EN

band {főnév}

volume_up
The band stamped the last snows from their boots and un-wrapped their bloody bundles.
A banda lesöprögette csizmáiról a hó utolsó maradványait és levetette véres ruháját.
A whole band of trolls, furred and armed, came waddling at speed from the village.
A falu felől egész banda prémbe burkolt és fölfegyverzett manó kacsázott rohanva feléjük.
I'm the band's inside outsider, the straight man.
Én vagyok a banda belső kívülállója, az egyszerű, megbízható alak.
If it helped the band survive, the rough rub of chance would select for that band's survival.
Ha az eltérés pozitív jellegű volt, a csapat életképesebbé vált.
A band of women forced their way to the steps and began to climb.
Egy csapat nő a lépcsőhöz furakodott, és kapaszkodni kezdett fölfelé.
I was much more of a band chick, actually... tuba... lead tuba... honor band.
Sokkal több voltam mint egy csapat vezetője, valójában... tuba... a tubákat vezetem... fúvós zenekart.
This band will contain all the other fatty-acid methyl ester fractions.
Ez a sáv fogja tartalmazni az összes többi zsírsav-metilészter frakciót.
One transmitter band at the top of her display began to show low power, high-energy activity.
Az egyik sáv a képernyő tetején nagy energiájú sugárzást jelzett.
A tizenötödik sáv lüktetni kezdett.
The stripe scheme is this: A broad band of pale blue is bordered by a narrow band of forest-green above and orange below.
A csíkozás a következő: széles halványkék csík, fölötte keskeny lombzöld csík, alatta narancsszín.
A dark blue band encircled the top rim; the base showed a ring of the same dark blue color.
A felső karimát sötétkék csík szegélyezte; a talpán ugyanilyen színű gyűrű futott körbe.
Similarly transfer the silica gel located above and below the methyl erucate band into another 50 ml beaker.
Hasonló módon vigyük át a csík alatt és felett elhelyezkedő szilikagél anyagot is egy másik 50 ml-es főzőpohárba.
Kis csoport banditát követtünk éppen.
The band's land is used jointly by the whole group, instead of being partitioned among subgroups or individuals.
Gyakorlatilag a csoport nem más, mint egy nagycsalád, vagy több rokoni kapcsolatban álló nagycsalád.
A small band of armed men, bearing a ladder with them, appeared from the thick of the crowd and laid this ladder against the pyre.
A tömeg sűrűjéből kivált egy apró fegyveres csoport; létrát hoztak, amelyet a máglyarakásnak támasztottak.
The band is by itself, no diamond to accompany it.
Egyszerű, sima gyűrű, nincs rajta gyémánt.
A dark blue band encircled the top rim; the base showed a ring of the same dark blue color.
A felső karimát sötétkék csík szegélyezte; a talpán ugyanilyen színű gyűrű futott körbe.
Each ring was identical, handsome, distinctive, a twenty-four karat band on top of which a large gleaming ruby was embossed with the golden insignia of an intersecting cross and sword.
Mind a hat gyűrű egyforma volt, huszonnégy karátos arany, a tetején nagy, csillogó rubinnal, melyben egymást keresztező arany kereszt és kard volt.
There was a band around his chest, tightening and loosening, then tightening again.
Abroncs fogta körül a mellkasát, amely hol megszorult, hol engedett egy kicsit, hol újra megszorult.
The band around his chest was hotter and heavier than ever, and he could hardly breathe.
Az abroncs a mellén súlyosabb, forróbb, mint valaha, és alig bírt lélegezni.
It contained thirty bundles of hundred-dollar bills in packs bound by rubber bands.
Harminc köteg százdolláros - gumival összekötözve - borult ki az asztalra.
The first can had contained only four books of S & H Green Stamps and several banded packets of Raleigh cigarette coupons.
Az elsőben nem volt egyéb négy köteg S&H kedvezményjegynél és néhány összecsomózott Raleigh cigarettakuponnál.
Melanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.
Melanie felemel egy másik bárányt, felrakja az emelvényre, egy szalag kerül a farokra és egy másik a herezacskóra.
It was very long, though--almost as long, Watson, as when you and I waited in that deadly room when we looked into the little problem of the Speckled Band.
De nagyon sokáig tartott, majdnem annyi ideig, amennyit a végzetes szobában töltöttünk, Watson, a pöttyös szalag érdekes kis ügyére keresve a választ.
Towards dawn his unhappy band found yet more adherents.
Hajnal felé a boldogtalan társaság újabb lelkekkel gyarapodott.

