máglya izzásában.
EnglishBut I suppose I shall say barbarous things the way you do sometimes in Italian.
Bár azt hiszem, akkor is fogok még szörnyű dolgokat mondani, mint ahogy te is néha olaszul.
EnglishThese people called Amnir unpleasant names in a barbarous dialect.
Ezek az emberek valamilyen barbár nyelvjárásban mindennek lehordták Amnirt.
EnglishWhere else could you be from, oh clumsy thing with the barbarous speech?
Honnét érkezhettél, ha nem onnét, ó, barbár beszédű, esetlen micsoda?
EnglishFLAVIUS: That's a lie, of course, but it reminds me what a barbarous gut-rotting drink your German beer is.
Flavius: Ez persze hazugság, de eszembe juttatja, milyen barbár, rothadt ital a germán sör.
EnglishAs for German cowardice, all barbarous people are cowards.
Ami pedig a germánok gyávaságát illeti, minden barbár nép gyáva.
EnglishThat would be more barbarous than the pigeon shooter.
Az még annál is nagyobb barbárság lenne, mint galambokra lövöldözni.
EnglishIt is strange that the international community can do nothing to get rid of this barbarous regime.
Furcsa, hogy a nemzetközi közösség semmit nem tud tenni, hogy megszabaduljon ettől a barbár rezsimtől.
EnglishIt is hydra-headed, inhuman, barbarous and unrelenting.
Hidra-fejű, embertelen, barbár és könyörtelen.
English. - (IT) The Western Balkans region has for years been the scene of the most barbarous massacres in Europe.
, írásban. - (IT) A nyugat-balkáni régió évekig a legkegyetlenebb mészárlások helyszíne volt Európában.
EnglishThe conflict in the area is the most cruel and barbarous to have occurred since the end of the Second World War.
Az e területen zajló konfliktus a legkegyetlenebb és legbarbárabb, ami csak történt a II. világháború vége óta.
EnglishSacrifice for sin, and in its most obnoxious and barbarous form: sacrifice of the innocent for the sins of the guilty!
Az engesztelő áldozat, ráadásul annak legvisszataszítóbb, legbarbárabb formájában, az ártatlan feláldozása a bűnösök bűneiért!
EnglishIm barbarous, the Colonel said.
EnglishThere is no serious condemnation of the barbarous persecution and crimes committed by the Turkish authorities against the Kurdish population.
Nem ítéli el komolyan a kurd lakosság által a török hatóságoktól elszenvedett kegyetlen üldözést és bűncselekményeket.
EnglishA barbarous rhythm broke loose all around him from drums and tambourines, voices in lurid rushing melody at last.
Vonítva lökték magasba karjaikat a vámpírok, ficamig hajlított háttal, duhajul dobrokolva cikáztak el Armand mellett a pokolbéli kópék e karneválján.
EnglishI call on the government of Somalia to put an end to this barbarous practice, to mete out an exemplary punishment to the perpetrators and to rehabilitate Aisha.
Felszólítom Szomália kormányát, hogy vessen véget ennek a barbár szokásnak, szabjon ki elrettentő büntetést az elkövetőkre, és rehabilitálja Aishát.
EnglishNevertheless, the alien's next few moves contrived to be on a level more barbarous and wild than anything Bermoiya had witnessed, in either context.
Mindazonáltal az idegen következő pár lépése olyan barbár és vad szintet ütött meg, amilyet Bermoiya még életében nem tapasztalt semmilyen más kontextusban sem.
EnglishSoon Rome would have forgotten what freedom meant and would fall at last under a tyranny as barbarous and arbitrary as those of the East.
Róma nemsokára már azt is el fogja felejteni, mit jelent a szabadság, és végül éppolyan barbár és zsarnoki önkényuralom alá fog kerülni, mint amilyen alatt a keleti népek élnek.
EnglishAccidents at work are the heavy price the working class is made to pay, within the scope of the barbarous spread of capitalism, all for the sake of profit.
A munkahelyi balesetek azt a súlyos árat testesítik meg, amelyet - pusztán a profit érdekében, és a kapitalizmus barbár terjeszkedése során - a munkásosztállyal fizettetnek meg.
EnglishThey promote the most barbarous exploitation of the working class in order to achieve the aim of the Lisbon Strategy, which is the unrestrained growth of profit for plutocrats.
A munkásosztály legbarbárabb kizsákmányolását mozdítják elő a lisszaboni stratégia céljának elérése érdekében, ami nem más, mint a plutokraták nyereségének korlátlan növelése.

Szinonimák (angolul) a(z) barbarous szóra:

barbarous
barbarism
barbarity
barbaric