Példamondatok a(z) "band" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishJust the blaze of multi-band mania from the Appeal To Reason, following behind it.
Semmi válasz, csak a többcsatornás rület a még mindig a sarkában liheg Észérvtl.
EnglishI will not have a band of immortals descend upon me again as they did in Venice.
Nekem ide ne jöjjön még egyszer egy ilyen halhatatlan csürhe, mint Velencében!
EnglishThere he has recruited a band of human brutes, and raids into South Ulfland.
Csapatot gyűjtött a legelvetemültebb gazfickókból, és Dél-Ulflandot járja velük.
EnglishNow she opened it and drew out a wide, flashing band of some golden-red alloy.
Most kinyitotta és egy szeles, csillogó vörösarany-ötvözet pántot vett elő belőle.
EnglishJesus, very close, X-band pulse Doppler... calling it a Chinese JS-7 fighter.
Jézusom, nagyon közel vannak, X-sávú impulzus Doppler egy kínai JS-7-es vadász.
EnglishSeconds later, the view concentrated, closing to a band barely five miles wide.
Néhány másodperccel későőbb a képek egy alig tíz kilométer széles sávra szűűkültek.
EnglishThe spirit seemed at first to delight in this as it had in the cacophonous band.
A szellem ezt ugyanolyan elbűvölt örömmel fogadta, mint a kakofón együttest.
EnglishI know it's not important to you and that she's just a girl in a stupid band.
Tudom, hogy ez nem fontos neked, és Õ csak egy buta kislány egy buta bandában.
EnglishI saw the riders of the Steppes come down upon him and a band of his people.
Láttam a sztyeppéi nomád lovasokat, amint lecsapnak rá és másokra az ő népéből.
EnglishNobody was near it that wore a cocoa straw hat with a brown and yellow band.
A rendszámot mindenesetre felírtam egy boríték hátára, és bementem az épületbe.
EnglishHogan gave the thick rubber band an experimental tweak, then stripped it off.
Hogan próbából meghúzogatta a széles gumigyűrűt, aztán lefejtette a fogsorról.
EnglishRather heavy set, wearing a brown suit and a dark pork pie hat with a gay band.
Elég nagydarab alak, barna öltönyt visel és sötét zsirardi kalapot, vidám szalaggal.
EnglishThey use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Egy szalagot használnak - egy sima gumiszalagot, mint ez, csak egy kicsit kisebbet.
EnglishI tracked a band of hunters, so that they did not see me, but I could see them.
Követtem egy vadászó csapatot, úgy, hogy ne láthassanak, de én lássam őket.
EnglishFortunately, these infestations of egotists are mostly too paranoid to band together.
ista élősdi alakok túlságosan paranoiásak ahhoz is, hogy tartósan szövetkezzenek.
EnglishShe was singing Dark Eyes and the band behind her seemed to be falling asleep.
A Sötét szem című dalt énekelte, a zenekar a háttérben mintha elaludt volna.
EnglishAt the core of each person who reads this book is a band of unwavering light.
És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik.
EnglishIts aura field held shifting hints of grey and brown within the band of formal blue.
Auramezője hol szürkére, hol barnára váltott, persze az udvarias kék kereten belül.
EnglishThe scuzboys of the Green Band were among the tougher gang types in the Underground.
A Zöldek Bandájába tartozó bicskások a legkeményebben közé tartoztak az Alvilágban.
EnglishNot for a long time, at least, pondered Zorma, co-leader of the small band.
Erre még sokáig nem kerülhet sor, tűnődött Zorma, a kis csapat egyik vezetője.

Szinonimák (angolul) a(z) band szóra:

band